Ministerie van Justitie


http://www.justitie.nl

MIN JUST: Aanscherping uitvoering vreemdelingenbeleid

Maud Bredero en Martin Bruinsma
070 370 6698 / 370 6266

4214
17.09.02

Justitiebegroting 2003
AANSCHERPING UITVOERING NEDERLANDS VREEMDELINGENBELEID

Een strengere selectie in de aanmeldcentra moet leiden tot minder asielzoekers die worden toegelaten tot de asielprocedure. Het kabinet wil de instroom van asielzoekers vanaf 2003 terugbrengen tot 18.000 per jaar. Met onder andere biometrische registratie zal de problematiek van de ongedocumenteerden worden aangepakt. Deze zullen binnen een bepaalde tijd alsnog hun identiteit moeten aantonen. Het driejarenbeleid, op grond waarvan asielzoekers enkel vanwege het tijdsverloop een vergunning krijgen, verdwijnt. Om onnodig procederen tegen te gaan, wordt de regeling rond de gefinancierde rechtsbijstand aangepast. Tevens komt er een restrictieve toepassing van het categoriale beschermingsbeleid. Een tijdelijke verblijfsvergunning asiel wordt verlengd van 3 naar 5 jaar. Gedurende een langere tijd dan thans het geval is kan deze vergunning worden ingetrokken, bijvoorbeeld als de grond voor verlening is komen te vervallen.

Dat schrijft minister Nawijn voor Vreemdelingenzaken en Integratie in de toelichting op zijn begroting voor 2003.

Beperking gezinshereniging en gezinsvorming
Het beleid inzake gezinsvorming en gezinshereniging wordt aangepast. De minimumleeftijd voor gezinsvorming wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. De inkomenseis gaat naar 130% van het wettelijk minimumloon. Tevens komen er minder mogelijkheden om meerdere malen een partner uit het buitenland te laten overkomen.

Asiel in de regio van herkomst en betere EU-samenwerking Nederland wil geen ruimhartiger toelatingsbeleid voeren dan de ons omringende landen. Dat vereist een geharmoniseerd EU-beleid. Er moet een sterkere rol komen voor UNHCR bij opvang en toetsing van asielverzoeken in de regio, ter beperking van secundaire asielstromen naar Europa. Met landen van herkomst en transitlanden komen er terug- en overnameovereenkomsten, zowel bilateraal als op Europees niveau. Landen die weigeren mee te werken aan het terugnemen van eigen onderdanen en overname van derdelanders, riskeren maatregelen.

Toezicht
Om illegale inreis en verblijf in Nederland te beperken gaat de Koninklijke Marechaussee haar Mobiele Toezicht Vreemdelingen intensiveren. Met gemeenten komen er sluitende afspraken over de onthouding van opvang aan vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor overheidsvoorzieningen. Illegaal verblijf in Nederland wordt strafbaar. De resultaten van een onderzoek naar omvang, herkomst en omstandigheden van illegaal verblijf worden nog dit jaar aan de Kamer bekend gemaakt. De uitzetting van illegalen en uitgeprocedeerden wordt geïntensiveerd, onder meer door een optimaler gebruik van de vreemdelingenbewaring. De capaciteit van de vreemdelingenbewaring in de Randstad wordt momenteel uitgebreid en de rechterlijke toets in bewaringzaken wordt teruggebracht tot de situatie van voor de inwerkingtreding van de nieuwe Vreemdelingenwet.

Waarden en normen
Het Kabinet zal de Tweede Kamer een notitie doen toekomen over de vrijheid van meningsuiting/levensbeschouwing en het discriminatieverbod en de wijze waarop wetgever en bestuur hiermee dienen om te gaan. Discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat zullen met kracht worden bestreden. In 2003 zal de minister voor V&I een Nationaal Actieprogramma ter bestrijding van racisme en discriminatie uitbrengen.

Een actief inburgeringsbeleid
Inburgering zal dwingender worden voor nieuwkomers en oudkomers. Beheersing van het Nederlands, respect voor de historische en rechtsstatelijke waarden van dit land en zelfredzaamheid staan daarbij voorop. Betrokkene dient het verplichte programma zelf te betalen, maar krijgt na tijdige en succesvolle afronding de helft van de kosten terug.
De afgifte van een permanente verblijfstitel wordt gekoppeld aan succesvolle afronding van het inburgeringsprogramma. De verplichting tot inburgering gaat ook gelden voor degenen die vóór inwerkingtreding van de Wet inburgering nieuwkomers (1998) naar Nederland zijn gekomen, wanneer zij afhankelijk zijn van een uitkering, geacht worden te werken en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Er komen resultaatgerichte financieringsafspraken met uitvoeringsorganisaties. Voor asielzoekers die kunnen blijven zal het opvangprogramma in de asielzoekerscentra worden afgestemd op het daaropvolgende inburgeringstraject.

Tegengaan van gescheiden ontwikkeling van bevolkingsgroepen De groei van achterstandswijken waar maatschappelijke problemen cumuleren moet worden tegengegaan, onder meer door een gevarieerder en kwalitatief beter woningaanbod en actief spreidingsbeleid op basis van vrijwilligheid. Overbewoning en illegale bewoning dienen te worden bestreden. Hier ligt in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van het lokale bestuur om in samenwerking met verhuurders het bestaan en ontstaan van woonwijken met een oververtegenwoordiging uit etnische groepen tegen te gaan. Om samenhang te bereiken tussen de landelijke beleidsuitgangspunten en het gemeentelijk beleid zal de minister voor V&I in overleg met de 25 grote gemeenten een beleidsagenda integratie op lokaal niveau opstellen.

---

17 sep 02 15:30