Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 dd. 01-03-2003 12:00

1 maart 2003

Toelichting voor de Staatscourant

Op 6 bedrijven in Scherpenzeel, Barneveld en Renswoude heerst een ernstige verdenking van de aanwezigheid van aviaire influenza. In verband daarmee is op zaterdag 1 maart 2003 om 1.30 uur in de Gelderse Vallei een gebied van circa 10 km rond de betrokken bedrijven vastgesteld, waarbinnen vervoersbeperkingen gelden. Gelijktijdig is voor heel Nederland een verzamelverbod vastgesteld.

In verband met de besmettelijkheid van aviaire influeza wordt in aanvulling op deze maatregelen in de onderhavige regeling, in afwachting van de uitkomsten van de onderzoeken en de tracering, een verbod ingesteld om pluimvee en broedeieren buiten Nederland te brengen. Voorts geldt op grond van artikel 3 van de regeling een algeheel verbod om binnen Nederland pluimvee, broedeieren en gebruikt strooisel en pluimveemest te vervoeren. Ook het verplaatsen van vervoermiddelen gebruikt of kennelijk bestemd voor het vervoer van deze dieren en producten binnen Nederland is verboden. Op grond van de Regeling vervoersbeperkingen pluimvee Gelderse Vallei 2003 is verkoop van consumptie-eieren vanaf de boerderij verboden. Ingevolge de onderhavige regeling zijn de verboden ten aanzien van consumptie-eieren niet van toepassing op vervoer anders dan van eierpakstations en pluimveebedrijven.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautair handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:
vervoermiddel: voertuig, waaronder mede begrepen een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers.

Artikel 2

Het is verboden pluimvee en broedeieren te vervoeren, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder een vervoermiddel, vanuit Nederland.

Artikel 3

Het is verboden

* pluimvee;

* broedeieren en

* gebruikt strooisel en pluimveemest
te vervoeren, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder een vervoermiddel, binnen Nederland.

Artikel 4

Het is verboden vervoermiddelen, gebruikt of kennelijk bestemd voor het vervoer van:
* pluimvee;

* gebruikt strooisel en pluimveemest en

* broedeieren;
te vervoeren binnen Nederland.

Artikel 5

De Regeling vervoersbeperkingen pluimvee Gelderse Vallei 2003 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 3 wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:
* Het eerste lid onderdeel c is niet van toepassing ten aanzien van consumptie-eieren, voor zover deze eieren worden vervoerd, anders dan van pakstations en bedrijven waar zich pluimvee bevindt. B

Aan artikel 4 wordt, onder plaatsing van een 1 aan het begin van het artikel, een tweede lid toegevoegd, luidende:
* Het eerste lid onderdeel c is niet van toepassing ten aanzien van een vervoermiddel dat wordt gebruikt of kennelijk bestemd is voor het vervoer van consumptie-eieren, anders dan van pakstations en bedrijven waar zich pluimvee bevindt. Artikel 6

Deze regeling wordt bekend gemaakt aan de media en treedt op 1 maart 2003 om 12.00 uur in werking.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,