Contact:
info @ indymedia.nl

antirepressie demonstratie op 1 maart
CDAVVD - 05.02.2003 18:45

Op zaterdag 1 maart, precies twee weken na de antioorlogsdemo in Amsterdam, zal er een demonstratie in Den Haag plaatsvinden tegen de toenemende repressie en schijnveiligheid en voor meer vrijheid en democratie. De demonstratie zal zich enerzijds richten op de vrijheid om te kunnen demonstreren en anderzijds op de zogenaamde populaire veiligheidsthema's van de grote politieke partijen, waardoor er steeds meer repressieve maatregelen door worden gedrukt als cameratoezicht, preventief fouilleren, identificatieplicht en nog vele andere onderwerpen.

Achtergrondartikel over de noodzaak van een antirepressie demonstratie

door Yvonne,
namens het Comité Der Aktivisten Voor Vrijheid & Democratie

De noodzaak van een dergelijke demonstratie leefde al enige tijd. Zeker onder de aktivisten die met regelmaat akties voeren in Den Haag. Het recht op demonstreren wordt al jaren, met name in Den Haag, op de proef gesteld. Tijdens de klimaattop in november 2000 nam dit wel heel extreme vormen aan. De niet al te veel aanwezige aktivisten werden geconfronteerd met een overmacht aan politierepressie. Het werd hen zo goed als onmogelijk gemaakt hun protesten te uiten en werden zelfs in een, ten onrechte verboden, demonstratie massaal opgepakt en voor de rechter gesleept. Ook het afgelopen jaar zijn vele akties door de politie vroegtijdig ten einde gebracht. Zeker op plekken als Amerikaanse (en soms ook Israëlische) ambassades en/of consulaten. Mensen mochten er niet eens meer met spandoeken langs de openbare weg staan. Onder het mom van dat de demonstratie niet gemeld was, of nog sterker, er geen vergunning voor was, werden aktievoerders gevorderd de aktie te beëindigen. Bij het niet voldoen aan de vordering werden mensen stelselmatig opgepakt en voor de rechter gedaagd. Daarbij legden politierechters op hun beurt weer hoge boetes op zonder goed naar de argumenten van de verdediging te luisteren, terwijl men in hoger beroep vaak weer werd vrijgesproken.
Het is opvallend hoeveel energie de autoriteiten steken in het vervolgen en criminaliseren van mensen die opkomen voor de rechten van anderen (zowel mens, dier als milieu) Terwijl ze zelf consequent de regels overtreden en daarop de wet aanpassen, als het hen zo uitkomt. Steeds vaker lijken aktievoerders zowel opgepakt als vervolgd te worden. Bijna standaard krijgt men tegenwoordig bij vrijlating een dagvaarding mee. Vaak op kapstokartikelen als het niet opvolgen van een politiebevel, maar ook op zware artikelen die eigenlijk helemaal nooit bedoeld waren voor dit soort zaken. Zo wordt bijvoorbeeld het schilderen met waterverf (en zelfs soms ook stoepkrijt) al gezien als vernieling en als jij bij een groep mensen staat die tomaten en eieren gooit naar een gebouw en je niet van die groep wegloopt (je niet distantieert), maak jij je al schuldig aan openlijke geweldpleging. Ook demonstraties worden stelselmatig volledig ingekapseld of zelfs verboden terwijl daar geen duidelijke redenen voor zijn. Daarnaast zijn het vooral vluchtelingen en illegalen die hier in Nederland dagelijks met veel repressie te maken hebben. Het klimaat verhard ten opzichte van hen. Illegalen en criminaliteit worden vaak in een adem genoemd. Zonder dat ze ooit de kans krijgen zaken te weerleggen of hun onschuld te bewijzen. Door middel van razzia's worden illegalen het land uit gezet en krijgen ze zonder enig proces de stempel crimineel opgedrukt.

Vaak ontstaat de motivatie om een demonstratie tegen repressie te houden uit een emotie nadat men beknot is in diens vrijheid om te demonstreren of op andere wijze niet voor diens mening uit mag komen. Uiteindelijk wordt er dan vaak toch van afgezien om een dergelijke demonstratie te houden, of blijft het beperkt bij enkele lawaaidemo's als er mensen vast zitten. Wanneer een demonstratie aan banden wordt gelegd wordt daar lang niet altijd veel stennis om gemaakt, om maar niet van het eigenlijke onderwerp af te wijken. Of zijn organisatoren te bang dat zaken uit de hand gaan lopen, als ze niet doen wat de politie zegt, omdat het nieuws dan alleen nog maar gaat om de rel en dus niet meer over het eigenlijke onderwerp.
Nadat ook de manifestatie van Keer Het Tij op prinsjesdag volledig werd ingekapseld en men hier letterlijk in een hoek, uit het zicht van veel mensen, werd weg gepropt, was de maat vol bij veel mensen. Toen daarna ook nog eens een studentendemonstratie om niet al te duidelijke reden werd verboden in de stad Den Haag zijn we toch maar eens bij elkaar gaan zitten om daadwerkelijk tot een antirepressie demo te komen. Een demonstratie die een keer speciaal aandacht heeft voor de repressie waar we al jaren, in toenemende mate, mee te maken hebben. Een demonstratie die niet zal wijken voor de repressie en waarin de demonstranten bepalen wat er gebeurt en niet de autoriteiten.

Ondertussen neemt ook stilletjes in steeds meer steden cameratoezicht toe en gaat men langzaam over tot preventief fouilleren, waarbij dit laatste overigens een voorbeeld is van hoe justitie de wet overtrad en vervolgens de wet heeft laten aanpassen. Zo zijn er inmiddels al veel repressieve regels doorgedrukt en staan ons nog veel van deze regels te wachten in het kader van de strijd tegen criminaliteit en het terrorisme. Zeker na de aanslagen in Amerika en de moord op Pim Fortuyn is het politieke klimaat dusdanig dat nieuwe repressieve wetten er gemakkelijk, zonder veel discussie, door worden gedrukt. Omdat al deze maatregelen van invloed zijn op de vrijheid van mensen en hun meningen hebben we ook deze onderwerpen gekoppeld aan het recht op demonstratie en zullen deze op creatieve wijze in de demonstratie naar voren komen.
Afhankelijk van initiatieven van diverse groepen zullen naast de reeds genoemde onderwerpen ook aan bod komen onderwerpen als razzia's op illegalen, opsporing met DNA, criminalisering van groepen mensen door justitie en de media, europees arrestatiebevel, onwettig politieoptreden en mogelijk andere relevante onderwerpen.

Overigens zijn het niet alleen de kritische mensen die slachtoffer worden van de toenemende repressie, maar ook en waarschijnlijk zelfs in meerdere mate, mensen die niet over de juiste verblijfs- en identificatiepapiertjes beschikken. Mensen die om allerlei redenen naar dit land zijn gekomen. Vaak gevlucht voor de repressie in eigen land. Repressie, die vaak ook nog eens gecreëerd is door de Westerse wereld zelf, uit zucht naar macht en winst en zelfverrijking ten koste van anderen.
Maar ook daklozen en drugverslaafden worden door diverse maatregelen steeds meer opgejaagd en uitgesloten van vele voorzieningen.

De reden dat Den Haag is gekozen voor deze demonstratie is juist omdat bij uitstek in Den Haag het demonstratierecht met regelmaat wordt geschonden. Omdat Den Haag er een verkapt vergunningsstelsel op na houdt, dat in strijd is met de vrijheid op demonstratie. We willen er een vrolijke demonstratie van maken en daarmee duidelijk laten zien dat er geen enkele reden is de demonstratie te verbieden. Mocht deze toch verboden worden, zullen juridische stappen tegen deze beslissing genomen worden en zal de demonstratie toch worden doorgezet. Wij willen laten zien dat het mogelijk is om op vreedzame wijze te demonstreren, ook in een stad als Den Haag en ook als er langs politiek gevoelige gebouwen wordt gelopen. Wij willen duidelijk maken dat dit geen reden mag zijn om demonstraties te verbieden.

