Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MinBZK.nl

Ontwerp-begroting Ministerie van BZK: Veiligheid en daadkrachtige overheid centraal

16 september 2002

Het vergroten van de veiligheid in Nederland is prioriteit nummer één voor dit kabinet. Op nummer twee staat een daadkrachtige overheid die maatschappelijke problemen weet aan te pakken, met duidelijk geformuleerde doelen en zichtbare resultaten. Dit zijn de twee meest in het oog springende punten in de ontwerp-begrotingen voor Binnenlandse Zaken en voor Koninkrijksrelaties.

* Presterende overheid

* Veiligheid

* Openbaar Bestuur

* Grondwet en democratie

* Organisatie Rijksdienst

* Koninkrijksrelaties

* Ontwerpbegroting Binnenlandse Zaken

* Ontwerpbegroting Koninkrijksrelaties


---

Presterende overheid

Terecht verwacht iedereen van de overheid dat zij maatschappelijke problemen daadkrachtig aanpakt, duidelijke doelen formuleert en zichtbare resultaten boekt.

Nodig is een verbetering van het overheidsfunctioneren en de publieke dienstverlening. De overheid moet regelzucht en bureaucratie terugdringen en tegelijkertijd de doeltreffendheid en de efficiëntie van haar handelen vergroten. Daarnaast moet de overheid zo veel mogelijk keuzevrijheid bieden voor burgers en bedrijven, en de ruimte en de voorwaarden scheppen voor het ondernemend en oplossend vermogen van de samenleving.

Voor deze omslag heeft het kabinet een samenhangende aanpak ontwikkeld: de operatie Beter Bestuur voor Burger en Bedrijf. Dit najaar komt het kabinet met een uitwerking in de vorm van een samenhangend plan van aanpak, inclusief planning en financiering.

Veiligheid

Veiligheid is voor dit kabinet prioriteit nummer één. Criminaliteit, overlast en verloedering moeten worden aangepakt. Samen met andere overheden, overheidsdiensten, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en alle inwoners van Nederland wil het kabinet zowel de feitelijke veiligheidssituatie als het veiligheidsgevoel van mensen verhogen. Het kabinet wil hierover met alle partners duidelijke afspraken maken. Binnenkort presenteert het kabinet een programma met uitgewerkte maatregelen hiervoor.

Over de prestaties die de politie moet leveren wil het kabinet convenanten sluiten met de politie. Daarin zullen per korps concrete prestatie-afspraken staan over de kwantitatieve resultaten die de korpsen moeten boeken.

De politiesterkte wordt uitgebreid, de inzet van de politie wordt geconcentreerd op de primaire taken, de politie en andere diensten moeten doelmatiger worden ingezet en het ziekteverzuim bij de politie moet omlaag. Om de effectiviteit van het politiewerk te vergroten komen er meer mogelijkheden om DNA-technieken te gebruiken, databestanden te koppelen, voertuigen op wapens te controleren en camera's in te zetten voor toezicht. Er komt een gemeenschappelijke infrastructuur voor het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie voor de hele OOV-sector en overige veiligheidspartners.

Het verbeteren van de rampenbeheersing begint met een beter inzicht in de mogelijke risico's. Gemeenten moeten de risicos in kaart brengen waar inwoners aan blootstaan. Vervolgens moeten de gemeenten in regionaal verband aangeven welke maatregelen zij treffen om rampen te voorkomen of de risicos tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Samen met de VNG werkt BZK aan het verder professionaliseren van o.a. de voorlichting, opvang, verzorging en nazorg binnen de rampenbeheersing door gemeenten. Dit moet eind 2003 klaar zijn. Ook in 2003 is er een voorlichtingscampagne om de zelfredzaamheid en het risicobewustzijn bij het publiek te versterken. Verder komen er vanaf 2003 multidisciplinaire oefenvoorzieningen die het gezamenlijk oefenen van de verschillende hulpverleningsdiensten mogelijk maken.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) draagt bij aan de zorg voor de nationale veiligheid, waaronder het bestrijden van terrorisme. Het voorkomen van aanslagen staat daarbij voorop. Om tijdig op de hoogte te zijn van nieuwe terroristische dreigingen, zal de AIVD zijn kennis over radicale, anti-westerse stromingen onder minderheden verbeteren. Dit geldt ook voor verschijnselen als geweld tegen vreemdelingen. Ook wil de AIVD meer kennis krijgen over migratiebewegingen, nieuwe minderheden in ons land en over de landen waar dreigingen hun oorsprong hebben.

Het kabinet heeft in totaal een bedrag dat oploopt tot 700 miljoen euro in 2006 extra beschikbaar voor veiligheid. Dit geld moet nog verdeeld worden over de ministeries die een taak hebben op de terreinen criminaliteitsbestrijding, rechtshandhaving en rampenbeheersing. Daarnaast is 100 miljoen bestemd voor het opvangen van tegenvallers uit vorige jaren. Om de groei van de politiecapaciteit op peil te houden is in 2003 al 60 miljoen euro beschikbaar.

