Provincie Drenthe

GS besluiten van 27 augustus 2002

Assen, 27 augustus 2002
Persberichtnummer 02-081Bestemmingsplan Spoorstede Emmen akkoord
De bouw van het kantoren- en appartementencomplex de Spoorstede in Emmen kan wat het college van gedeputeerde staten betreft doorgaan. Zij stemmen in met de 2e fase van het plan, het realiseren van twee gebouwen met 45 appartementen, kantoren en een parkeerkelder. Het ene gebouw van maximaal 14 meter hoog sluit aan op het reeds gebouwde appartementencomplex aan de Weerdingerstraat. Daarnaast komt aan de zuidzijde van de Spoorstraat een woontoren met een hoogte van maximaal 35 meter.
GS zijn van mening dat het plan bijdraagt aan het gewenste stedelijke karakter van het centrum van Emmen. Zij achten met name het stationsgebied geschikt voor de ontwikkeling van hoogbouw. Bovendien vindt het college dat de gemeente over de bouwhoogte op deze locatie beleidsvrijheid moet hebben en respecteren dus het besluit van de gemeenteraad van Emmen.

Stimulans voor vraaggestuurde zorg in Drenthe
GS willen extra geld uittrekken voor patiënten- en consumentenbeleid in Drenthe. Zo stelt het college voor de structurele subsidie voor het Regionaal Patiënten en Consumenten Platform Drenthe (RPCP) te verhogen met een bedrag van 131.750 euro en de subsidie voor de ouderenbonden in Drenthe te verhogen van 12.600 euro naar 15.000 euro. De provincie wil hiermee vraaggestuurde zorg in Drenthe stimuleren. Het RPCP zou met de extra middelen meer taken op zich moeten nemen om de positie van zorgvragers te versterken. Hierbij gaat het om het toetsen en bevorderen van de kwaliteit van het zorgaanbod vanuit het perspectief van de patiënt, zoals de zorg in het ziekenhuis en van de huisarts en daarnaast om het versterken van de positie van individuele zorgvragers én het behartigen van de collectieve belangen. Behalve om directe zorg gaat het om zaken als wonen, inkomen, mobiliteit en welzijn.

Bouw brandweerkazerne Sleen kan van start
Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe hebben het bestemmingsplan voor de bouw van de brandweerkazerne aan de Boelkenweg in Sleen goedgekeurd.
De brandweer zal zich houden aan de landelijke richtlijnen voor optische signalen, wat inhoudt dat alleen in noodsituaties 's nachts met geluidssignalen wordt uitgereden.
Bij de bouw van de kazerne wordt bovendien rekening gehouden met het rustieke karakter van de dorpskern. Zo zal het gebouw overwegend laag zijn en zal aan de kant van de begraafplaats een forse haag worden aangeplant.
Met deze maatregelen zijn de bezwaren van buurtbewoners ongegrond verklaard.

Bijdrage aan studie wateroverlast Hoogeveen en Meppel Het waterschap Reest en Wieden gaat een gedetailleerd onderzoek instellen naar de mogelijke waterknelpunten rond Hoogeveen en Meppel. De studie komt voort uit het provinciale plan van aanpak wateroverlast uit 1999. Doel van de studie is om de kans op wateroverlast rond Meppel en Hoogeveen te beperken. Door watermodellen te maken, kunnen mogelijke oplossingen voor lokale waterproblemen beoordeeld worden. De provincie heeft destijds besloten om 50% van de kosten van vervolgstudies te dragen. Voor dit geval is dat ruim 26.000,-.

Subsidie voor promotie 'Oktobermaand Kindermaand' In oktober 2002 vindt voor het eerst 'Oktobermaand Kindermaand' plaats. Om dit unieke project de komende weken uitgebreid te promoten, stellen GS 4.600 euro beschikbaar. De promotiecampagne start op woensdag 25 september met de verspreiding van het programmaboekje onder alle leerlingen van de Drentse basisscholen. Het officiële startschot wordt die dag gegeven door gedeputeerde Margriet Brink-Massier en de Drentse burgermeesters, die op een aantal scholen het boekje persoonlijk aan de leerlingen zullen overhandigen. Verder wordt onder meer een poster ontwikkeld die verspreid zal worden onder Drentse bibliotheken, VVV's en vakantieparken en verschijnt ook www.drenthe.nl de nodige informatie over 'Oktobermaand Kindermaand'. 'Oktobermaand Kindermaand' is een initiatief van gedeputeerde Margriet Brink-Massier en heeft als belangrijkste doel kinderen binnen en buiten Drenthe kennis te laten maken met het rijke culturele leven in onze provincie en zo kind en cultuur dichter bij elkaar te brengen. Hiertoe openen een groot aantal Drentse culturele instellingen op de zondagmiddagen in oktober gratis hun deuren voor alle basisschoolleerlingen. Op dit moment hebben zich ruim 30 enthousiaste instellingen aangemeld.

Bestemmingsplan Asserstraat Rolde goedgekeurd
Het bestemmingsplan Asserstraat 1 te Rolde is goedgekeurd. Hierdoor maakt het college van gedeputeerde staten de weg vrij voor woningbouw op een perceel aan de Asserstraat in Rolde. Het is de bedoeling om daar 10 wooneenheden onder te brengen in twee afzonderlijke gebouwen. De bouw van appartementen op deze plaats sluit aan bij de recente bouw van twee appartementen bij 't Hof van Rolde.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl