Gemeente Weerselo

VERKEERSBESLUITEN

Kerstmarkt Ootmarsum op 9 december 2001.

Burgemeester en wethouders hebben besloten vergunning te verlenen voor het houden van een Kerstmarkt in de binnenstad van Ootmarsum op zondag 9 december 2001. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de binnenstad is besloten een aantal verkeersmaatregelen in te stellen. Afgesloten zullen worden (gedeelten van) de Molenstraat, de Westwal, de Oostwal, de Marktstraat, de Markt, de Gasthuisstraat, de Schiltstraat, de Grotestraat, het Kerkplein en de Dwarsstraat. Eenrichtingverkeer wordt ingesteld de Cellenkampstraat, voorzover gelegen tussen Oostwal en Odemarusstraat. Parkeerverboden worden ingesteld op (gedeelten van) de Parkstraat, de Molendwarsstraat, de Cellenkampstraat, de Odemarusstraat, de Palthestraat en de Smithuisstraat. De maatregelen zijn van kracht op zondag 9 december 2001 tussen 9:00 en 18:00 uur.
Het betreffende verkeersbesluit ligt tijdens kantooruren ter inzage op bij het taakveld Civiele Werken, Burg. Scholtensplein 1 te Weerselo. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij B en W. Inlichtingen over de procedure zijn te verkrijgen bij genoemd taakveld, tel. 584252.