Gemeente Bergen op Zoom


Gemeente kondigt Franerex b.v. bestuursdwang aan

Gemeente kondigt Franerex b.v. bestuursdwang aan Op 31 mei 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom aan Franerex B.V. een brief gezonden, waarin aan het bedrijf onder andere een termijn werd gesteld van 4 maanden om 4 overtredingen in het kader van de Wet milieubeheer ongedaan te maken. Op 1 oktober heeft een hercontrole plaatsgevonden door medewerkers van de Regionale Milieudienst en een medewerker van de Brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal. Uit deze controle bleek dat de 4 voorgeschreven maatregelen niet waren uitgevoerd.

Het betreft:

1. Het certificeren van bestaande sprinklerinstallaties en het aanbrengen van nieuwe automatische sprinklerinstallaties in productiegebouwen.

2. Het aanbrengen van automatische brandmeldinstallaties in een tweetal productiegebouwen.

3. Het aanpassen van de capaciteit van het bluswaternetwerk.
4. Het vervangen van het hekwerk.

De geldende milieuvergunning is naar aanleiding van de opgelegde maatregelen nader onderzocht. Gebleken is dat het vervangen van het hekwerk formeel niet afdwingbaar is. In het kader van het waarborgen van de veiligheid is dit echter wel gewenst. Inmiddels is gestart met het aanbrengen van een nieuw hekwerk. Gelet hierop is besloten op dit onderdeel geen bestuursdwang toe te passen.

De maatregelen 1 tot en met 3 zijn wel voorgeschreven in de geldende milieuvergunning. Deze maatregelen kunnen niet los van elkaar worden gezien en moeten op grond van één programma van eisen worden aangepakt. Er is op dit moment nog geen programma van eisen opgesteld. De conclusie van brandweer en RMD is dat door de directie van Franerex B.V. alles in het werk wordt gesteld om het aanbrengen van gecertificeerde sprinklerinstallaties te stagneren c.q. alle mogelijke wegen te bewandelen ten einde voortdurend een discussie op te werpen over het nut en noodzaak van sprinklerinstallaties.

Tevens ervaart de RMD wisselde medewerking ten aanzien van het herzien van de geldende milieuvergunning, welke noodzakelijk is om de toekomstige veiligheid te kunnen waarborgen.

In de bestuursdwangbeschikking wordt het bedrijf, met een begunstigingstermijn van 6 weken, bestuursdwang aangekondigd op maatregelen 1 en 2, bestaande uit het afsluiten van de stroomvoorziening aan de productiegebouwen die niet voorzien zijn van een (gecertificeerde) sprinklerinstallatie en/of een brandmeldinstallatie.
Verder wordt een dwangsom opgelegd van f 5.000,- ( 2.268,90), tot een maximum van f 500.000,- ( 226.890,11) voor iedere dag dat niet voldaan wordt aan de bluswatervoorzieningscapaciteit.
Zoals gezegd wordt er geen bestuursdwang toegepast op maatregel 4, het vervangen van het hekwerk.