Ordina Beheer NV

ORDINA NV http://www.ordina.nl

Degelijk resultaat halfjaarcijfers Ordina NV

Utrecht, 27 augustus 2002

ORDINA VERSTERKT MARKTPOSITIE EN REALISEERT DEGELIJK RESULTAAT IN AFWACHTENDE MARKT


- Marktpositie bij grote klanten duidelijk versterkt.
- Omzet eerste halfjaar 2002: EUR 205,4 miljoen.
- EBITA eerste halfjaar 2002: EUR 14,7 miljoen.
- Positieve cashflow uit operationele activiteiten in eerste halfjaar 2002.
- Ook in tweede halfjaar 2002 blijvende focus op commercie en kostenbeheersing.
- Ordina verwacht in de tweede helft van 2002 een vergelijkbare omzet en een licht hogere EBITA ten opzichte van het eerste halfjaar van 2002, resulterend in een EBITA van circa EUR 30 miljoen.

FINANCIELE RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2002

'Als gevolg van een tijdige reactie op de sterk verslechterde marktomstandigheden in de laatste maanden van 2001, welke naast de maximale aandacht voor commercie heeft geresulteerd in een sterke focus op kostenreductie, werkkapitaalbeheer en het doorvoeren van een reorganisatie waarbij circa 250 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan, is Ordina in staat geweest een degelijk resultaat te realiseren over het eerste halfjaar van 2002', aldus Hans den Hartog, CFO van Ordina.

Ordina realiseerde over de eerste helft van 2002 een omzet van EUR 205,4 miljoen. Een daling met 5% ten opzichte van de omzet over het eerste halfjaar van 2001. De autonome omzet bedroeg EUR 195,1 miljoen, terwijl de acquisities Devote NV (geacquireerd in de tweede helft van 2001) en Boardware BV (geacquireerd in de eerste helft van 2002) een positieve omzetbijdrage leverden van EUR 10,3 miljoen. Ingegeven door de marktontwikkelingen is het aantal externe inhuurkrachten dat op Ordina- projecten bij klanten actief is, drastisch teruggebracht. Waar mogelijk zijn externe inhuurkrachten vervangen door eigen medewerkers.

In lijn met de medio mei uitgesproken verwachting, daalde het resultaat voor amortisatie van goodwill, interestlasten en belastingen (EBITA) in de eerste helft van 2002 met 34% ten opzichte van dezelfde periode van het jaar 2001 en beliep EUR 14,7 miljoen (2001: EUR 22,4 miljoen). De nettowinst voor amortisatie van goodwill bedroeg over de eerste helft van 2002 EUR 9,7 miljoen (2001: EUR 15,2 miljoen). Als percentage van de omzet daalde de EBITA in de eerste helft van 2002 tot 7,2 (2001: 10,4). Deze margedaling is het gevolg van druk op de bezettingsgraad van professionals, alsmede door druk op de tarieven. De nettowinst per aandeel voor afschrijving van goodwill over het eerste halfjaar 2002 beliep EUR 0,29, een daling met 36% ten opzichte van 2001 (EUR 0,45).

De cashflow bedroeg in de eerst helft van 2002 EUR 15,4 miljoen (2001: EUR 20,9 miljoen). De cashflow uit operationele activiteiten beliep EUR 5,6 miljoen. (2001: EUR 18,8 miljoen negatief) en werd ten opzichte van de eerste helft van 2001 positief beïnvloed door een verbeterde debiteurenpositie per 30 juni 2002.

MARKTONTWIKKELINGEN

'De markt voor ICT-dienstverlening werd in de eerste zes maanden van 2002 gekenmerkt door een grote mate van terughoudendheid. Ingegeven door het algemene economische klimaat richten bedrijven en instanties zich op reductie van kosten en investeringen. Ten aanzien van investeringen in ICT en ICT- gerelateerde projecten geldt dat vaak sprake is van uitstel. Daarnaast wordt de scope van projecten regelmatig beperkt en worden reeds lopende projecten teruggebracht in omvang of stopgezet. Wij schatten in dat de markt voor ICT- dienstverlening in de eerste helft van 2002, als gevolg van zowel prijs- als volumedruk, met 12 tot 15% is gekrompen', aldus Ronald Kasteel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ordina.

