Gemeente Barendrecht

Raadscommissies vergaderen

Samenlevingszaken

Op maandag 9 september vergadert de commissie Samenlevingszaken in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-Tweede kwartaalrapportage 2002

-Wijziging Verordening subsidiebeleid Wiw en Inkomstenvrijlating Abw, Ioaw en Ioaz

-Beleidsverslag sociale zaken

-Uitwerking beleidsnota sociale activering

-Openingstijden servicecentrum

-Semi-permanente bouw 16 noodlokalen Vrijheidsakker
-Jaarverslag GGD 2001 en Begroting 2003

-Projectplan "Ontwikkeling Woonzorgcirkels Barendrecht".
De secretaris van deze raadscommissie is de heer H.E.C. Neppelenbroek, (0180) 698 242.

Middelen

Op woensdag 11 september vergadert de commissie Middelen in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-2e kwartaalrapportage 2002

-1e rechtmatigheidscontrole 2002

-Nota afschrijvingsbeleid

-Jaarrekening SGB.

De secretaris van deze raadscommissie is mevrouw M. Stolk, (0180) 698 402.

Spreekrecht

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken naar aanleiding van een agendapunt. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot spreken dient uiterlijk vóór 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de secretaris van de commissie, zulks onder vermelding van het punt of de punten van de agenda van de openbare vergadering waarover men wil spreken.

Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften vergadert

Vanavond vergadert de commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang openbaar deel 20.15 uur.

In deze vergadering wordt het volgende bezwaar behandeld:


-tegen de aanvraag om vrijstelling te verlenen inzake de aanleg van een rotonde op de kruising tussen de 2e Barendrechtseweg en de J.G. Oemvliet.

De secretaris van deze commissie is de heer M. van Putten, (0180) 698 248.

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer E 127. Voor openingstijden: zie boven.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:

* Brahmsstraat 50 (MB 2002-107), voor het plaatsen van een blokhut (28-08-2002);

* Operastraat 40 (MB 2002-106), voor het plaatsen van twee dakkapellen (28-08-2002);

* Oslo 26-28 (BA 2002-319), voor het plaatsen van een lichtreclame (22-08-2002);

* Van Ravesteijndreef 74 (BA 2002-321), voor het vergroten van de woning (27-08-2002);

* Van Ravesteijndreef 76 (BA 2002-322), voor het vergroten van de woning (27-08-2002);

* Rietgors 161B (BA 2002-323), voor het vergroten van de woning (28-08-2002);

* Sonatelaan 36, 42, 44 en 46 (BA 2002-324), voor het vergroten van vier woningen (28-08-2002);

* Walmolen 23 (BA 2002-320), voor het vergroten van de woning (27-08-2002);

* IJsselmeer 4 (BA 2002-325), voor het vergroten van de woning (29-08-2002);

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een tweetal verzoeken om bouwvergunning zijn ontvangen voor:


-het bouwen van een meubeltoonzaal aan de Hamburg, Vaanpark II te Carnisselande (BA2002-279).


-het bouwen van voorzieningencluster 4, bestaande uit een basisschool, kinderdag-verblijf en 15 appartementen ten oosten van de Smitshoeksebaan en ten noorden van de Voordijk in het deelplan "Vrijheidsakker" in Carnisselande (BA2002-290).

De bouwplannen in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 6 september tot en met donderdag 3 oktober 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 3 oktober 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het vergroten van een woning aan de Brahmsstraat 89 (BA2002-241). Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Nieuweland".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 6 september tot en met donderdag 3 oktober 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 3 oktober 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het vergroten van een woning aan het IJsselmeer 4 (BA2002-325). Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Carnisselande-Midden".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 6 september tot en met donderdag 3 oktober 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 3 oktober 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:

* Van Ravesteyndreef 15 (MB 2002-093), voor het plaatsen van een dakkapel (26-08-2002);

* Schubertdreef 75 (BA 2002-0205), voor het plaatsen van een dakkapel (26-08-2002);

* Bedrijventerrein Vaanpark 3 (Carnisselande) (BA 2002-059), voor het bouwen van een kantoorgebouw met bedrijfshallen (28-08-2002);
* Zalmwater 35 (BA 2002-243), voor het vergroten van de woning (26-08-2002);

* Zalmwater 83 (BA 2002-254), voor het plaatsen van een dakopbouw (26-08-2002);

* Zalmwater 97 (BA 2002-255), voor het plaatsen van een dakopbouw (27-08-2002);

* Zalmwater 163 (BA 2002-253), voor het plaatsen van een dakopbouw (27-08-2002);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage
De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Ontheffing hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om ten behoeve van de bouw van de woning Noldijk 137, Gedeputeerde Staten te verzoeken ontheffing te verlenen van het bepaalde in de Wet Geluidhinder tot en met een maximale geluidsbelasting voor verkeerslawaai van 52 dB(A).

