Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Vrijstelling bestemmingsplan

Ingekomen is een aanvraag om bouwvergunning van de heer J. Ringnalda voor een berging/opslag en voliere op het perceel Eindseweg 3 te Overberg. Een tweetal schuren elders op het perceel zullen worden gesloopt. Per saldo neemt de bebouwing met 23 m2 toe. De gemeente is voornemens om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen. Voor het bouwplan, dat voorzien is van een ruimtelijke onderbouwing, is de inspraakprocedure gevolgd en heeft het plan gedurende vier weken ter visie gelegen. De inspraak heeft niet geleid tot aanpassing van de plannen. Op grond van artikel 19a lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dient thans de vrijstellingsprocedure te worden gevolgd.
Hiertoe liggen de stukken vanaf maandag 18 februari 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage, met de mogelijkheid om schriftelijk zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.