Productschap Margarine


MVO steunt energiezorg in oliën-/vettensector

Het Productschap MVO besteedt de komende maanden extra tijd aan de invoering van energiezorg in de sector, een onderdeel van de tweede Meerjarenafspraak Energiebesparing (MJA2). Een handboek over en sectorspecifieke procedures voor energiezorg staan hiervoor op het programma ter ondersteuning van de bedrijven.
Tevens is besloten om Buro A+ bedrijven te laten doorlichten. Hierbij zal een nulmeting worden uitgevoerd - af te ronden uiterlijk in november - om te zien hoe ver een bedrijf met energiezorg is. Vervolgens wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin staat wat bedrijven gaan doen om een goed werkend energiezorgsysteem in te voeren. Een goed werkend energiezorgsysteem geeft inzicht in het energiegebruik en maakt het mogelijk energie-efficiënt te produceren en continu verbetering m.b.t. het gebruik van energie te realiseren.

Om de MVO-bedrijven bij de implementatie van energiezorg verder op weg te helpen organiseert het productschap samen met Novem drie workshops. Op de eerste, in december, zal aandacht worden besteed aan het opzetten van meet- en registratiesystemen, het analyseren, het invoeren van verbeteringen en de rapportages en terugkoppelingen hieromtrent. Met name zal er aandacht zijn voor organisatieaspecten en voor gedragsbeïnvloeding. Tijdens de andere workshops wordt uitgebreid stilgestaan bij problemen die de bedrijven ervaren met het invoeren van energiezorg.

Uiterlijk in 2004 kunnen de bedrijven dan voldoen aan de verplichting in de MJA2. Novem zal als onderdeel van de jaarlijkse MJA2-monitoring regelmatig steekproeven laten uitvoeren naar het niveau van energiezorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Bergmans, tel. 070-3195150, e-mail bergmans@mvo.agro.nl.