NMBS

19/10/01

Financiële toestand van de NMBS

De Directie van de NMBS heeft met verbazing kennis genomen van informatie die door bepaalde media wordt verspreid aangaande:
* de financiële situatie van de NMBS;

* de door de NMBS gegenereerde kosten voor de Belgische maatschappij;

* de toestand van ABX.

Wat de exploitatie zelf betreft, wijst de Directie op het feit dat voor het derde opeenvolgende jaar een substantiële verhoging van het aantal reizigers wordt vastgesteld:

Reizigersverkeer (reizigers-kilometer)

Binnenlands Internationaal
(miljoen) (%) (miljoen) (%)
1998 5.830 1.267
1999 6.033 +3,5 1.321 +4,3
2000 6.317 +4,7 1.438 +8,9

In het eerste semester van 2001 evolueerde het reizigersverkeer in vergelijking met het eerste semester van 2000 als volgt: Binnenlands: + 4,8%;
Internationaal: + 2,6%.

Het goederenvervoer met wagenladingen evolueerde als volgt:

Goederenverkeer met wagenladingen (duizenden ton)

1998 60 696
1999 59 149 -2,6%
2000 61 279 +3,6%

In het eerste semester van 2001 nam het verkeer in vergelijking met het eerste semester van 2000 af met 4,8% omwille van de conjunctuur en haar impact op onze voornaamste klanten.

Dit uit zich in de resultaatrekening als volgt (miljoen BEF):

2000 1999
Bedrijfsresultaat 5 151,8 4 546,1
Financieel resultaat - 4 018,9 - 1 664,6
Uitzonderlijk resultaat - 895,9 668,3
TOTAAL RESULTAAT 237,0 3 549,8

Rekening houdend met dit resultaat (+ 237 miljoen BEF) en met de verrichtingen op de vrijgestelde reserves (+ 771,1 miljoen BEF) beliep de te bestemmen winst 1 008,1 miljoen BEF, hetgeen het mogelijk maakte om voor een totale waarde van 484,1 miljoen BEF aan dividenden uit te keren.

Aan het eind van het eerste semester van 2001 bedraagt het voorlopige totaal resultaat - 367,8 miljoen BEF. Dit bedrag laat echter niet toe om het uiteindelijke resultaat te voorspellen.

Wat de Staatsbijdragen betreft, wijst de Directie er op dat enkel de bijdragen voor de opdrachten van openbare dienst bijdragen zijn voor de exploitatie, zijnde:

* de bijdragen voor het binnenlands reizigersverkeer voor 14,6 miljard BEF, waarin met name ook de tarifaire kortingen die recent aan senioren en kinderen van minder dan 12 jaar werden toegekend, inbegrepen zijn;

* de tussenkomst voor het onderhoud van het net: 25,8 miljard BEF.
De Directie benadrukt dat de NMBS-investeringen in de infrastructuur voor de rekening van de hele Belgische maatschappij, op basis van de toegekende kredieten door de overheid en haar eigen middelen, niet vergeleken mogen worden met de hulp voor de spoorwegexploitatie maar wel met de investeringen die worden gerealiseerd voor andere vervoersmodi door de gemeentes, provincies en de gewesten.

Wat ABX betreft, is de Directie verbaasd over de misleidende en onvolledige voorstelling van het werk van de revisoren. De jaarrekening van 2000 werd zonder voorbehoud goedgekeurd door de voornoemde revisoren en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 27 april 2001. Op 5 oktober, op het moment van het onderzoek van de geconsolideerde jaarrekening van de NMBS, werden vragen gesteld over de goedkeuring zonder voorbehoud van de rekeningen. Na de antwoorden van de revisoren op de gestelde vragen te hebben gehoord, heeft de Raad van Bestuur deze goedkeuring zonder voorbehoud unaniem bekrachtigd. De semestriële rekeningen 2001werden eveneens unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Meer details betreffende ABX zullen na de Raad van Bestuur van 26 oktober gegeven worden. Na deze Raad zal een persconferentie worden gehouden.

© 2001 NMBS