FNV

FNV:oproep aan Tweede Kamer 'timmer kabinetsbeleid niet dicht'

De FNV dringt er bij de Tweede Kamer op aan ruimte te bieden aan het kabinet om serieus overleg met de sociale partners mogelijk te maken. Na het kennismakingsgesprek met het kabinet is volgens de FNV het enige kleine lichtpuntje de toezegging van de regering om de komende tijd open en eerlijk het gesprek aan te gaan over alle pijnpunten. Hierbij gaat het om de WAO, pensioenen, spaarloon, verlofregelingen, scholing en arbeidsmarktbeleid.

De FNV maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het kabinetsbeleid voor de werkgelegenheid en de inkomensverdeling in Nederland. De grootste vakcentrale vreest dat er grote sociale onrust zal ontstaan als het kabinet onverkort vasthoudt aan de plannen in de miljoenennota. Ze roept het kabinet op om prioriteit te leggen bij de bestrijding van werkloosheid in plaats van het terugdringen van het begrotingstekort.

De werkloosheid stijgt in een dramatisch tempo. De FNV vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet het arbeidsmarktbeleid overboord gooit. 'Het kabinet moet op zijn schreden terugkeren en bezuinigingen op gesubsidieerde banen en loonsubsidies terugdraaien. De ellende is niet te overzien als mensen, net als in de jaren tachtig, weer langdurig werkloos raken, zonder perspectief op snelle reïntegratie', zegt FNV-voorzitter Lodewijk de Waal in zijn reactie op de miljoenennota. Ook baart het de FNV grote zorgen dat in de Sociale Nota geen woord wordt gewijd aan de positie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt.

Ook de koopkrachtvooruitzichten voor 2003 zijn bijzonder slecht. De lastenverlichting van 500 miljoen euro op de WW-premie noemt de FNV 'slechts een gebaar'. De FNV zet dit bedrag liever in voor werkgelegenheid. Bovendien wordt deze lastenverlichting tenietgedaan door de verhoging van de premie van de ziektekostenverzekering, het afschaffen van het spaarloon, een schuif in de WAO/AWBZ-premie en de beperking van belastingaftrek. De FNV-economen hebben berekend dat mensen een veel sterker koopkrachtverlies zullen hebben dan uit koopkrachtplaatjes blijkt.

Het kabinet handelt in strijd met internationale verdragen door het maken van sociale plannen onmogelijk te maken. Aanvullingen op de WW-uitkering worden volledig gekort op de uitkering. Bonden kunnen hierdoor geen arbeidsvoorwaardelijke arrangementen meer afspreken.

In de reactie op de miljoenennota blijft staan de forse kritiek van de FNV op de WAO-voorstellen, het spaarloon, bezuinigingen op pensioenen, het afbreken van verlofregelingen en het ontmoedigen van de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Meer informatie: FNV voorlichting, Els Tieman 020-5816550

17 sep 02 14:11