Gemeente Alphen aan den Rijn


Voorbereidingsbesluit

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 november 2002 heeft besloten dat:

1. een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan "Molenwetering" voor een perceel gelegen aan de A. van Leeuwenhoekweg 27 B te Alphen aan den Rijn, zoals is aangeduid op de bij dit besluit behorende situatietekening ST 2002-003;
2. dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op de dag, waarop het besluit ter openbare kennis is gebracht.

Bovenvermeld besluit ligt met ingang van donderdag 5 december 2002 voor een ieder ter inzage in het Stadhuis, Stadhuisplein 1, bij de Ontvangstbalie, geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de inwerkingtreding van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van het bestreden besluit. Hiervoor kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de arrondissementsrechtbank s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Publicatie weekagenda, 4 december 2002

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 03 december 2002 laatste wijziging