ANBO

ANBO: visie ouderenbeleid in 2003 stap in goede richting

Utrecht 17 september 2002. De ANBO is verheugd met de aankondiging in de Troonrede dat het kabinet in 2003 komt met een integrale beleidsvisie voor ouderen. Ouderen verdienen meer aandacht van het Kabinet, zo stelt de vereniging voor actieve 50-plussers ANBO al jaren. Reden om nu in een eerste reactie op de Miljoenennota 2003 al voorstellen te doen voor een constructieve invulling van het ouderenbeleid.

De ANBO is zeer verheugd met de toezegging van het kabinet in 2003 te komen met een integrale visie op het terrein van welzijn, zorg, inkomen en wonen voor ouderen. De ANBO heeft reeds jaren voor een dergelijke integrale visie gepleit, zoals onder andere blijkt uit het ANBO-Verkiezingsmanifest 2002. Onze inspanningen om dit integrale beleid van de grond te krijgen blijken nu dus succes te hebben. Waar het gaat om een integrale visie komen de beleidsvoornemens rond levensloop natuurlijk ook aan de orde. Hoewel de ANBO de integrerende benadering van levensloop toejuicht, is de ANBO niet onverdeeld gelukkig met het inruilen van de spaarloonregeling voor zorgverlof. De ANBO zal in de toekomst onverminderd kritisch de ontwikkelingen blijven volgen en zich inspannen om op alle fronten een constructieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de integrale beleidsvisie voor ouderen.

Voor wat betreft de verschillende beleidsterreinen merkt de ANBO het volgende op:


1. Meer zorg voor de zorg van morgen:
het is belangrijk dat de oude wachtlijsten worden weggewerkt, maar het is minstens zo belangrijk om te voorkomen dat er, op andere plaatsen, weer nieuwe wachtlijsten ontstaan. Vooral het tekort aan huisartsen neemt inmiddels dreigende vormen aan. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging zal over vijf jaar zelfs een op de drie Nederlanders geen huisarts meer hebben. Het Kabinet antwoordt hierop met het opheffen van de studentenstop voor de studie geneeskunde; iets wat pas over 10 jaar vruchten afwerpt.
Het antwoord van ANBO: directe steun aan huisartsen, zowel op administratief als op medisch gebied.


2. Langer doorwerken stimuleren in plaats van afdwingen: ANBO is het met het Kabinet eens dat de arbeidsdeelname van ouderen best omhoog kan. Maar de dwangmaatregelen die in de Miljoenennota worden voorgesteld, lijken nú alweer door de praktijk te zijn ingehaald. Immers, zijn de arbeidskansen nog wel voor alle ouderen zo rooskleurig? En zijn er geen andere - positievere - manieren te bedenken om ouderen aan het werk te helpen of te houden? Juist nu het minder gaat met de economie, denkt de ANBO dat dwang niet gepast is. Het is constructiever om structureel te gaan investeren in scholing en loopbaanontwikkeling van ouderen, én te zorgen voor gepaste arbeidsomstandigheden. Zodat ouderen en bedrijven, nu en straks, flexibeler op de arbeidsmarkt kunnen inspelen.


3. Een nieuwe koers voor het streekvervoer op het platteland: openbaar vervoer lijkt in de Miljoenennota het voorrecht te zijn van gezonde reizigers in de Randstad. Dat terwijl de ouderen op het minder dichtbevolkte platteland, en dan met name de mensen die geen auto kunnen of mogen rijden. het openbaar vervoer vaak het hardst nodig hebben. Door het regionaal openbaar vervoer aan het toeval (en de marktwerking) over te laten, dreigen veel ouderen in een isolement te raken. Het Kabinet wil maar liefst 70 miljoen bezuinigen op het openbaar vervoer. Dat betekent naast tariefsverhogingen, ook dat er ingrijpend gesneden gaat worden in voorzieningen. De ANBO daagt het kabinet dan ook uit om een nieuwe koers uit te zetten voor het regionaal stads- en streekvervoer. Een dekkend netwerk van regiotaxis in Nederland met vergelijkbare spelregels is daarbij een must. Ook de positie van zogeheten langzame vervoermiddelen, zoals fiets en scootmobiel dient daarin een plaats te krijgen.


4. Meer ruimte bieden aan ouderenhuisvesting: nú al is er in Nederland een tekort van maar liefst 140.000 ouderenwoningen. Zonder maatregelen zal dit aantal de komende jaren in hoog tempo toenemen. Het kabinet schuift het probleem van de ouderenhuisvesting voorlopig nog voor zich uit. De ANBO doet dat niet. Op 18 september, één dag na Prinsjesdag, presenteert de ANBO samen met haar collega-ouderenbonden de resultaten van een deze zomer gehouden onderzoek naar het beleid van gemeenten op het gebied van ouderenhuisvesting. Ook daaruit blijkt overduidelijk dat de politiek, landelijk en opd ecentraal niveau, het zich niet kan permitteren de huisvestingsproblemen van ouderen nog langer te onderschatten.