De terughoudendheid ten aanzien van investeringen in ICT zijn het sterkst merkbaar in de markten Finance, UTM (Utilities, Telecom en Media) en TTI (Trade, Transport en Industry). In de markten UTM en TTI wordt de terughoudendheid mede gevoeld als gevolg van de sterk verminderde vraag naar diensten op het gebied van technische automatisering. Echter, ook in de Sociale Zekerheidsmarkt ligt de investeringsbereidheid onder druk. Dit is in belangrijke mate ingegeven door de recente vorming van het UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen). Ten aanzien van de overheidsmarkt geldt dat deze relatief goed is, in vergelijking met de andere marktsegmenten. Echter, ook in de overheidsmarkt wordt enige marktdruk en een toenemende concurrentie ervaren.

Een zich alsmaar doorzettende trend is dat klanten met steeds minder ICT-dienstverleners zaken willen doen. Zij geven de voorkeur aan ICT- dienstverleners die kwaliteit leveren en een full service dienstenportfolio in voldoende schaal kunnen aanbieden. Verder staat de gehele of gedeeltelijke outsourcing van ICT-taken op de agenda van veel ondernemingsbestuurders. Dit zal naar verwachting leiden tot een toenemend aantal outsourcingsdeals in Nederland in de komende jaren.

Ronald Kasteel: 'In welke mate en op welk moment de markt voor ICT- dienstverlening zal aantrekken is uiteindelijk sterk afhankelijk van de algemene economische ontwikkelingen. Indien de economische ontwikkelingen fundamenteel verbeteren, is de verwachting gerechtvaardigd dat ook de Nederlandse markt voor ICT-dienstverlening merkbaar zal verbeteren, nu de strategische waarde van ICT onverminderd hoog is en de intelligente toepassing van ICT-oplossingen daadwerkelijk hét verschil kan maken met de concurrentie'.

ONTWIKKELING ORDINA BINNEN MARKTSEGMENTEN

In lijn met de geschetste marktontwikkelingen, hebben bij Ordina met name de activiteiten in de UTM-markt en de activiteiten op het gebied van embedded software duidelijk onder druk gelegen. Ook in de Sociale Zekerheidsmarkt heeft de omzet op het gebied van consulting en software development in het eerste halfjaar onder druk gestaan. In dit marktsegment wordt op deze terreinen voor het tweede halfjaar een lichte verbetering verwacht.

In de overige marktsegmenten is Ordina er uitstekend in geslaagd de omzet, in de huidige neergaande markt, te handhaven of zelfs te laten groeien. De kwaliteit van onze dienstverlening en proposities naar de markt, onze betrokkenheid bij onze klanten en de omvang en slagvaardigheid van onze organisatie zijn daarin van wezenlijk belang, ook naar de toekomst.

De omzetontwikkeling per marktsegment was in de eerste helft van 2002 als volgt (bedragen x EUR 1 miljoen):


           H1, 2002  H1, 2001  Ontwikkeling

  Finance        41,5    39,7   + 5%
  Sociale Zekerheid   41,4    47,8   - 13%
  Public        53,2    46,6   + 14%
  TTI          51,1    48,0   + 6%
  UTM          11,9    27,2   - 56%
  Overig         6,3    6,9   - 9%

Voorts is het omzetaandeel van outsourcingsactiviteiten binnen Ordina gestegen van 18% over het eerste halfjaar van 2001 naar 23% in het eerste halfjaar van 2002.

ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN

De geschetste marktontwikkelingen hebben er reeds in november 2001 toe geleid dat Ordina een reorganisatie heeft aangekondigd waarbij circa 250 arbeidsplaatsen verloren zouden gaan. Deze reorganisatie is in de eerste helft van 2002 ingezet en inmiddels ook afgerond.

Geheel onafhankelijk van de hiervoor gememoreerde reorganisatie, heeft Ordina het voornemen om per 1 januari 2003 de volgende organisatorische wijzigingen door te voeren.

