Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

onderzoek 'Roermond'

Inspectie Jeugdhulpverlening presenteert onderzoek 'Roermond'

De verschillende jeugdzorginstanties hebben onvoldoende samengewerkt in de twee jaar die vooraf zijn gegaan aan het gezinsdrama met brand op 12 juli j.l. in de Jupiterstraat in Roermond. Het gezin is te veel buiten beeld gebleven. In de hulpverlening aan het gezin heeft het te zeer ontbroken aan continuïteit en duidelijkheid. Het schortte aan de samenwerking op het gebied van informatieoverdracht en het elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden. Tegelijk stelt de Inspectie vast dat er geen oorzakelijke relatie is tussen het functioneren van de instellingen en de brand. De Inspectie constateert tenslotte dat de verdere ontwikkeling van het Bureau jeugdzorg de onderlinge afstemming en informatie bevordert.
Dit staat in het onderzoeksrapport van de Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. De Inspectie heeft het onderzoek verricht in opdracht van de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de provincie Limburg. De opdracht is op 17 en 18 juli verstrekt.
De Inspectie stelt vast dat de situatie in Roermond niet afwijkt van die in de rest van Nederland. Daarom komt de Inspectie met aanbevelingen voor alle betrokken partijen te weten de twee instellingen voor jeugdzorg, de provincie en het rijk.

In het onderzoek is gekeken naar het functioneren van het Bureau Jeugdzorg, inclusief het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming. Overige instanties zoals gemeente, politie, school, vrijwilligerswerk etc. zijn niet in het onderzoek betrokken.

Reactie staatssecretaris Ross-Van Dorp

Staatssecretaris Clémence Ross-Van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) neemt zowel de bevindigen, conclusies als de aanbevelingen van de Inspectie volledig over. Ze geeft aan dat er een betere coördinatie tussen hulpverleners in de gezinssituatie een gezinscoach - moet komen. Ze zal binnenkort met provincies en gemeenten bekijken hoe dat het best kan gebeuren. Tevens zal bij bestaande en nieuwe regelgeving, onder andere de komende Wet op Jeugdzorg, bekeken worden of er voldoende aandacht is voor het perspectief van het gezin.

Verder wil ze bezien in hoeverre er op het terrein van privacy nu belemmeringen zijn om persoonsgegevens uit te wisselen. Tenslotte zal Ross-Van Dorp een onderzoek naar drangmaatregelen laten uitvoeren, zoals de Inspectie ook aanbeveelt.

Dit is een persbericht van de Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Casus Roermond nader onderzocht 1. Casus Roermond nader onderzocht Rapport, 8-8-2002