Gemeente Zevenaar1/4 Infopagina Gemeente Zevenaar

INHOUD INFO WEEK 38 (16 t/m 22 september 2002)

BURGEMEESTER VAN BASTELAARPRIJS 2002

Voor de 7e maal keert het Burgemeester van Bastelaarfonds de culturele prijs uit aan een instelling die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in Zevenaar.

De eer valt deze keer te beurt aan folkcafé "De Lantaern" in Oud-Zevenaar. Naar het oordeel van het bestuur van het fonds heeft "De Lantaern" grote verdiensten op cultureel terrein voor Zevenaar in het bijzonder op het gebied van het presenteren en promoten van folkmuziek. Het geldbedrag dat aan de prijs verbonden is bedraagt * 1.000,--. De prijs zal 1 november worden uitgereikt

AANVRAGEN VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Bij burgemeester en wethouders is een aanvraag binnen gekomen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Buitengebied 1974 voor een schoonheidssalon aan huis op het op het perceel Paddestoel 8 te Zevenaar. Deze aanvraag ligt met ingang van 19 september a.s. gedurende vier weken ter inzage bij de balie van de sector Grondgebied. Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

Bij burgemeester en wethouders zijn de volgende aanvragen binnen gekomen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen:
- van het bestemmingsplan Babberich voor een uitbreiding aan de woning op het perceel De Nereestraat 7 te Babberich;

- van het bestemmingsplan Stegeslag voor het plaatsen van een blokhut op het perceel Collenkamp 2 te Zevenaar;

- van het bestemmingsplan Bedrijfsterrein Rothmans voor het plaatsen van een afschermingsswand rond de afvalcontainers op het bedrijventerrein van de BAT op het perceel Kerkstraat 27 te Zevenaar;

- van het bestemmingplan Molenwijk voor de plaatsing van een verblijf voor kippen bij het gebouw voor Natuur en Milieu Educatie op het perceel Vestersbos 2 te Zevenaar;
- van het bestemmingsplan Uitbreidingsplan in Hoofdzaken 1964 voor de plaatsing van een paardenstal in het weiland t.o. Kwartiersedijk 28 te Babberich;
- van het bestemmingsplan Babberich voor de bouw van een dubbele garage en hobbyruimte op het perceel De Nereestraat 51 te Babberich.
Deze aanvragen liggen met ingang van 19 september a.s. gedurende vier weken ter inzage bij de balie van de sector Grondgebied. Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvragen kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

WET MILIEUBEHEER

British American Tobacco (BAT) heeft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, milieuvergunning aangevraagd voor de sigarettenfabriek, gevestigd Kerkstraat 27 te Zevenaar. De aanvraag betreft niet alleen een z.g. revisievergunning (die straks alle nu nog geldende milieuvergunningen vervangt), maar ook plannen tot verandering, zoals modernisering productieproces, uitbreiding opslag en verhoging productiecapaciteit.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de gevraagde vergunning te verlenen. Wel verbinden zij aan deze vergunning voorschriften ter bescherming van het milieu. In dat kader hebben zij een ontwerpvergunning opgesteld.

Terinzagelegging
De aanvraag, ontwerpvergunning en bijbehorende stukken worden op 18 september 2002 voor een ieder ter inzage gelegd bij de centrale balie van de sector Grondgebied van het gemeentehuis. Zij kunnen daar tijdens de openingstijden worden ingezien. Op afspraak is dit ook buiten de openingsuren mogelijk. Hiervoor kan contact worden opgenomen met mevr. ing. T. Koenen, doorkiesnummer 595 244 van de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu.
2/4 Infopagina Gemeente Zevenaar

Inspraakmogelijkheden
Binnen vier weken na de dag van terinzagelegging kan een ieder bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen de ontwerpvergunning. Men kan daarbij vragen om zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie binnen deze termijn van vier weken mondeling wil reageren of van gedachten wil wisselen over de ontwerpvergunning, kan dit tot een week vóór het einde van deze termijn telefonisch doorgeven aan de heer Th. Goes, doorkiesnummer 595 221. Voor de dan te organiseren bijeenkomst wordt ook de aanvrager uitgenodigd.

