Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten
2002-08-27: Nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie voor Harnaschpolder

Het Hoogheemraadschap Delfland gaat een nieuwe
afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in de Harnaschpolder bouwen. Deze nieuwe installatie is nodig vanwege strengere milieunormen en vanwege extra benodigde zuiveringscapaciteit door de toename van het aanbod van afvalwater. Omdat er een AWZI in de Harnaschpolder zal komen, zijn aanpassingen in het systeem van aan- en afvoerleidingen nodig in het verzorgingsgebied van Delfland. Voor Den Haag betekent dit dat in totaal zeven leidingen moeten worden aangelegd en/of aangepast.

De gemeente sluit hiervoor met Delfland zogenaamde aanleg- en beheerovereenkomsten.
Aan de overeenkomst van twee van de zeven leidingen heeft het college van Burgemeester en Wethouders zijn goedkeuring gegeven. Het betreft een leiding voor de aanvoer van afvalwater van het rioolgemaal Leyweg naar de Harnaschpolder en een leiding voor het transport van gezuiverd afvalwater van de AWZI Harnaschpolder naar de AWZI Houtrust. Het betreffen leidingen met een inwendige diameter tot 1,80 meter.

Uitvoeringstermijn
Met de aanleg van de leidingen wordt gestart eind 2002 - begin 2003. Het totale project duurt volgens planning tot 2005.

last update: 27-8-2002 13:53:00 ;pag.: 15382; auteur: 616;cat.: