Cordaid


Den Haag, 17 september 2002

Nederland doet niet wat het preekt

Cordaid mist coherent armoedebeleid in de begroting 2003

De begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken komt van een broedende kip die kennelijk nog geen nieuwe eieren heeft. Dat is de conclusie van ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Wereldwijd is afgesproken dat armoede in 2015 gehalveerd moet zijn. Alle tekenen wijzen erop dat dit niet lukt, maar concrete voorstellen van de nieuwe bewindslieden laten op zich wachten. Een jaar na 11 september is terrorismebestrijding volgens het ministerie prioriteit nummer 1. Cordaid pleit echter voor armoedebestrijding als prioriteit nummer 1.

De mondiale verhoudingen zijn in het afgelopen jaar schrijnend zichtbaar geworden. Dit lijkt in het geheel geen gevolgen te hebben voor de begroting 2003. De Wereldbank heeft aangegeven dat Afrika het kind van de rekening wordt van instortende economieën Terrorismebestrijding kan dan toch niet het enige antwoord zijn van het ministerie? Waar blijft de analyse over de samenhang tussen armoede en terrorisme? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de Nederlandse inzet in het Midden-Oosten? Op welke humanitaire gevolgen zullen we ons nu al moeten prepareren voor het geval het komt tot een militaire actie tegen Irak? De toelichting op de begroting geeft geen antwoord op deze vragen. Cordaid heeft een jaar geleden om een snelle herziening van het buitenlands beleid naar aanleiding van 11 september gevraagd. Nu wordt wederom in de begroting een verdiepingsslag aangekondigd over het koppelen van armoedebestrijding met andere beleidsterreinen, maar wat is er het afgelopen jaar dan gedaan??

Cordaid vindt het belangrijk dat Nederland doet wat het preekt. Vrede, verzoening en armoedebestrijding staan bovenaan de lijst, en dit geldt dus niet alleen voor het ministerie van Buitenlandse zaken. Nederland steunt internationaal bindende regelingen en zet zich bijvoorbeeld in voor meer transparantie in de wapenexporten. Dit betekent dat ook de exportvergunningen voor wapens aan Israël moeten worden ingetrokken. Maar dat doet Nederland niet. En zo zijn er nog meer voorbeelden. Het belang van coherentie van beleid wordt ook in de begroting beleden, maar concrete beleidsvoornemens laten op zich wachten. Een gemiste kans, vindt Cordaid.

Het veiligheidsbeleid, asielbeleid en migratiebeleid vereisen een internationale benadering. In de begroting staat dat op termijn het Vluchtelingenverdrag moet worden gewijzigd om de UNCHR

(VN vluchtelingenorganisatie) meer bevoegdheden te geven. Dit moet volgens de opvatting van dit kabinet leiden tot meer opvang van vluchtelingen in de regio en (dus) minder asielzaken in Nederland (en Europa). Dit is volgens Cordaid te gemakkelijk en niet haalbaar. De UNHCR kan niet de enige oplossing zijn voor de internationale migratieproblematiek. Nederland gaat dan voorbij aan de migratiestromen die, ook door de UNHCR, niet te stoppen zijn. Uit het Vluchtelingenverdrag spreekt internationale solidariteit, hier mag niet aan getornd worden.

Terecht zoekt de staatssecretaris naar nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven en NGOs. De opdracht voor NGOs is groot: armoedebestrijding moet zo nog hoger op de agenda komen, ook op die van het bedrijfsleven. Maar dan moeten er wel harde afspraken komen over armoedebestrijding in het akkoord van Vlaardingen. Zo zijn er de geplande handelsmissies naar Afrika in samenwerking met het ministerie EZ. Cordaid pleit voor een grotere rol van NGOs bij deze missies om het bedrijfsleven inzicht te geven in de werkelijke problemen van armen in Afrika. De stem van de armen wordt niet alleen in de politiek, maar ook in de economie nog te weinig gehoord. Vrouwen hebben niet alleen als consumenten, maar ook als producenten een belangrijke rol. Daarom is Cordaid blij dat de positie van vrouwen in de begroting zichtbaar is.

Ongeveer 1,2 miljard mensen leven onder de armoedegrens. Cordaid luidt daarom de alarmbel. Armoedebestrijding moet bovenaan de agenda komen. Met deze begroting kan Nederland zijn internationale beloftes niet waarmaken.

Meer informatie?

Communicatie Cordaid

Barbara Berger

tel. 070 3136 333