Openbaar Bestuur

Ook binnen het grotestedenbeleid krijgt veiligheid topprioriteit. Het aantal delicten en de kans om slachtoffer te worden zijn in de grote steden groter dan in de rest van het land. Doordat mensen in de grote steden zich onveilig voelen, neemt ook het gevoel van saamhorigheid af en is er sprake van een afnemend vertrouwen in de overheid.

Minister Remkes gaat met de betrokken dertig gemeenten afspraken maken over de resultaten die met het grotestedenbeleid op het punt van veiligheid moeten worden behaald. Zo moeten de gemeenten tempo maken met het herstructureren van kwetsbare wijken, omdat zichtbare verbeteringen in die wijken leiden tot een grotere veiligheid.

De uitvoering van het grotestedenbeleid moet ook verder een extra impuls krijgen. Er komt een ondersteuningsteam dat de gemeenten gaat helpen op terreinen als veiligheid, jeugdbeleid, integratie van etnische minderheden, economisch vestigingsklimaat en herstructurering van wijken.

De steden hebben zich vastgelegd op het behalen en zichtbaar maken van meetbare resultaten op deze terreinen. Het verwijtbaar niet halen van deze resultaten kan leiden tot het verlagen van de rijksbijdragen.

Naar verwachting zal de dualisering van het provinciebestuur met ingang van maart 2003 van kracht worden.

Een rechtstreeks gekozen burgemeester kan bijdragen aan een betere invloed van de kiezer op het beleid dat zijn directe leefomgeving in hoge mate bepaalt. Het kabinet stuurt dit najaar een brief met uitgewerkte plannen hierover naar de Tweede Kamer. Daarin wordt ook ingegaan op de gevolgen voor de inrichting van het gemeentelijk bestuur, voor de verhouding tussen Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad en voor de bevoegdheden over openbare orde en veiligheid.

De onroerendzaakbelasting voor woningen wordt vanaf 2005 afgeschaft. De gemeenten worden hiervoor op macro-niveau volledig gecompenseerd via het gemeentefonds. Het beleid op het terrein van gemeentelijke herindeling wordt aangepast: vrijwillige gemeentelijke herindeling staat voortaan voorop. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zal worden uitgebreid om in voorkomende gevallen meer verplichtende samenwerking mogelijk te maken bij problemen die de gemeentegrenzen overschrijden..

Het kabinet werkt aan een voorstel om de subsidiëring van politieke partijen aan te passen. Daarbij zal het onder meer gaan om het wijzigen van het systeem van overheidssubsidie en het aanscherpen van de regels over giften en partijsponsoring.

Het overheidsinformatiebeleid levert een belangrijke bijdrage aan een beter presterende en daadkrachtige overheid. Belangrijke beleidsaccenten voor 2003 zijn de realisatie van een betrouwbare manier van elektronische identificatie en communicatie met en binnen overheden en het op orde brengen van de interne gegevenshuishouding

Het streven is dat burgers en bedrijven op termijn via internet toegang krijgen tot alle voor hen relevante overheidsinformatie. De provincies en gemeenten moeten eind 2003 90 procent van de informatie van Provinciale Staten en gemeenteraden op systematische wijze op internet toegankelijk hebben gemaakt.

Verder moeten alle publieke dienstverleners hun diensten via internet gaan aanbieden, zodat burgers en bedrijven 7 dagen per week en 24 uur per dag hun zaken met de overheid kunnen afhandelen. Eind 2003 moet 35 procent van de aangeboden diensten op elektronische wijze kunnen worden afgehandeld. In 2006 moet dit minimaal 55 procent zijn. Om de participatie van burgers bij de beleids- en besluitvorming te vergroten moet eind 2003 25 procent van de publieke beleidsmakende instanties een website met interactieve beleidsvormingsinstrumenten hebben.

In 2003 wordt in het kader van het project Public Key Infrastructure (PKI) voor de Overheid een begin gemaakt met de stapsgewijze invoering van dit instrumentariumwaarmee betrouwbare elektronische identificatie op afstand, de elektronische handtekening en het versleutelen van informatie (met het oog op vertrouwelijkheid) mogelijk wordt voor communicatie met en van de overheid. Het streven is dat eind 2003 bij vijf procent van alle mogelijke elektronische transacties binnen deze domeinen een door PKI ondersteunde elektronische handtekening wordt gebruikt.

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om biometrische kenmerken (vingerafdruk, irisscan e.d.) toe te voegen aan de reisdocumenten. Dit om de documenten beter te beveiligen tegen zogenoemde look alike-fraude. Op grond van de resultaten van de haalbaarheidsstudie zal een technische en financiële afweging plaatsvinden.

