Gemeente Amsterdam

Zeeburg stimuleert autodelen en energiebesparing

Zie ook

Website Stadsdeel Zeeburg

Zeeburg stimuleert autodelen en energiebesparing

Persbericht Het stadsdeel Zeeburg wil energiebesparing stimuleren en de automobiliteit reduceren. Dat is te lezen in het Milieuprogramma 2002-2003. Stadsdeelwethouder Jan Hoek van milieu wil het project Autodelen uitbreiden. Hij wil ook dat scholen en sportcomplexen aan energiebesparing doen.

Voorts is Zeeburg van plan de milieutoetsing van stedenbouwkundige en bestemmingsplannen te intensiveren, natuur- en milieueducatie te bevorderen en de milieuzorg bij sporthal Zeeburg en het Flevoparkbad voortvarend aan te pakken. De andere aandachtspunten betreffen de uitvoering van het verlenen van milieuvergunningen, evenals de handhaving, bodemsanering en het terugdringen van geluidshinder. Veel van deze taken laat Zeeburg uitvoeren door de Milieudienst Amsterdam.

Het Milieuprogramma 2002-2003 bouwt voort op het grootstedelijke Milieubeleidsplan Amsterdam 2002-2003, dat Zeeburg op onderdelen heeft overgenomen. Net als bij het opstellen van het nieuwe Milieuprogramma, wil Zeeburg externe partijen betrekken bij de uitvoering van de voorgenomen projecten, zegt milieuwethouder Hoek. Zo ziet hij graag dat sporthal Zeeburg de zon als energiebron benut met behulp van zonnecellen. Verder wil hij samen met het bedrijf Green Wheels het huidige aantal van elf standplaatsen voor deelauto's uitbreiden. Want de belangstelling voor een abonnement op het autodelen neemt toe, vooral in het Oostelijk Havengebied. De wethouder juicht de groei van dit project in Zeeburg toe.
"Door het gebruiken van deelauto's wordt het aantal gereden kilometers drastisch teruggebracht", stelt Hoek. "Minder autokilometers is minder milieubelasting en minder ruimtebeslag, minder verkeer en dus ook meer veiligheid op straat."

Het besluit over de definitieve standplaatsen wordt binnenkort genomen als onderdeel van de Verkeersbesluiten die nu nog worden voorbereid. Na de behandeling in de raadscommissie van 17 september, wordt het Milieuprogramma voorgelegd aan de stadsdeelraad die op 24 september vergadert.
Een exemplaar van het Milieuprogramma Zeeburg 2002-2003 is af te halen bij het Publiekscentrum van het stadsdeelkantoor aan de Cruquiusweg 5.

^


-

© gemeente Amsterdam - 3-09-2002