Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders (19/10/01)

Representatie

Burgemeester J. van Agt is vrijdag 16 november aanwezig bij de officiële ingebruikname van RH Stoelen BV, een onderdeel van het Zweedse bedrijf RH Form AB. De burgemeester zal het gezelschap in informele sfeer toespreken. Deze Nederlandse vestiging is gevestigd aan de Guldenweg 17 en verantwoordelijk voor de verkoop en assemblage van ergonomische kantoorstoelen. Op maandagavond 22 oktober verricht wethouder H. van der Heyden de prijsuitreiking van de jaarlijkse groene avond van de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) Etten-Leur in zaal "De Brouwer". Naast aandacht voor de groenaspecten komt het Jaar van de Vrijwilliger aan bod, omdat ook deze organisatie niet zonder vrijwilligers kan bestaan. Wethouder Van Harssel brengt als plaatsvervanger van de portefeuillehouder Sport op zaterdag 27 oktober een bezoek aan de feestdag ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Rugbyclub Etten-Leur.

Bouwvergunning Voorsteven 3

Burgemeester en wethouders hebben op advies van de Commissie voor Bezwaar- en beroepschriften de bezwaren tegen de bouwvergunning aan Oldtimer Parts voor de bouw van een garagebedrijf aan Voorsteven 3 ongegrond verklaard.

JongerenInspectieTeam

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van informatie van Stichting Alexander over het JongerenInspectieTeam. Deze kleine groep jongeren zal door middel van interviews, het bezoeken van scholen en instellingen en het houden van gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente, het jeugdbeleid in Etten-Leur onder de loep nemen. Ook in vijf andere gemeenten gaat een JongerenInspectieTeam aan de slag. Uiteindelijk zal een van de deelnemende gemeenten tijdens een nationale jongerenmanifestatie in januari 2002 uitgeroepen worden tot 'beste gemeente voor participatief lokaal jeugdbeleid'. Op 27 november is er in de raadszaal een inhoudelijke presentatie op lokaal niveau voor het B&W-college, de gemeenteraad, jongeren en vertegenwoordigers van instellingen en scholen.

Cross-border-lease en andere constructies

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van een circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financïen. Hierin spreken de bewindslieden het oordeel uit dat gemeenten en provincies zich moeten onthouden van het gebruik van cross-border-lease-constructies en andere soortgelijke constructies, die het doel hebben om een financieel voordeel te behalen ten koste van een andere binnen-of buitenlandse overheid. De bewindslieden stellen hierbij dat uit hun contacten over dit onderwerp met gemeenten en provincies is gebleken dat hun standpunt op ruime schaal wordt gedeeld. Zonodig zal worden opgetreden tegen het gebruik van bedoelde constructies. De circulaire wordt ter kennis gebracht van de Commissie Financïen, Informatisering en Milieu.

Commissievergadering

De commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Sport houdt op dinsdag 30 oktober vanaf 19.00 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:
* Ontwerp subsidieprogramma Sport 2002

* Verkennende studie 'West van de A16'

* In inspraak brengen van het ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

* Delegatiebesluit ex. Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het project Rozengaard

Op maandag 29 oktober komt de commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur om 19.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

* Ontwerp subsidieprogramma Cultuur 2002 (ongewijzigd ten opzichte van eerste versie)

* Het presenteren en in inspraak brengen van plan tot aanleg vrijliggende fietspaden Grauwe Polder

* Vaststellen van het plan tot woonrijp maken cluster 12 in de wijk Lage Banken

* Het plaatsen van wervelventielen en het aanpassen van de pompgemalen in de riolering hoofdgebied kern Etten-Leur plus het beschikbaar stellen van een krediet.

* Aanvraag voorbereidingskrediet voor diverse projecten riolering, zoals: Optimalisatie van de riolering in het buitengebied fase 2 en Alternatief voor randvoorziening Hooghuis

Verkennende studie 'West van de A16'

Burgemeester en wethouders doen een voorstel aan de commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Sport over de eindrapportage verkennende studie 'West van de A16'.Voor Etten-Leur wordt in de periode tot 2010 voorgesteld om de verbinding Etten-Leur-Rijsbergen duurzaam veilig in te richten als gebiedsontsluitingsweg (80 km-weg) en de Liesbosweg in te richten als erftoegangsweg (60 km-weg). Beide maatregelen stemmen overeen met de functies die in het kader van het Gemeenlijk (concept) Verkeers- en Vervoersplan aan deze wegen zijn toegekend. Voor Etten-Leur is ook onderzoek gedaan naar een eventuele oostelijke omleiding om het tracé Rijsdijk-Couperuslaan te ontlasten. Gebleken is dat zo'n omleiding tot het jaar 2010 geen oplossing biedt. Wellicht komt een oostelijke omleiding na 2010 weer in beeld, met inachtneming van gemeentelijke ontwikkelingen. Het voorstel wordt behandeld in de commissieveregadering van dinsdag 30 oktober.

Nieuwe brandweercommandant

Burgemeester en wethouders hebben, met volledige instemming van het brandweerkorps, de heer Marcel Verspeek per 1 november benoemd tot nieuwe brandweercommandant van de Brandweer Etten-Leur. De brandweerorganisatie Etten-Leur is zo toegerust en uitgebouwd dat met een deeltijdfunctie van 50% de functie van commandant volledig kan worden uitgevoerd. Daarnaast blijft de 43-jarige Verspeek zijn huidige functie, vakdirecteur Operationele Uitvoering bij de gemeentelijke en regionale brandweer Breda, vervullen. Deze functie kan net zoals de leiding over de Brandweer Etten-Leur adequaat binnen die tijd worden vervuld. Verspeek is sinds 1986 aan de Brandweer Breda verbonden. Eerst als hoofd repressie van de gemeente Breda en sinds 1 maart in zijn huidige functie. Van 1981 tot 1986 werkte hij bij de Regionale Brandweer Eemland.