Grondwet en democratie

Een goed functionerend bestuur en versterking van de representatieve democratie op basis van evenredige vertegenwoordiging zijn belangrijke doelen voor het kabinet. Daarbij is het van belang is dat burgers en organisaties de mogelijkheden krijgen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Kernbegrippen daarbij zijn transparantie en participatie.

In een moderne democratische samenleving hebben burgers een fundamenteel recht op bij de overheid aanwezige informatie. Wel moet duidelijk zijn welke informatie zich wel en niet voor openbaarmaking leent. Het kabinet zal bekijken of de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) uitgebouwd moet worden tot een wet over toegankelijkheid van overheidsinformatie.

De Tijdelijke referendumwet wordt ingetrokken, en het kabinet zal het voorstel voor wijziging van de Grondwet over invoering van het correctief wetgevingsreferendum niet ondersteunen.

Het kabinet zal een nota opstellen over grondrechten in een pluriforme samenleving. Daarin wordt onder andere de vraag meegenomen welke grenzen de Nederlandse wet stelt aan uitlatingen van godsdienstige aard.

Het wetsvoorstel Extern Klachtrecht wordt binnenkort bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel voorziet in een landelijk dekkend stelsel van onafhankelijke externe klachtenvoorzieningen (ombudsman of ombudscommissie) voor decentrale overheden.

Het recht van bezwaar en beroep wordt net als in de Algemene wet bestuursrecht in alle gevallen beperkt tot belanghebbenden. Daarom zal het kabinet het beroep voor een ieder (actio popularis) zoals dat nu nog voorkomt in een aantal wetten (milieuwetgeving, Wet op de ruimtelijke ordening) afschaffen

In de Algemene wet bestuursrecht wordt de mogelijkheid opgenomen procedures te bundelen in gevallen waarin voor één activiteit meerdere besluiten zijn vereist. Ook komt er een voorstel voor een algemene regeling voor het opleggen en innen van bestuurlijke boetes.

Organisatie Rijksdienst

Doelmatig, afrekenbaar en gericht op het resultaat, zijn sleutelwoorden voor het functioneren van de overheid. De organisatie van de Rijksdienst moet daarop ingericht zijn. Het kabinet zal in oktober een plan van aanpak presenteren hoe binnen het Rijk bezuinigingen gekoppeld worden aan investeringen in kwaliteit. Daarnaast zal het kabinet onderzoeken hoe de indeling van ministeries en diensten kan worden verbeterd, zodat minder mensen beter werk kunnen doen.

Het Ministerie van BZK moet vier procent bezuinigen door efficiënter te werken en vijf procent uit volumevermindering. De volumevermindering betekent dat er over drie jaar 70 voltijd-plaatsen minder zijn.

Het ingezette beleid, geformuleerd door de werkgroep-Van Rijn, om specifieke arbeidsmarktknelpunten op te lossen, zal doorgaan. De kwaliteit van de samenleving blijft in hoge mate afhankelijk van de prestaties van de publieke sector. Kwaliteit wordt niet in de eerste plaats geleverd door meer geld uit te geven, maar ook door efficiënter met geld om te gaan. Efficiënter werken moet leiden tot moderne, doeltreffende organisaties. Hierbij is verhoging van de arbeidsproductiviteit een belangrijk punt. In de Trendnota Arbeidszaken Overheid 2003 staan maatregelen om de
arbeidsproductiviteit te verhogen, zoals meer samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten met behulp van informatie- en communicatietechnologie. Ook wordt een systeem van benchmarking en visitatie ontwikkeld. Hiermee kunnen ministeries of onderdelen daarbinnen zichzelf toetsen en met elkaar vergelijken.

Om in de toekomst kwantitatief en kwalitatief een goede instroom van medewerkers te waarborgen, wordt in oktober de publiekscampagne voortgezet. In de campagne ligt de nadruk op de verbetering van het imago van het Rijk. De campagne is vooral gericht op universitaire en hbo-studenten en bestaat uit een serie commercials voor televisie, radio en magazines. Een belangrijke rol is weggeld voor het digitale magazine De Verrijking, dat een verdieping geeft van de campagnethemas. In de begroting is voor deze campagne 7,7 miljoen euro beschikbaar.

Er komt een rijksbreed Shared Service Centrum, dat voorzieningen op personeel- en organisatieterrein bundelt. Zo kunnen gemeenschappelijke investeringen op het terrein van informatie- en
communicatietechnologie worden gedaan en de inkoop bij derden worden geconcentreerd. Uiteindelijk verbetert dit de kwaliteit van de personeelsafdeling, doordat meer aandacht kan worden besteed aan personeelsmanagement en advisering. Voor de opzet van dit centrum staat in de begroting een half miljoen euro gereserveerd.