Er is gekozen voor zaterdag 1 maart, omdat de formatiebesprekingen òf nog bezig zijn òf net afgerond zijn. Wij willen de nieuwe regering duidelijk maken dat dergelijke repressieve maatregelen de wereld niet zullen verbeteren. Misschien zelfs eerder zullen verslechteren. Dat er andere dingen moeten gebeuren waarbij de vrijheid van burgers niet in gevaar komt. Dat mensen niet bang hoeven te zijn overal maar gecontroleerd te worden, of gefouilleerd of gespot door de vele camera's. Dat mensen niet bang hoeven te zijn voor willekeur, voor vrijheidsberovingen zonder misdaden te hebben gepleegd en om uitgeleverd te worden aan landen waar ze hun leven niet zeker zijn. Tenslotte hangt niet zozeer van jezelf af of je iets te verbergen hebt, maar meer van de staat, of die vindt dat jij iets te verbergen hebt. Wij willen dat er een einde komt aan de maatregelen die mensen alleen maar gevoel moeten geven van veiligheid, maar niet daadwerkelijk bijdragen aan een veiligere maatschappij.

Het CDAVVD is een voor de gelegenheid opgericht comité bestaande uit diverse linkse groepen en individuen, die zelf, door hun aktiviteiten, nogal eens geconfronteerd zijn geweest met de (toenemende) repressie. Een groep mensen die het nu echt tijd vonden worden dat er eens een krachtig tegengeluid komt tegen de verrechtsing van veiligheidsthema's en criminalisering van kritische burgers. Omdat veel van die repressie afkomstig is van partijen als CDA en VVD is voor gekozen er een woordspeling te maken in de gelegenheidsnaam voor de demonstratie. Vandaar de naam Comité Der Aktivisten Voor Vrijheid en Democratie, CDAVVD.

We hopen dat veel organisaties en individuen de demonstratie willen ondersteunen en willen oproepen om te komen op 1 maart. Dit is namelijk een onderwerp waar elke kritische burger heel direkt mee te maken heeft. Het is een demonstratie voor iedereen die wel eens ten onrechte enige tijd in een politiecel heeft moeten doorbrengen, bijvoorbeeld omdat je voor je mening uit wilde komen. Het is ook voor diegene die zich solidair verklaard met alle mensen die toch, ondanks alle repressie, de moed hebben om door te gaan met hun strijd. En het is voor diegenen die zich juist niet veiliger voelen met al die schijnveiligheidsmaatregelen. Juist wanneer we met een mensenmassa aanwezig zijn, kunnen we daadwerkelijk op vreedzame wijze die demonstratie afdwingen die wij willen, waar wij recht op hebben. We hoeven ons door de autoriteiten niet aan de kant te laten zetten!

Zaterdag 1 maart, 13.00u Plein, Den Haag
Info: cdavvd@yahoo.co.uk of telefoon 06-23555247 Postbus 85069, 3508 AB Utrecht


- E-Mail: cdavvd@yahoo.co.uk

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten aanvullingen

bijlage: greep uit feiten
CDAVVD - 05.02.2003 18:50

Feitenoverzicht toenemende repressie van politie en justitie

In de afgelopen jaren zijn er wetten gemaakt met allerlei excuses: de criminaliteit beter te kunnen aanpakken; supportersgeweld sneller de kop in te kunnen drukken of om geillegaliseerden uit te kunnen zetten.

Zo is vlak voor de Europese kampioenschappen voetbal (2000) een verruiming van artikel 140 (`deelname criminele organisatie') en 141 (`openlijke geweldpleging') doorgedrukt en werd het mogelijk grote groepen preventief aan te houden om `ongeregeldheden te voorkomen'. De vreemdelingenwet van juli 2000 is vooral gemaakt om het geillegaliseerden moeilijker te maken in Nederland te kunnen overleven.
Na de aanslagen in Amerika en de moord op Fortuyn is dit in een stroomversnelling gekomen. Zowel nationaal als internationaal. De strijd tegen het terrorisme lijkt een bedreiging te worden voor veel aktiegroepen. Zo werd geprobeerd andersglobalisten in enkele landen op de lijst van terroristische groepen te krijgen. Radicale milieuaktivisten worden uitgemaakt voor ecoterroristen en kritische Spaanse burgers voor ETA aanhangers en -sympathisanten. In Nederland worden aktievoerders in een speciaal politiesysteem over terrorisme en aanver-wante dingen opgenomen. Daarnaast worden aktivisten vaker vervolgt op zaken die eigenlijk helemaal niet van toepassing zijn. Hier volgt een greep uit feiten over de afgelopen twee jaar, vooral toegespitst op Nederlandse aktivisten:

