MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

27-08-2002
MKB-Nederland: lastenverlichtingsvoorstel Kabinet is lastenverzwaring
De door het Kabinet voorgestelde maatregelen om de lasten voor werkgevers en werknemers te verlichten zijn een verkapte lastenverzwaring. Het Kabinet wil de Ziekenfondspremie meer verhogen dan het de WW-premie verlaagt, waardoor het uiteindelijke effect voor de economie nul is. Dit blijkt uit de eerste doorrekeningen die het EIM op verzoek van MKB-Nederland heeft gemaakt met het oog op het overleg met het Kabinet, die MKB-Nederland vandaag bekend maakt.

De voorgestelde verhoging van de Ziekenfondspremie met 85 euro per jaar leidt tot een toename van de arbeidskosten voor werkgevers van 177 miljoen euro, waarvan 93 miljoen euro voor het midden- en kleinbedrijf. Om werkenden voor de verhoogde Ziekenfondspremie te compenseren wil het Kabinet de arbeidskorting verhogen met 60 euro. Dit compenseert echter niet de volledige kosten en bovendien geven bovengenoemde maatregelen een afname van de koopkracht te zien van 8 miljoen euro voor zelfstandigen en 244 miljoen voor gezinnen, zo blijkt uit de doorrekeningen.

De door het Kabinet voorgestelde verlaging van de ww-premies met 500 miljoen euro geven bij een verdeling van 50-50% over werkgevers-werknemers een afname van de kosten van 85 miljoen euro voor het mkb te zien. Bij 100% verlaging van deze premies voor werkgevers, zou dit neerkomen op een lastenverlaging van 171 miljoen euro voor het mkb.

Bij een verlaging van de ww-premie die voor 50% ten goede komt aan de werkgevers betekent dit in combinatie met de verhoogde Ziekenfondspremie, een lastenverzwaring voor het mkb van 8 miljoen euro.

MKB-Nederland vindt dat het Kabinet moet inzetten op daadwerkelijke lastenverlichting, die kan bijdragen aan een klimaat waarin gematigde loonkosten kunnen worden gerealiseerd. Oprekken van budgettaire kaders is hierbij noodzakelijk, waarbij het begrotingstekort iets verder kan oplopen dan de verwachte 0,4% voor 2003.
MKB-Nederland zal bij het kennismakingsgesprek met het Kabinet inzetten op daadwerkelijke lastenverlichting die de economie echt een impuls geeft en die kan worden gerealiseerd door een deel van de overschotten uit de sociale fondsen aan te wenden.