Gemeente Maassluis

17-9-2002

Antwoorden op schriftelijke vragen VVD over Hoekse Lijn

Naar aanleiding van schriftelijke vragen die door de fractie van de VVD op 31 juli 2002 zijn gesteld aan het college van B en W over de Hoekse Lijn, heeft het college een antwoordschrijven verzonden. Het college beantwoordt de vragen van de VVD als volgt:

Vraag 1. Heeft u kennisgenomen van het besluit van de NS om- bij nader inzien- af te zien van het plaatsen van cameras op 77 stations in Nederland, waaronder die in Maassluis, Hoek van Holland en Vlaardingen West?

Antwoord: Wij hebben kennisgenomen van het artikel dat in het Algemeen Dagblad van 31 juli 2002 is gepubliceerd. Navraag bij de NS heeft naar voren gebracht, dat het betreffende artikel geen juiste en actuele informatie bevat. De journalisten van het AD hebben voorafgaand aan het schrijven van dit artikel geen inhoudelijke informatie opgevraagd bij de NS, waardoor het artikel als onjuist kan worden beschouwd. De NS betreurt deze gang van zaken overigens; dergelijke media brengen veel onrust en verwarring tot stand.

Vraag 2. De NS beroept zich op voortschrijdend inzicht. De NS stelt dat het weinig zin heeft cameras op te hangen op plekken waar niets gebeurt. De praktijk laat naar ons gevoel een ander beeld zien. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord: In bijlage 1 van het rapport van Eysink Smeets & Etman De Hoekse Lijn; van inzicht naar aanpak van de problematiek wordt een zeer gedetailleerd overzicht gegeven van de incidentenregistraties gedurende de periode 1998-2000. Hieruit blijkt, dat de problematiek gebaseerd is op harde feiten. De wijze van aanpak en het onderhandelingsniveau van de stuurgroep geeft overigens tevens aan dat de problematiek op en rond de Hoekse Lijn als zeer serieus en ernstig wordt beschouwd.
De NS heeft, door middel van een woordvoerder van de regio Randstad Zuid, op 6 augustus jl. telefonisch te kennen gegeven dat de NS er alles aan doet om de sociale veiligheid op en nabij de stations van de Hoekse Lijn te waarborgen.

Vraag 3. Bent u met de fractie van de VVD van mening dat cameratoezicht op de stations langs de Hoekse Lijn zeer gewenst is om een halt toe te roepen aan agressie, bedreiging en mishandeling van personeel van de NS en reizigers, alsmede aan de vernielingen op de stations? Cameras kunnen naar onze mening een belangrijke bijdrage leveren aan het veilig en betrouwbaar laten zijn van het openbaar vervoer.

Antwoord: Gezien de problematiek op en nabij de stations langs de Hoekse Lijn zijn wij van mening dat extra toezicht op deze stations gewenst is. Of de vorm van toezicht het plaatsen van cameras dient te zijn of dat het toezicht via een andere vorm wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld door inzet van extra NS personeel op de stations, dient nog verder uitgewerkt te worden. Vast staat dat in de eerdergenoemde stuurgroep al afspraken zijn gemaakt over de aanpak van de problematiek, gebaseerd op het rapport van ES&E, waaronder het plaatsen van cameras op de stations. Wij zien geen redenen om te veronderstellen, dat deze afspraken niet gehandhaafd zullen blijven.

Vraag 4. Bent u bereid om het initiatief te nemen samen met de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en de Deelgemeente Hoek van Holland- er bij de NS op aan te dringen dat zij zich aan de eerder met deze gemeenten gemaakte afspraken houdt en op haar genomen besluit terugkomt?

Antwoord: Door een woordvoerder van de NS is op 6 augustus jl. aangegeven, dat het artikel in het AD niet berust op door de NS genomen besluiten. Hierdoor zien wij geen aanleiding om aan te nemen dat de NS de gemaakte afspraken in de eerdergenoemde stuurgroep niet zal nakomen. Uiteraard zal, naar aanleiding van het artikel in het AD, op de eerstvolgende vergadering van de stuurgroep, in september 2002, het cameratoezicht als agendapunt worden aangedragen. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot deze kwestie.

Vraag 5. De VVD-fractie nodigt u uit om samen met de eerdergenoemde gemeenten een brief te richten aan het Kabinet en de politieke partijen in de Tweede Kamer om er op aan te dringen dat er ook van die zijde druk op de NS wordt uitgeoefend het door haar genomen besluit terug te draaien.

Antwoord: Gezien de reactie van de NS met betrekking tot de plaatsing van het artikel in het AD zien wij geen aanleiding om een brief aan het Kabinet en de politieke partijen in de Tweede Kamer te richten. Wij geven er de voorkeur aan om eerst in september de behandeling van deze kwestie aan de orde te stellen tijdens de vergadering van de stuurgroep, alwaar de directie van de NS vertegenwoordigd is. Overigens zijn de gemeenten Schiedam en Vlaardingen hieromtrent dezelfde mening toegedaan.

Ingevolge artikel 37 lid 4 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Maassluis worden de bovenstaande antwoorden op de door u gestelde vragen aan de leden van de raad medegedeeld.