Het ontwerp van het verzoek en de daarbij behorende stukken liggen van vrijdag 6 september tot en met donderdag 19 september 2002 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, Kamer E008, ingang zijde Rijnstraat.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Een ieder die opmerkingen heeft op het voornemen van burgemeester en wethouders en het ontwerpverzoek kan deze tot en met donderdag 19 september 2002 schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het is mogelijk om mondeling opmerkingen naar voren te brengen. Diegene die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, kan contact opnemen met de mevrouw M. Siemensma van de werkeenheid Milieu (telefoon 0180-698319).

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 28/9,26/10,30/11,21/12
Oud ijzer (wo): 25/9,30/10,27/11,18/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):

maandag 09.00-16.30 uur, 19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):

dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949): dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen zoeken onder meer:


-een enthousiaste DJ en barvrijwilligers voor "The Wave", De Tiener Ontmoetingsplek -De TOP.

Tijden:

-DJ -vrijwilliger: 9 uur; dinsdag, woensdag en donderdag van 15.00 - 18.00 uur.

-Barmedewerker: 6 uur; dinsdag, woensdag en donderdag 15.00 -18.00 uur.

Eisen: leeftijd van 20 - 30 jaar en het leuk vinden om met jongeren te werken.


-een bijrijder voor De Kringloopwinkel Barendrecht, die samen met de chauffeur zorgt voor het ophalen en bezorgen van de goederen.

Tijden: In overleg

De Vrijwilligers Vacaturebank is te vinden op de volgende locaties:


-Dorpsstraat 150: op maandag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
-Informatiebalie Waterpoort, Carnisselande Middeldijkerplein 9: op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Tevens kunt u telefonisch een afspraak maken op een tijdstip dat u schikt, Tel.: (0180) 626 437.

Collecte

Voor de periode 8 september tot en met 14 september is een collectevergunning verleend aan het Prinses Beatrix Fonds.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Schoolzwemmen alleen voor groep 3

Het komende schooljaar krijgen alleen de leerlingen van groep 3 van het basisonderwijs zwemles. De duur van de les wordt verlengd van 30 naar 45 minuten. De gemeente heeft dit besluit genomen in samenspraak met de scholen en het Carnissebad.

Vorig schooljaar kregen de leerlingen van de groepen 3 en 4 nog wekelijks zwemles. In de praktijk bleek dit echter niet goed te werken. Te veel kinderen kregen te kort zwemles. Om hierin verbetering aan te brengen is besloten alleen de leerlingen van groep 3 deel te laten nemen aan de zwemlessen. De les wordt bovendien verlengd tot 45 minuten, zodat bij vertraging met het busvervoer voldoende tijd over blijft. De keuze voor groep 3 is gemaakt om kinderen zo jong mogelijk redzaam te maken in het water.

Aan het einde van het vorige schooljaar hebben basisscholen de ouders van leerlingen hierover geïnformeerd. Jan IJzerman (D66) stelde over de keuze tussen zwemles voor groep 3 of groep 4 vorige week vragen aan burgemeester M.Th. van de Wouw (portefeuillehouder onderwijs). Na een toelichting heeft IJzerman begrip voor het besluit van de gemeente dat overigens met steun van alle scholen is genomen.

Wegomleidingen: maak er gebruik van!

Bij de uitvoering van wegwerkzaamheden is het meestal noodzakelijk dat er wegomleidingen worden ingesteld. Deze omleidingen worden geplaatst om de weggebruiker te helpen bij het vervolgen van zijn route. Een andere reden is het voorkomen van sluipverkeer in de woonwijken.

Op dit moment kent de gemeente Barendrecht een aantal omleidingen. Dit zijn onder andere: omleiding Stationsweg, omleiding Noordersingel en omleidingen door de aanleg rotonde Dierensteinweg. De twee eerstgenoemde omleidingen zijn sinds 26 augustus van kracht. Maar niet iedereen maakt hier gebruik van. Het gevolg is een toename van gemotoriseerd verkeer in de woonwijken. Wijken waarin veel jonge gezinnen wonen en kleine kinderen buiten spelen.

Omleidingen zijn er voor u: maak er dus gebruik van! Ook u wilt rustig wonen en vindt het belangrijk dat uw kinderen veilig buiten kunnen spelen. De omleidingsroutes zijn met tekst- en pijlborden aangegeven. In veel gevallen zult u er niet langer over doen om uw bestemming te bereiken.

Speelplaatsen in Smitshoek II

Binnenkort worden de speelplaatsen in Smitshoek II verder aangelegd. De gemeente wil dat zo veel mogelijk doen in overleg met de bewoners en kinderen. Eerder hebben alle bewoners uit Smitshoek I en II een brief gehad waarin wordt uitgelegd wat precies de bedoeling is en hoe het proces er verder uitziet.

Op dinsdagavond 10 september is de eerste bijeenkomst van 20.00 - 22.00 uur in voorzieningencluster Waterpoort (Middeldijkerplein 9), waarbij alle bewoners van harte welkom zijn.

Heeft u nog vragen? Bel dan met Maarten Box, tel. (0180) 698 425.