In de kwaliteit van het (top)management wordt blijvend geïnvesteerd. Zo komt er een pool van interim-managers uit schaal 17 t/m 19 uit de Algemene Bestuursdienst om de aanwezige managementkwaliteit binnen de rijksdienst optimaal te kunnen benutten. Dit leidt ook tot het terugdringen van de kosten van de inhuur van mensen voor extern advies en management. De pool gaat uiterlijk per 1 januari 2003 van start. Voor dit plan is in de begroting 5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Koninkrijksrelaties

Het beleid van Nederland in de relatie met de Nederlandse Antillen en Aruba kent als belangrijke uitgangspunten het waarborgen van goed bestuur, rechtshandhaving en mensenrechten en het bieden van hulp en samenwerking met als doel de eigen bestuurskracht van de landen te vergroten.

Herstructurering van de Nederlandse Antillen is van groot belang voor het functioneren van dat land. Nederland wil daar een bijdrage aan leveren. Vooral het uitvoeren van de voorstellen over de besteding van Nederlands ontwikkelingsgeld via een ontwikkelingsfonds hebben daarbij prioriteit

Nederland zal alleen aanvullende begrotingssteun bovenop de reguliere ontwikkelingssamenwerking aan de Nederlandse Antillen geven als een saneringsprogramma door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is goedgekeurd. Bij het verbeteren van de overheidsfinanciën moet de Antilliaanse regering zich baseren op het advies van de commissie-Havermans, inclusief de herstructurering van het Solidariteitsfonds en de introductie van nieuwe financiële verhoudingen tussen het Land en de eilanden.

Nederland vindt een status aparte voor Sint Maarten niet wenselijk. Het kabinet zal dit standpunt duidelijk kenbaar maken aan de Antilliaanse regering, zodat bij de discussie op de Nederlandse Antillen met dit standpunt rekening gehouden kan worden.

Behoorlijk bestuur en adequate rechtshandhaving vormen de basisvoorwaarden voor een stabiele maatschappij. De aandacht van Nederland voor beide terreinen wordt intensiever. Nadrukkelijker dan voorheen zal Nederland de regie in handen nemen. Dat geldt in het bijzonder voor de rechtshandhaving. Over het niveau en kwaliteit daarvan blijven zorgen bestaan, terwijl ook Nederland direct met de negatieve gevolgen geconfronteerd wordt.

De gezamenlijke inspanningen door de landen van het Koninkrijk op het gebied van rechtshandhaving zullen in 2003 worden opgevoerd. Dit zal extra investeringen met zich meebrengen.

Nederland wil de bestaande samenwerkingsactiviteiten op het terrein van de rechtshandhaving, zoals de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba en het recherchesamenwerkingsteam, voortzetten en versterken.

De organisatie van de Kustwacht worden gestroomlijnd en waar nodig verbeterd. Daarnaast zal bijzondere aandacht worden gegeven aan het op structurele wijze continueren en versterken van het
recherchesamenwerkingsteam voor de aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit.

Over de aanpak van de drugssmokkel zullen met Aruba en de Nederlandse Antillen aanvullende afspraken worden gemaakt, onder andere over verscherping van de grensbewaking.

Om het internationaal terrorisme te bestrijden zal Nederland samen met de Nederlandse Antillen en Aruba de afspraken uit 2001 verder invullen, met name over de implementatie van internationale terrorismeverdragen, de bestrijding van het witwassen van crimineel geld en het vergroten van de samenwerking tussen politie- en veiligheidsdiensten.

Ontwerp-begroting Binnenlandse Zaken 2003 (bedragen x 1000 euro)

Zie het origineel http://www.minbzk.nl/asp/get....2&ItmIdt=00013450 . Uitgaven

1. Grondwet en democratie 5.428

2. Politie 3.681.768

3. Rampenbeheersing en brandweer 138.435

4. Partners in veiligheid 268.296

5. Nationale Veiligheid 71.004

6. Functioneren Openbaar Bestuur 38.847

7. Informatiebeleid Openbare Sector 61.234

8. Integratie Minderheden 163.815

9. Grotestedenbeleid 147.716

10. Arbeidszaken overheid 29.782

11. Kwaliteit Rijksdienst 141.276

12. Algemeen 166.264

13. Nominaal en onvoorzien -2.454

14. Toezicht en onderzoek OOV 5.969
TOTAAL 4.917.380

Ontwerp-begroting Koninkrijksrelaties 2003 (bedragen x 1000 euro)

Uitgaven

1. Waarborgfunctie 15.880

2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners 120.526
3. Nominaal en onvoorzien 1.242
TOTAAL 137.648

---


© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 18 september 2002