EnergieNed

EnergieNed wil van kabinet snel alle duidelijkheid over stimulering groene energie en warmtekracht

EnergieNed wil snel volledige duidelijkheid over het nieuwe stimuleringskader voor duurzame energie. Vandaag is weliswaar duidelijk geworden dat het kabinet duurzame energie binnen de Nederlandse grenzen wil gaan stimuleren met een gewijzigde stimuleringsregeling en dat groene energieklanten voortaan ook gedeeltelijk ecotax moeten gaan betalen. Maar alle details van de stimuleringsregeling voor milieuvriendelijke productie blijven ook vandaag nog onbekend. EnergieNed vindt dat er snel alle duidelijkheid moet komen over het nieuwe stimuleringskader, zodat de energiebedrijven tijdig kunnen inspelen op de veranderingen. EnergieNed Federatie van Energiebedrijven in Nederland reageert hiermee op de vandaag gepresenteerde rijksbegroting voor 2003.

Vandaag heeft het kabinet aangekondigd met ingang van 1 januari 2003 de stimulering van duurzame energie te wijzigen: klanten van groene energie worden niet langer volledig maar voor de helft vrijgesteld van ecotax en alleen nog binnenlandse productie wordt gestimuleerd via een nieuwe regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP); de hoogte van de stimuleringsbedragen voor de diverse vormen van duurzame energie wordt later dit jaar bekend.

EnergieNed bepleit dat door een nieuwe regeling de realisatie van nieuwe duurzame energieprojecten door Nederlandse energiebedrijven ontwikkeld in binnen- en buitenland, niet in gevaar mag komen. EnergieNed juicht toe dat het kabinet hieraan tegemoet komt door voor een lange periode investeringszekerheid te garanderen. Genoemd wordt een periode van maximaal 10 jaar. EnergieNed is van mening dat er een overgangsregeling moet komen voor duurzame projecten die als gevolg van de wijziging van de regelgeving nu in de knel komen.

Verdere groei van de groene energiemarkt en het behalen van beleidsdoelstellingen van de overheid zullen vanaf nu vooral door bijbouw van binnenlandse productie moeten worden gerealiseerd. De plannen daarvoor zijn talrijk; de realisatie wordt vooral belemmerd door problemen in de ruimtelijke ordening. Het afgeven van vergunningen duurt te lang en bezwaarprocedures leiden tot vertraging. EnergieNed is verheugd dat het kabinet deze knelpunten nu voortvarend uit de weg gaat ruimen.

De energiebranche verwacht dat de overheid de samenleving voorlicht over de overheidsmaatregelen en dit niet overlaat aan de branche. De afgelopen jaren hebben de energiebedrijven veel vragen van consumenten gehad over wijzigingen van de energienota die uit overheidsmaatregelen voortvloeiden.

Warmtekracht
Ten gevolge van ontwikkelingen op de energiemarkt (een relatief hoge gasprijs en een bijzonder lage elektriciteitsprijs van importstroom opgewekt met (bruin)kool of kernenergie) zijn milieuvriendelijke warmtekrachtinstallaties op dit moment economisch niet aantrekkelijk en behoeven daarom stimulering. De energiebesparing en CO2-reductie mogen niet verloren gaan. Ook in dit geval zal de bestaande regeling vervangen worden door stimulering via Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). EnergieNed bepleit dat snel duidelijkheid verschaft moet worden over de mate van stimulering om te voorkomen dat warmtekrachtprojecten voortijdig worden stilgezet.

Energiepremie-regeling
De energiepremie-regeling blijft gedeeltelijk bestaan en wordt omgezet in een beperkte subsidie voor de meest efficiënte apparaten en voorzieningen. De energiebedrijven hebben in opdracht van de het ministerie van Financiën de regeling uitgevoerd en onder de aandacht van de consument gebracht. De regeling is een succes. Het marktaandeel van apparaten met een energiezuinig A-label is aanzienlijk vergroot. Het uitvoeringscontract hierover loopt tot en met volgend jaar. Door de omzetting wordt het contract voortijdig beëindigd, terwijl de energiebedrijven hier wel personeel voor hebben aangetrokken en vrijgemaakt. EnergieNed vraagt van de overheid er alles aan te doen dat de werkgelegenheid voor 200 medewerkers niet in gevaar komt.

Europees level playing field
Het kabinet streeft naar harmonisering van de verschillen in wetgeving tussen de verschillende lidstaten. EnergieNed onderschrijft dit streven om daarmee de concurrentiepositie van de Nederlandse energiebedrijven te bevorderen.

Voor meer informatie over dit persbericht kan contact worden opgenomen met de heer S. Marbus, telefoon 026 - 356 36 57.


---

---