Gemeente Gilze en Rijen

Commissie: Inwonerszaken Datum: maandag 18 februari 2002
Aanvang: 18.30 uur (i.p.v. 19.30 uur)
Plaats: raadzaal gemeentehuis

Agenda

1. Opening en mededelingen;

2. Vaststellen verslag d.d. 14 januari 2002 (onder voorbehoud);
3. Conceptraadsvoorstel tot het vaststellen gemeenschappelijke regeling regionaliseren leerplichtfunctie voortgezet onderwijs;
4. Conceptraadsvoorstel inzake nota "Regiovisie Verzorging en Verpleging 2001";

5. Ter kennisname:
a. B. en w.-besluit d.d. 15 januari 2002 collectief vraagafhankelijk vervoer;
b. B. en w.-besluit d.d. 22 januari 2002 herverdeling in- en doorstroombanen;
c. B. en w.-besluit d.d. 22 januari 2002 gevolgen nieuwe Vreemdelingenwet;
d. B. en w.-besluit d.d. 22 januari 2002 wijziging subsidiëring rijksmonumentenzorg;
e. B. en w.-besluit d.d. 29 januari 2002 evaluatie budgetfinanciering 2000;
f. B. en w.-besluit d.d. 29 januari 2002 diverse projectsubsidies;
g. B. en w.-besluit d.d. 29 januari 2002 invoering handboek Algemene Bijstandswet en gemeentelijke verordeningen; h. Schoolgids openbare school "de Wildschut"
6. Rondvraag en sluiting.

De betreffende stukken liggen voor u vanaf woensdag 13 februari 2002 ter inzage bij de Gemeentebalie.