Euronext deelt mee - 01/03/2003

Ontex N.V. / ONV Holdco - Openbaar Uitkoopbod - Markttransfert Schrapping - Verwijdering van de vennootschap Ontex N.V. van het Next Prime segment en de Next Prime index

Ontex - Gewone aandelen
ISIN code : BE00037444589 SRW code: 3744.58
Stock code : ONT

1) Openbaar Uitkoopbod
Volgend op het openbaar bod tot aankoop (OBA) dat plaats vond van 12.02.2003 tot 25.02.2003, bezit de bieder 8.578.935 van de 8.729.637 bestaande gewone aandelen, of 98,27 % van het kapitaal van de vennootschap die via een openbaar bod tot uitkoop aanbiedt de 150.702 nog in omloop zijnde gewone aandelen van de vennootschap Ontex N.V. te verwerven, tegen de prijs van EUR 92,- per aandeel. (N.B. : De 51.000 aandelenopties uitgegeven door de vennootschap Ontex zijn ook betrokken in het bod zie prospectus ).
- De aandelen dienen van cp. 5 tot en met 30 voorzien te zijn.
- Het uitkoopbod loopt van 04.03.2003 tot en met 24.03.2003.
- De prijs van de zo aangekochte aandelen zal, in principe, op 07.04.2003 betaalbaar zijn.
- N.B.: Het bod heeft geen betrekking op de 1.570.000 « VVPR-strips » betreffende de aandelen ONTEX (codenrs: SRW : 5547.18 - ISIN: BE0005547188 Stock :ONTS). Deze zullen geschrapt worden van de Eerste Markt (Enkele Fixing groep B9) vanaf 24.03.2003 na beurs.


- Kosten : Alle kosten (de taks op de beursverrichtingen van 0,17% met een maximum van EUR 250,- per transactie inbegrepen) vallen ten laste van de bieder.
Daar tegenover staat dat de administratiekosten, die indien nodig toegepast worden door elke instelling of financiële bemiddelaar die geen hieronder vermeld loketinstellingen zijn, gedragen zullen worden door de verkopers.


- Prospectus: beschikbaar bij de loketinstellingen sinds 12.02.2003.
- Loketinstelling: Fortis Bank - KBC Bank BBL Dexia Bank Bank Degroof Petercam. .
N.B.: De gewone aandelen Ontex die niet worden aangeboden in de uitkoopregeling, zullen automatisch toekomen aan de vennootschap ONV Holdco.
Na afsluiting van het uitkoopbod zullen de fondsen nodig voor de betaling van de gewone aandelen die niet werden aangeboden, gedeponeerd worden bij de Deposito- en Consignatiekas, Wetstraat, 71 1040 Brussel Tel : 02/233.78.44, overgedragen worden ten gunste van de houders van de gewone aandelen Ontex die niet op het bod ingingen.

2) Markttransfert en Schrapping : Ingevolge het openbaar bod tot uitkoop hierboven vermeld en overeenkomstig het artikel 60 van het KB van 8 November 1989 gewijzigd door het KB van 11 Juni 1997 en het KB van 21 april 19991, zullen de gewone aandelen van de vennootschap Ontex NV vanaf 24.03.2003 na beurs worden geschrapt.
Bijgevolg zullen diezelfde effecten vanaf dinsdag 04.03.2003 van de Continumarkt - Groep A1 overgebracht worden naar de Enkele Fixingmarkt (Temporary listings) - Groep A8, tot en met hun schrappingsdatum.

1 Bij de afsluiting van het bod gaat (gaan) de marktautoriteit (en) van de betrokken effectenbeurs automatisch over tot de schrapping van de effecten die op die beurzen waren genoteerd. 3) Verwijdering van de vennootschap Ontex N.V. van het Next Prime Segment en Index
Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 11.1 (i) van de Toetredingsovereenkomst en wegens de schrapping op 25.03.2003 van de aandelen van de vennootschap ONTEX N.V. van de koerslijst van Euronext Brussel, maakt de vennootschap ONTEX N.V. bijgevolg geen deel meer uit van het NEXT PRIME segment vanaf 04 maart 2003. De vennootschap zal overigens uit de NEXT PRIME index verwijdert worden vanaf 04 maart 2003.

Bron: Euronext Brussels
Provider: Euronext Brussels