Provincie Limburg

Plan van aanpak Provinciaal armoedebeleid

Voorstel GS aan Provinciale Staten

PLAN VAN AANPAK PROVINCIAAL ARMOEDEBELEID

De Provincie Limburg wil de komende twee jaar in totaal 255.000,00 extra investeren in het provinciaal armoedebeleid. Dat stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor. Met dit geld wil de Provincie onder meer de stichting De Pijler extra steunen en subsidies beschikbaar stellen voor projecten die met name gericht zijn op de preventie van de armoedeproblematiek en het bevorderen van uitstroom uit armoedesituaties. "De Provincie Limburg wil met het provinciaal armoedebeleid het bovenlokale niveau stimuleren om op die manier op lokaal niveau een extra effect in armoedebestrijding te realiseren," aldus gedeputeerde Jan Haazen (Welzijn).

Uit onderzoek van de Provincie blijkt dat in Limburg 12.1% van de huishoudens moet rondkomen met een laag inkomen. Landelijk is dat percentage 13.6%. In Limburg hebben de gemeenten Roermond, Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en Venlo de meeste inwoners met een laag inkomen. Armoede komt in Limburg, net als in de rest van Nederland, met name voor in de grote en middelgrote steden en dan vooral in de achterstandswijken. In kleinere gemeenten komt armoede met name bij agrariërs voor.

De Provincie kan een brugfunctie vervullen tussen het Rijk en de gemeenten door het stimuleren van gemeenten om de armoedeproblematiek nadrukkelijk op de politieke agenda te zetten. Daarnaast wil de Provincie bij het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de bel trekken om te komen tot vereenvoudiging en stroomlijning van regels. De Provincie wil projecten die vanuit gemeenten worden opgezet en een voorbeeldfunctie hebben, ondersteunen.

De Provincie ondersteunt ook Stichting De Pijler. Daarin zijn het PSUL (Provinciaal Steunpunt Uitkeringsrechtigden Limburg), APL (Arbeidsongeschikten Platform Limburg), POLK (Provinciaal Overleg van Comités vrouwen in de bijstand) en enkele andere initiatieven vertegenwoordigd.

18-2-2002 15:03