DODEHOEKSPIEGEL BIJ MATERIEEL GEMEENTE

Met ingang van 1 januari 2003 is het wettelijk verplicht om bij vrachtwagens maatregelen te treffen die een einde moeten maken aan de dode hoek. Bij het rechts afslaan kunnen grote voertuigen een deel van wat naast de wagen gebeurt niet zien. Regelmatig leidt dit tot (dodelijke) ongelukken met voornamelijk fietsers. Misschien heeft u onlangs nog in de krant gelezen over het ongeval, dat een fietser in Amsterdam niet overleefd heeft.
Om dergelijke ongelukken te voorkomen kan een vrachtwagen voorzien worden van een

zogenaamde dode hoek spiegel, zodat de gehele zone naast de vrachtauto in het oog kan worden gehouden. Al het nieuwe materieel van de gemeente kende deze voorziening al, maar besloten is om ook het oude materieel hiervan te voorzien. De gemeente heeft niet gewacht op januari, maar alle daarvoor in aanmerking komende wagens nu al van deze middelen voorzien in de hoop daarmee een bijdrage te leveren aan een veiligere verkeers-deelname.

RECONSTRUCTIECOMMISSIE ACHTERHOEK EN LIEMERS

De openbare vergadering van de Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers wordt gehouden op donderdag 26 september 2002 om 9.30 uur. Plaats: Palestra, Recreatiegebied Stroombroek, Landweerswal 2, 7047 CE Braamt, telefoon: 0314 - 365 444 .

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
1. Advisering van GS Gelderland t.a.v. Robuuste Verbindingen Achterhoek en Liemers
2. Stroomgebiedvisie Achterhoek en Liemers
3. Werkkaart Ammoniak en procedure

4. Reconstructie Achterhoek en Liemers:

* Provinciale richtlijnen voor de milieu-effectrapportage
* Planning 2003
De vergaderstukken liggen vanaf 16 september 2002 ter inzage op het gemeentehuis van uw gemeente. De agenda, het verslag en de agendapunten zijn ook vanaf die datum elektronisch opvraagbaar op: www.gelderland.nl/politiek/beleid/landelijk gebied/herinrichting landelijk gebied/achterhoek en liemers

DIENST LANDELIJK GEBIED VOOR ONTWIKKELING EN BEHEER

De openbare vergadering van de LANDINRICHTINGSCOMMISSIE GELDERSE POORT ­ OOST wordt gehouden op vrijdag 27 september 2002 in het bezoekerscentrum Huis Aerdt te Herwen, aanvang 9.30 uur.
De vergaderstukken liggen vanaf 20 september ter inzage bij de centrale balie van de sector Grondgebied.

OUD PAPIER

In Zevenaar wordt maandelijks huis-aan-huis papier ingezameld. Hieronder leest u wanneer er in uw wijk wordt ingezameld. De inzameling is overdag, tenzij anders is vermeld. Papier gebundeld aanbieden op de aanbiedplaatsen. Bedrijfspapier wordt niet meegenomen.
3/4 Infopagina Gemeente Zevenaar

Datum Wijk/Plaats Inzamelaar Woensdagavond 18 september Babberich drumfanfare Sint Jan Zaterdag 21 september Lentemorgen 2 + complex Platanenlaan en Hunneveldweg + flats Zonnemaat basisschool Lindenhage Dinsdagavond 24 september Zonegge 1-6 15-24, Hooge Bongert/ Meidoorn, Bergvrede en HAT-woningen Methen CV De Griethtreejers

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Ingekomen bouwaanvragen week 35/2002:


- 't Bieltje 18, vergroten van een woning;

- Stresemannstraat 12, plaatsen van twee dakkappellen
Ingekomen bouwaanvragen week 36/2002:


- Marktstraat 10, veranderen woon-/winkelpand;
- Mercurion ongenummerd, oprichten bedrijfsgebouw
Ingekomen bouwmeldingen week 37/2002:


- Beekseweg 44, plaatsen hondenkennel;

- Landkamp 40, plaatsen van een tuinhuisje

Ingekomen bouwaanvragen week 37/2002:


