Gemeente Haarlem
Grote Markt 2
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Tel. 023-511 3000

31 oktober 2002
M. Mijnlieff
023-5113866
mijnlieff@haarlem.nl
142/2002
Gemeente Haarlem, sector Stedelijke Ontwikkeling

Persbericht

Datum
Informatie bij
Telefoon
E-mail
Nummer
Patronaat tijdelijk naar Houtmarkt 7

Van maart 2003 tot voorjaar 2005 wordt er voor poppodium Patronaat op de huidige locatie op de Zijlsingel een nieuwe accommodatie gebouwd. In die tijd gaat het Patronaat tijdelijk verder op Houtmarkt 7, beter bekend als de Fietsznfabriek. De gemeente vindt het jammer dat de voortzetting van de activiteiten van Fietsz BV, als jongerenpodium met een culturele inslag, op díe plek commercieel niet haalbaar is. Er blijft in ieder geval één jongerenpodium open. Dat is de uitkomst van het onderzoek naar de bestemming van Houtmarkt 7 waarvoor het college in de zomer opdracht heeft gegeven. De gemeente heeft vele gesprekken gevoerd met de huidige gebruiker van het pand 'Fietsz BV' en het Patronaat om alle mogelijkheden te verkennen.

De gemeente is sinds januari eigenaar van het pand. Het pand werd door de vorige eigenaar van de Fietsznfabriek te koop aangeboden. De locatie is van strategisch belang voor de verbetering van het gebied langs het Spaarne én de toegang van Haarlem vanaf Amsterdam. De gemeente wilde onderzoeken of Patronaat en Fietsz BV vanaf het voorjaar van 2003 gezamenlijk het gebouw konden exploiteren in die periode van twee jaar. Het Patronaat en Fietsz BV hebben in een zeer positieve verstandhouding die mogelijkheid onderzocht. Inhoudelijk waren de twee organisaties uit over het 'dubbel' gebruik van het pand. Het bleek helaas een onhaalbare optie: de verbouwkosten voor gebruik door beiden zijn te hoog. Bovendien is niet zeker of Fietsz BV een serieuze huurbijdrage kan leveren.

Desondanks is het college tevreden dat op deze manier een goede oplossing is gevonden voor de tijdelijke huisvesting van poppodium Patronaat. Er werd al een tijd gezocht naar een tijdelijke locatie. Daarmee is in ieder geval één groot podium voor jongeren uit de stad en de regio veiliggesteld. Het college wil graag dat poppodium Patronaat open blijft en tijdelijk in de Houtmarkt 7 de activiteiten voortzet.

Vier scenario's voor Houtmarkt 7
Er zijn vier scenario's voor de tijdelijke bestemming van Houtmarkt 7 uitgewerkt: § Fietsznfabriek en Patronaat exploiteren het pand gezamenlijk; § alleen Patronaat in het pand;
§ geen van beide in Houtmarkt 7 (Patronaat op verschillende locaties of voor twee jaar geheel slapend); § voortzetting Fietsznfabriek door Fietsz BV in het pand.

Het college acht alleen het tijdelijk onderbrengen van het Patronaat in Houtmarkt 7 realistisch. Het college vindt het belangrijk dat er in ieder geval één groot podium voor jongeren in de stad is. In het gebouw Houtmarkt 7 kan het Patronaat een groot deel van haar activiteiten voortzetten. Alle andere scenario's waren aanmerkelijk duurder en sommige ook op een andere manier niet haalbaar. De kosten voor de verbouw van de Houtmarkt - om het geschikt te maken voor het Patronaat - komen rond de ¤ 250.000,--. Daarnaast ontvangt het Patronaat een aanvullende subsidie van ¤ 140.000,-- per jaar voor de twee jaar dat ze in het pand zitten. Iets meer dan de helft daarvan is voor de huur van het pand. Als het Patronaat in 2005 naar de Zijlsingel teruggaat, wordt het gebied herontwikkeld. Wat er na 2005 komt is op dit moment niet bekend. Het college acht de kosten die gemoeid zijn met het gekozen scenario verdedigbaar omdat zij onontkoombaar voortvloeien uit de beslissing over te gaan tot nieuwbouw op de huidige locatie van het Patronaat en er maximaal is bespaard op de investeringen voor de verbouw van Houtmarkt 7.

Overige scenario's
Er zijn vele gesprekken geweest om een combinatie van Fietsz en Patronaat in één pand mogelijk te maken. Dat is uiteindelijk helaas niet gelukt. De verbouwing die daarvoor nodig is (onder meer wegens geluidsisolatie en aanpassingen voor de gebruikersvergunning door de brandweer), is bijna twee maal zo duur als de investering voor gebruik Patronaat alleen. De onderlinge afstemming van de programmering bood wellicht voldoende mogelijkheden, maar de verbouwingskosten en de onzekere huuropbrengsten van Fietsz BV maakten het niet haalbaar.

Het college hecht er veel belang aan om voor jongeren in de komende jaren tenminste één podium te hebben. Daarom is niet gekozen voor het scenario om geen van beide organisaties daar te huisvesten. Met dat scenario zijn er aanzienlijke kosten voor het tijdelijk in stand houden (zonder inkomsten) van de stichting Patronaat.

Omdat er geen gezamenlijke oplossing mogelijk is, en de verbouwing half januari start, betekent dat het tijdelijke huurcontact (om niet) met de Fietsz BV met ingang van half januari wordt beëindigd. Daarna start de verbouwing, voornamelijk om te voldoen aan de milieu-, en veiligheidseisen.