De onderdelen Software Development Services en Consulting van de sector Sociale Zekerheid zullen worden ondergebracht in de sector Public. De onderdelen Desktop Solutions en Data Services, thans onderdeel van de sector Sociale Zekerheid, zullen met ingang van 1 januari 2003 sectoronafhankelijk worden bestuurd, nu deze onderdelen hun diensten ook thans reeds intersectoraal aanbieden. Feitelijk betekent het vorenstaande dat de sector Sociale Zekerheid per 1 januari 2003 niet meer als zodanig zal bestaan. Dit betekent echter geenszins dat de focus op de sociale zekerheidsmarkt verloren zal gaan. De voorgenomen krachtenbundeling in één sector Public zal leiden tot een versteviging van het full service dienstenportfolio van Ordina richting al haar klanten in de overheidsmarkt, waaronder begrepen het UWV.

De onderdelen binnen Ordina die zich thans bezighouden met dienstverlening rondom technische automatisering, zullen eveneens per 1 januari 2003 worden gebundeld en worden gepositioneerd binnen de sector TTI. Thans bevinden deze onderdelen zich zowel in de sector TTI als UTM. Ordina versterkt met de voorgenomen bundeling van activiteiten op het gebied van technische automatisering haar huidige nummer 2-positie in deze Nederlandse markt.

Ronald Kasteel over de voorgenomen organisatorische wijzigingen: 'Met beide voorgestane organisatorische veranderingen wordt naast versterking van onze marktpositie tevens efficiencyverbetering binnen de eigen organisatie nagestreefd. Ook binnen de overige bedrijfsonderdelen van Ordina wordt continu en slagvaardig gewerkt aan een optimale organisatorische inrichting en daarmee het structureel verlagen van met name het indirecte kostenniveau. De thans aangekondigde en recent ingezette acties zullen overigens pas in 2003 tot reductie van het kostenniveau leiden'

MEDEWERKERS

Medewerkers vormen het hart van een dienstverlenende organisatie als Ordina. Zeker in tijden waarin de marktomstandigheden moeilijk zijn, is de kwaliteit en professionaliteit van medewerkers een onderscheidende factor. Ordina blijft, in gepaste mate gegeven het marktklimaat, gericht investeren in de verdere ontwikkeling en professionalisering van haar medewerkers.

Gedurende het eerste halfjaar van 2002 heeft Ordina zich in mindere mate gericht op het aantrekken van nieuwe medewerkers. Al zijn er nog altijd vacatures voor hoogopgeleide professionals met meerdere jaren relevante werkervaring en werkt Ordina gericht aan de invulling van die vacatures.

Mede ingevolge de doorgevoerde reorganisatie, is het aantal medewerkers dat bij Ordina werkzaam is met 8% gedaald ten opzichte van het aantal per 31 december 2001. Medio 2002 zijn bij Ordina 3.921 medewerkers in dienst. Een vergelijkbaar aantal ten opzichte van het aantal medewerkers dat medio 2001 in dienst was (3.918). Indien de doorgevoerde reorganisatie buiten beschouwing wordt gelaten, beliep het verloop - berekend naar een percentage op jaarbasis - in de eerste helft van 2002 ruim 10%, een daling ten opzichte van het verloop over 2001 (13%). Binding van medewerkers blijft voor Ordina een belangrijke doelstelling.

OPTIEREGELINGEN

Teneinde de binding met medewerkers kracht bij te zetten, heeft Ordina medio mei 2002 het voornemen bekend gemaakt om medewerkers in de gelegenheid te stellen om de door hen gehouden opties uit hoofde van optieregelingen uit voorgaande jaren te converteren.

Dit voornemen is per 4 juli 2002 geëffectueerd. Medewerkers zijn in de gelegenheid gesteld om afstand te doen van de door hun gehouden opties, verkregen in de jaren 1998, 1999 en 2000. In ruil voor het doen van afstand van deze oude opties, zijn nieuwe opties op aandelen Ordina NV toegekend tegen de slotkoers van het aandeel Ordina NV per 3 juli 2002 (EUR 6,73) met een looptijd tot respectievelijk 31 december 2003, 31 december 2004 en 31 december 2005.

Het totaal aantal nieuw toegekende opties in het kader van deze regeling ligt fors lager dan het aantal oude opties waarvan afstand is gedaan. Verder geldt, in tegenstelling tot de opties waarvan afstand werd gedaan, dat een eventueel te realiseren voordeel met de nieuwe opties bij de deelnemers in de belastingheffing zal worden betrokken. Tot slot is er een additionele terugbetalingsregeling getroffen ingeval medewerkers de Ordina Groep in de loop van het jaar 2002 respectievelijk 2003 verlaten.