- Rosandeweg 2, splitsen van een woning

De ingekomen aanvragen liggen bij de balie van de sector Grondgebied voor een ieder ter inzage. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen wel hun zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar. Hierbij wordt opgemerkt dat een bouwvergunning of bouwtoestemming moet worden verleend als aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

BESLUITEN

Verleende bouwmeldingen week 35/2002:


- Gladiolenstraat 4, plaatsen tuinhuisje

Verleende bouwmeldingen week 36/2002:


- Abraham Kuyperstraat 44, uitbreiden van een woonhuis
Verleende bouwvergunningen week 35/2002:


- Doesburgseweg 20, bouwen van een varkensschuur;
- Stationsstraat 44, plaatsen van een tuinhuisje;
- Zonegge 18-11, plaatsen van een tuinhuisje

Verleende bouwvergunningen week 36/2002:


- Romei 18, uitbreiden van de praktijk en de bouw van twee appartementen;
- Vedel 16, uitbreiden van een woonhuis;

- De Hooge Bongert 5 t/m 119, uitbreiden van de entree;
- De Hazelaar 35, plaatsen dubbele deur;

- Spoorwegstraat 33, plaatsen vluchtdeur;

- Gounodstraat 34, interne verbouwing;
4/4 Infopagina Gemeente Zevenaar


- Zonegge 10-10, plaatsen van een tuinhuisje;

- Schalmei 21, vestigen hondentrimsalon in garage
Algemene Plaatselijke Verordening 2000 Zevenaar:


- Schildersbedrijf Keultjes BV, ontheffing voor het plaatsen van steiger voor het gebouw van BAT aan de zijde van de Kerkstraat in de periode van 9 september t/m 30 november 2002;
- Scorpio Designs, vergunning voor het aanbrengen van een lichtreclame aan het pand Transito 3 te Babberich;

- de heer J.C.W.M. van Rooij, vergunning voor het hebben van een uitrit van het perceel Anjerstraat 25 naar de openbare weg;

- de heer M. Visser, vergunning voor het houden van een buurtfeest op zaterdag 7 september 2002 van 15.00 tot 24.00 uur op het grasveld aan de Mozartlaan ter hoogte van de Smetanastraat;
- Jongerenraad Zevenaar, vergunning voor het ophangen van een spandoek op het Raadhuisplein te Zevenaar in de periode van 7 t/m 21 september 2002;
- L.A.J. Thomassen, vergunning voor het plaatsen van een schuttersboog aan de Didamseweg te Zevenaar, ter hoogte van huisnummer 74 in de periode van 27 t/m 30 september 2002;
- Dazoe evenementenreclame, vergunning voor het plaatsen van aankondigingborden ten behoeve van verschillende optredens in theater Bommersheuf in de periode van 16 t/m 28 september 2002 en 14 t/m 26 oktober 2002;

- operettevereniging Amicitia, vergunning voor het houden van een rommelmarkt op zondag 27 oktober 2002 van 10.00 tot 18.00 uur in het gebouw aan de Willem Kloosstraat 25 te Zevenaar;

Drank- en Horecawet:

- operettevereniging Amicitia, ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens de rommelmarkt op zondag 27 oktober 2002 van 10.00 tot 18.00 uur in het gebouw aan de Willem Kloosstraat 25 te Zevenaar;

Wegenverkeerswet:

- de heer M.J. Ankone, Karel van Gelrestraat 36 te Zevenaar, aanwijzing invalidenparkeerplaats op kenteken op het meest links gelegen parkeervak van de parkeerstrook gelegen ten zuiden van zijn woning;

Bouwverordening Zevenaar 1992:

- Stichting Volkshuisvesting Zevenaar, vergunning voor het slopen van een gedeelte van het woongebouw aan de Hunneveldweg 17 te Zevenaar;

Tijdstip van de aanvraag kan met zich meebrengen dat een vergunning/ontheffing niet tijdig wordt gepubliceerd. Degene wiens belang rechtstreeks bij één van de bovengenoemde besluiten is betrokken, kan binnen 6 weken na de bekendmaking van het betreffende besluit daartegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.