Provincie Limburg

Provincie subsidieert Mergellandcorporatie

PROVINCIE SUBSIDIEERT MERGELLANDCORPORATIE

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten de Mergellandcorporatie voor de jaren 2002 en 2003 een bijdrage te verstrekken in de kosten voor haar basisformatie en overige apparaatskosten van 181.500,00 per jaar.

De provinciale bijdrage is voor een beperkt deel tevens de voorfinanciering van kosten die de regionale partners in de corporatie volgens een nader te bepalen verdeelsteutel voor hun rekening zullen nemen.

De Stichting Mergellandcorporatie vormt een gezamenlijk initiatief van de Milieufederatie en de Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB). Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de groene - en de landbouwsector. De Stichting is aktief bij omgevingsvraagstukken, organisator van groene allianties en aanjager van en fondsverwerver voor uitvoeringsprojecten die op initiatief van het bestuur, gemeenten en Provincie worden opgepakt. Aan de projecten nemen vele partijen en particulieren deel, waaronder meer dan 200 agrariërs. Noemenswaardige projecten in dit verband zijn onder meer: Bloemrijke akkerranden, Mergellandfruit, Biologische landbouw, Voor wat, Hoort wat, Resultaatbeloning akkerbouw en Boerenparktochten. De meeste projecten zijn meerjarig en komen tot stand met onder meer omvangrijke rijks- en europese bijdragen.
Met haar activiteiten levert de Mergellandcorporatie een belangrijke bijdrage aan de aanpak van de plattelandsontwikkeling Zuid - Limburg in de komende periode.
18-2-2002 10:54