Verder heeft Ordina in 2002, evenals in voorgaande jaren en in het licht van het feit dat een belangrijk deel van de medewerkers niet heeft kunnen deelnemen aan de conversie van oude opties, een reguliere nieuwe optieregeling geïntroduceerd. In het kader van de reguliere optieregeling 2002 zijn 795.000 nieuwe opties op aandelen Ordina NV toegekend. Deze hebben een looptijd van vijf jaar.

Onderstaande tabel bevat het aantal uitstaande opties per 4 juli 2002.


  Optie-  Aantal    Aantal   Aantal    Aantal
  regeling openstaand  toegekend  vervallen  openstaand
       ultimo 2001 (1)     (2)     per 4 juli 2002

  1998     330.000      -   218.000    112.000
  1999     618.000      -   501.000    117.000
  2000     738.000      -   600.000    138.000
  2001     974.000      -   55.000    919.000
  2002        -  1.573.000      -   1.573.000
       ---------- ---------- ---------- ------------
  Totaal   2.660.000  1.573.000  1.347.000   2.859.000

  (1) Inclusief 778.000 opties, toegekend ingevolge conversie
  (2) Inclusief 1.239.000 opties, vervallen ingevolge conversie

ACQUISITIES

Op 6 april 2002 heeft Ordina een outsourcingsovereenkomst getekend met Kappa Packaging. Deze overeenkomst omvat naast de overname van alle aandelen van Boardware BV, de 15 medewerkers tellende ICT - dochteronderneming van Kappa Packaging, tevens het door Boardware ontwikkelde systeem Cobis, alsmede een serviceovereenkomst om het systeem de komende jaren te beheren en te implementeren binnen Kappa Packaging. De resultaten van Boardware BV zijn met ingang van 1 januari 2002 opgenomen in de cijfers van Ordina.

In de tweede helft van 2001 werd door Ordina met succes een openbaar bod uitgebracht op alle uitstaande aandelen Devote NV. Devote biedt met haar brede kennis en ervaring op het gebied van architectuur en e-business een uitstekende aanvulling op het dienstenportfolio van Ordina. Devote heeft het eerste halfjaar van 2002 winstgevend afgesloten. Een klein deel van Devote is reeds sinds 1 januari 2002 met succes ondergebracht in de sector TTI. Het resterende en grootste deel van Devote is, overeenkomstig het eerder uitgesproken voornemen, per 1 juli jongstleden geïntegreerd in de sector Finance.

VERWACHTINGEN

De markt voor ICT-dienstverlening heeft in de eerste helft van 2002, onder invloed van de algemene economische ontwikkelingen, sterk onder druk gelegen. Ondanks dat sprake is van verschillen per marktsegment, wordt de druk over de volle breedte van de markt gevoeld. Voor de tweede helft van 2002 wordt niet verwacht dat de markt een fundamentele verbetering zal vertonen. In dat licht verwacht Ordina ook in de tweede helft van 2002 druk op zowel de bezettingsgraad als de tarieven.

Op grond van de sterke positie van het kwaliteitslabel Ordina, haar sterke focus op commercie en haar stabiele, bestendige klantrelaties, verwacht Ordina ook in 2002 marktaandeel te winnen.

Gegeven de geschetste marktsituatie en ingezette organisatorische wijzigingen, verwacht Ordina in de tweede helft van 2002 een vergelijkbare omzet en een licht hogere EBITA te realiseren ten opzichte van het eerste halfjaar van 2002. Dit betekent dat de EBITA over heel 2002 naar verwachting circa EUR 30 miljoen zal bedragen. Voor de langere termijn verwacht Ordina dat de markt voor ICT-dienstverlening opnieuw een gezonde groei zal doormaken. De mate en het tempo waarin deze groei zich zal voordoen, wordt voor een belangrijk deel bepaald door het algemene economische klimaat. Ordina verkeert in een uitstekende positie om een verbetering van de Nederlandse markt voor ICT-dienstverlening snel om te zetten in successen voor klanten, medewerkers én aandeelhouders.

