Gemeente Laarbeek* Feestelijke opening carnaval met sleuteloverdracht
* Met ingang van 2003 weekendopeningstijden tijdens alle collectieve festiviteiten

* Met ingang van 7 maart 2003 bij Radio Kontakt iedere vrijdag 'Gemeente actueel'

* Zwerfvuildag op zaterdag 15 maart 2003

* Wijziging 'vragenuurtje' gemeenteraad
zaterdag 1 maart a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in het Dorpshuis aan de Met ingang van 2003 weekendopeningstijden tijdens alle collectieve festiviteiten

Het college van BenW van Laarbeek stelt jaarlijks verschillende collectieve festiviteiten vast. Hiertoe behoren onder andere de carnavals- en de kermisdagen. Tijdens deze dagen wordt soepeler omgegaan met de reguliere geluidsvoorschriften voor de horeca. Met ingang van 2003 gelden op de dagen van deze festiviteiten ook de weekendopeningstijden.

Voor de komende carnaval, van 28 februari tot en met 4 maart 2003, betekent dat, dat de cafés, bars en zalen ook op zondag, maandag en dinsdagnacht tot 02.00 uur geopend mogen zijn en de cafetaria's en pizzeria / shoarmazaken tot 02.30 uur.

Met ingang van 7 maart 2003 bij Radio Kontakt iedere vrijdag 'Gemeente actueel'

Met ingang van vrijdag 7 maart 2003 komt er iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur een lid van het college van burgemeester en wethouders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen in de gemeente Laarbeek. Ook de brandweercommandant van Laarbeek zal regelmatig op dit tijdstip te gast zijn.

Wekelijks wordt op deze gemeentepagina's aangekondigd wie er in de uitzending zal komen. Op 7 maart bijt burgemeester H. van Beers de spits af.

De onderwerpen waarover gesproken zal worden, variëren naargelang de actualiteiten in Laarbeek. Het is de bedoeling dat er breder geïnformeerd kan worden over onderwerpen die in Laarbeek 'leven'. De gemeentebestuurders hopen op deze manier de inwoners meer te betrekken bij het gevoerde beleid.

Radio Kontakt is te beluisteren op 94.4 (kabel) en 106.8 (ether).

Start project 'verruimde reikwijdte'
Lagere kosten voor ondernemers en een beter milieu In 1993 is de Wet milieubeheer van kracht geworden. De Wet milieubeheer maakt het mogelijk om in een milieuvergunning voorschriften op te nemen met betrekking tot energiegebruik, afvalpreventie en grondstoffenverbruik. De meer klassieke benadering van milieubescherming, waarbij met name het hinderaspect centraal stond (voorkomen of beperken van gevaar, schade en hinder) is daarmee uitgebreid met 'duurzaamheid'. De aandacht voor energie en afval binnen het kader van de vergunningverlening Wet milieubeheer wordt aangeduid met de term `verruimde reikwijdte'.

Aandacht voor energiebesparing, afvalpreventie en grondstoffenverbruik levert direct milieuvoordeel op. Daarnaast levert het de ondernemers in veel gevallen financieel voordeel op als gevolg van lagere energierekeningen en dalende kosten voor afvalverwijdering en grondstoffenaanvoer. Veel bedrijven hebben daarom - al dan niet branchegewijs - reeds invulling gegeven aan energiebesparing en afvalpreventie.

Om binnen de vergunningverlening Wet milieubeheer meer aandacht te besteden aan het fenomeen verruimde reikwijdte start het project februari 2003 binnen de gemeente Laarbeek. Alle bedrijven worden op de verruimde reikwijdteaspecten aangeschreven met het verzoek de gevraagde gegevens te overleggen.

Terug naar boven


Wijziging 'vragenuurtje' gemeenteraad

Tot op heden was er voor raadsleden de gelegenheid om voorafgaand aan de openbare vergaderingen van de gemeenteraad gebruik te maken van het 'vragenuurtje'. Met ingang van de raadsvergadering op 20 maart 2003 zal het vragenuur niet meer om 18.00 uur plaatsvinden, maar direct na het spreekrecht. Tevens wordt het 'vragenuurtje' officieel gewijzigd in 'vragenhalfuurtje'. Indien nodig kan de voorzitter tijdens de vergadering besluiten dat er meer tijd moet worden uitgetrokken voor dit agendapunt. Voor het vragenhalfuurtje blijft gelden dat de raadsleden hun vragen tenminste 24 uur voor de aanvang van de vergadering bij de voorzitter ingediend moeten hebben.

Voorafgaand aan het vragenhalfuurtje vindt het spreekrecht plaats. Het spreekrecht wil zeggen dat iedereen bij aanvang van de vergadering het woord kan voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht, dienen dat tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de raadsgriffier, de heer M. van der Aa, (0499) 425900.