Gemeente Zwijndrecht

Bouw van 15 koopwoningen,
18 koopappartementen en
12 huurappartementen
aan de Grote Beerstraat te Zwijndrecht.

Burgemeester en wethouders geven kennis van het feit dat vanaf maandag 18 februari 2002 gedurende 4 weken op het informatiecentrum in het gemeentehuis aan de Burgemeester de Bruïnelaan 45 te Zwijndrecht (geopend van 08.00 tot 17.00 uur) ter inzage zal liggen de aanvraag van de gemeente Zwijndrecht om een vrijstelling ingevolge artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening met bijbehorende stukken (inclusief ruimtelijke onderbouwing) ten behoeve van het oprichten van 15 koopwoningen, 18 koopappartementen en 12 huurappartementen aan de Grote Beerstraat te Zwijndrecht.

Burgemeester en wethouders overwegen n.a.v. de aanvraag de procedure ingevolge artikel 19a lid 4 van de Wet op de ruimtelijke ordening te doorlopen. Gedurende genoemde termijn van terinzagelegging kunnen inwoners van de gemeente Zwijndrecht en in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen een schriftelijke inspraakreactie op dit voornemen indienen. Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden gericht aan

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht
t.a.v. dhr. B. Vorster
Postbus 15
3330 AA te Zwijndrecht.

Zwijndrecht, 14 februari 2002.