HALFJAARRESULTATEN 2002 ORDINA NV


  Winst- en verliesrekening (in duizenden euro's)
                           2002   2001

  Netto-omzet                   205.357  216.247

  Inkoopwaarde hard- en software          14.871  18.430
  Uitbestede werkzaamheden             23.455  29.417
  Personeelskosten                130.097  123.440
  Overige bedrijfslasten              16.564  16.786
  Totaal bedrijfslasten              184.987  188.073

  Resultaat voor interest, belastingen,
  afschrijvingen en amortisatie goodwill (EBITDA) 20.370  28.174

  Afschrijvingen                 - 5.654  - 5.780
                         -------- --------
  Resultaat voor interest, belastingen
  en amortisatie goodwill (EBITA)         14.716  22.394

  Amortisatie goodwill               - 820   - 121
                         -------- --------

  Resultaat voor interest en belastingen (EBIT)  13.896  22.273
  Rentelasten                    - 680   - 191
                         -------- --------

  Resultaat voor belastingen (EBT)         13.216  22.082
  Belastingen                   - 4.340  - 7.050
                         -------- --------
  Nettowinst                    8.876  15.032


  KERNCIJFERS

  Aantal uitstaande aandelen van
  nominaal EUR 0,10             33.463.356 33.310.167

  Netto winst per aandeel voor amortisatie
  van goodwill (1)               EUR 0,29  EUR 0,45

  Netto winst per aandeel na amortisatie
  van goodwill (1)               EUR 0,27  EUR 0,45

  Netto winst per aandeel voor amortisatie
  van goodwill na uitoefening van
  optierechten (1)               EUR 0,27  EUR 0,43

  Netto winst per aandeel na amortisatie
  van goodwill na uitoefening van
  optierechten (1)               EUR 0,24  EUR 0,43

  Aantal medewerkers medio             3.921    3.918

  (1) op basis van gemiddeld aantal uitstaande aandelen  BALANS (in duizenden euro's)

                   30 juni 2002   30 juni 2001
  Activa
  Vaste Activa
  Immateriele vaste activa        31.144       4.722
  Materiele vaste activa         20.742      18.158
                     -------      -------
                     51.886      22.8  80
  Vlottende activa
  Voorraden                 29        381
  Vorderingen              129.459      139.855
  Liquide middelen              41        48
                     -------      -------
                     129.529     140.284
                     -------     -------
  Totaal                 181.415     163.164


  Passiva
  Eigen
  vermogen                 72.522      52.384
  Voorzieningen                  1.085    1.318
  Kortlopende schulden             107.808
  109.462
                         -------  -------
  Totaal                    181.415   163.164


  VERKORT CASH FLOW-OVERZICHT (in duizenden euro's)

  Kasstroom uit operationele activiteiten     5.645     - 18.816
  Kasstroom uit investeringsactiviteiten    - 8.455     - 11.971
  Kasstroom uit
  financieringsactiviteiten            1.757       1.696
                         -------     -------
  Mutatie liquide middelen            - 1.053     - 29.091
N.B. De analistenpresentatie d.d. 27 augustus 2002 naar aanleiding van de halfjaarresultaten is beschikbaar op www.ordina.nl

OVER ORDINA

Ordina is een beursgenoteerde en toonaangevende dienstverlener in de markt voor Informatie en Communicatie Technologie. De organisatie, opgericht in 1973, telt thans ruim 3.900 medewerkers. Ordina kent een marktgerichte organisatiestructuur, welke is onderverdeeld in een vijftal sectoren, te weten Ordina Finance, Ordina Public, Ordina Sociale Zekerheid, Ordina Trade Transport & Industry en Ordina Utilities, Telecom & Media. In het verleden aangekochte ondernemingen worden na verloop van tijd gepositioneerd in één of meer van de Ordina-sectoren en gaan werken onder het Ordina label. Aldus wordt een optimale synergie bereikt met geacquireerde bedrijven. Binnen sectoren worden branche- en marktkennis gebundeld en gecombineerd met kennis van de nieuwste, bewezen technologieën. In deze combinatie realiseert Ordina duurzame oplossingen voor haar opdrachtgevers. Het aandeel van Ordina NV is genoteerd op de Effectenbeurs Euronext te Amsterdam en is opgenomen in de Midkap-index en de Next 150 index.