Tweede ronde landelijke vaccinatiecampagne Meningokokken C

In september 2002 start de tweede ronde van de landelijke vaccinatiecampagne Meningokokken C. Dit keer zijn de kinderen van 6 tot en met 14 jaar aan de beurt. In het werkgebied van de GGD Rotterdam en omstreken gaat het om ongeveer 90.000 kinderen. Half september zijn de Rotterdamse kinderen van 6 tot en met 14 jaar aan de beurt en hun leeftijdgenoten uit Barendrecht krijgen op woensdag 13 november een vaccinatie tegen Meningokokken C. De priklocatie voor heel Barendrecht (dus ook voor Barendrecht-Carnisselande) is dan Sporthal De Driesprong aan de Marijkesingel 20.

Oproepbrief
Ongeveer twee weken voordat de kinderen gevaccineerd worden, ontvangen zij een oproepbrief van de GGD. Dit betekent dat de Barendrechtse kinderen van 6 tot en met 14 jaar eind oktober hun oproep krijgen.

Eerste ronde gemist
In juni en juli zijn de kinderen van 14 maanden tot en met 5 jaar en 15 jaar tot en met 18 jaar gevaccineerd. Niet alle kinderen konden toen komen omdat zij bijvoorbeeld op vakantie waren. Deze kinderen kunnen met hun oproepkaart op 13 november alsnog een inenting krijgen tegen meningokokken C. Als zij geen oproepkaart meer hebben dan kunnen zij terecht met een geldig legitimatiebewijs waaruit hun leeftijd blijkt.

Gratis informatielijn
Voor specifieke informatie over de prikdata, locaties, verhindering etc. kunnen mensen bellen naar de gratis informatielijn van GGD Rotterdam en omstreken: 0800-0994499. Op de website van GGD Rotterdam, www.ggd.rotterdam.nl, is ook meer informatie te vinden en is er een directe link met de landelijke website, www.vaccinatie.minwvs.nl. Voor algemene vragen over de campagne kunnen geïnteresseerden bellen naar de gratis publieksinformatielijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS): 0800-3008051.

Barendrecht bindt strijd aan met zwerfvuil

BARENDRECHT - Barendrecht komt nog voor het eind van dit jaar met een nieuwe aanpak van het zwerfvuil in de gemeente. Het nieuwe beleid zal onder meer gericht zijn op samenwerking met de burger. De gemeente geeft hiermee invulling aan het beleidsprogramma 2002 - 2006, zoals dat eerder deze zomer door de gemeenteraad is vastgesteld. Een eerste idee voor het nieuwe beleid is een soort `Opzoomer-estafette', waarbij de vervuiling van openbaar groen in iedere wijk eens per vier jaar samen met bewoners flink onder handen wordt genomen.

Momenteel is het gemeentelijk beleid op het gebied van zwerfvuil nog vrij eenzijdig. Overal in Barendrecht wordt twee keer per maand het zwerfvuil verwijderd. Daarnaast is ook de zogenaamde `vliegende brigade', waarover in het beleidsprogramma wordt gerept, al enige maanden actief. Dit is een ploeg die bij vervuiling mede op verzoek van bewoners vaak nog diezelfde dag in actie kan komen. Bewoners kunnen daarvoor bellen met de Buitendienst van de gemeente Barendrecht: (0180) 613 019.

Nieuwe initiatieven

Wethouder Peter van Vugt van openbare werken wil dat er daarnaast ten aanzien van zwerfvuil nieuw beleid wordt ontwikkeld. ,,Zoals verwoord in ons beleidsprogramma zullen we in overleg met bewoners nieuwe initiatieven proberen te ontwikkelen. Vorige week zijn er in een krantenartikel wat klachten geuit over ons beleid ten aanzien van zwerfvuil. Het is echter een misvatting dat de gemeente geen luisterend oor heeft voor bepaalde initiatieven van burgers. Natuurlijk willen we in ons nieuwe beleid suggesties van burgers - mits uitvoerbaar - verwerken. Want het is juist heel positief als bewoners de moeite nemen om met ons mee te denken. En uiteraard doen wij als gemeente ook niet moeilijk als men van ons voor een speciaal project bijvoorbeeld een zogenaamde prikstok of wat extra vuilniszakken wil hebben. Daar staan we juist nu voor open!'' Peter van Vugt voegt vervolgens de daad bij het woord: ,,Ik roep iedereen op om mee te denken over het gemeentelijk beleid ten aanzien van zwerfvuil. Alle ideeën zijn welkom. De komende maanden zullen we gebruiken om de ideeën te inventariseren en dan zal ik er persoonlijk voor waken dat zoveel mogelijk ideeën en suggesties uiteindelijk worden verwerkt in de richtlijnen voor het nieuwe beleidsplan, dat we vervolgens in december hopen te presenteren.''

Denk mee!

Mensen die op het gebied van zwerfvuil ideeën hebben kunnen die kenbaar maken door te bellen, schrijven of emailen naar de Buitendienst van de gemeente Barendrecht.

Post: Gemeente Barendrecht, afdeling Buitendienst, t.a.v. Dhr. A.L. Kluijfhout
Postbus 501, 2990 EA Barendrecht
Telefoon: (0180) 643 155
Email: a.kluijfhout@barendrecht.nl

5 september 2002