November 2000
Twee weken lang vond er een klimaattop plaats in Den Haag. Een paar honderd aktivisten voerden diverse vreedzame akties. Er was een overmacht aan politie en ME aanwezig die zelfs elke kleine aktie probeerden te verhinderen. De allereerste demonstratie stikte al van agenten in burger. Gedurende de twee weken zijn bijvoorbeeld mensen opgepakt wegens het plakken van posters tegen kernenergie, het ophouden van spandoeken langs de openbare weg, het halfstok hangen van vlaggen, het ophouden van een masker ter uitbeelding van de gevaren van kernenergie en vooral erg vaak wegens het niet voldoen aan het bevel van de politie. Bevelen die nergens op gebaseerd waren en vaak tegenstrijdig en/of niet verstaanbaar waren. Mensen werden voor de meest onzinnige dingen opgepakt en vaak zes uur of nog langer vastgezet. Bij vrijlating kregen de meeste een dagvaarding mee. De politierechters veroor-deelden erg vaak tot geldboetes, terwijl in hoger beroep bijna iedereen werd vrijgesproken.

Akties tegen kerntransporten
In diezelfde maand begonnen er na lange tijd weer kerntransporten te rijden, begeleid door een grote politiemacht. Desondanks lukte het aktiegroepen een aantal keren de kerntransporten te hinderen. Vaak maar voor een uurtje, maar blijkbaar was dat al bedreigend genoeg om er het inlichtingenapparaat op los te laten, telefoons te tappen, mensen te volgen en zelfs een keer aktievoerders preventief aan te houden en hen een heel zwaar artikel ten laste te leggen. De aktivisten zijn voor de politierechter vrijgesproken, maar het OM ging in hoger beroep. De zaak loopt nog.

Peperspray
Peperspray werd doorgevoerd om het gat tussen de wapenstok en het vuurwapen op te vullen. De instructies aan de agenten zijn dat ze het alleen mogen gebruiken in een één op één situatie, dat de situatie voor hen bedreigend moet zijn en bedoeld moet zijn om de ander te kunnen overmeesteren. Daarna zijn ze verplicht onmiddellijk nazorg te verlenen.
In de korte tijd dat peperspray in gebruik is, zijn al diverse gevallen bekend waarbij al deze regels zijn overtreden. B.v in het Tweede Kamer gebouw wordt een vredesaktivist met peperspray bedreigt omdat hij weigert zijn spandoek los te laten. In Amsterdam worden krakers in een groep bespoten met peperspray, omdat ze een blokkade vormen voor de politie. Een deel van de bespoten mensen wordt opgepakt en een deel niet. Geen van allen krijgt nazorg. In Hengelo worden eveneens mensen in een groep bespoten met peperspray, nadat een concert een klein beetje uit de hand was gelopen.

Uitbreiding wetsartikelen
Bij de verruiming van het artikel 141 (openlijke geweldpleging) is door de politiek expliciet gezegd dat mensen niet hoeven weg te lopen bij een demonstratie als daar geweld plaats vind. In het najaar van 2002 zijn enkele mensen in hoger beroep nog veroordeeld op 141sr, nadat bij een protest bij de Amerikaanse ambassade tomaten en eieren tegen de gevel werd gegooid en deze mensen aanwezig waren in de demonstratie. Iedereen werd indertijd opgepakt en veroordeeld, ongeacht of de personen aktief hadden deelgenomen aan de `geweld pleging' .

Spandoeken aan de openbare weg
Op diverse plekken en onder verschillende omstandigheden mag men niet meer simpel met een spandoek langs de openbare weg staan. Dit geld o.a wanneer de koningin of andere VIP's langs komen en voor de deur van de Amerikaanse en Israëlische ambassade. Of tijdens grote toppen (zoals de klimaattop) en op plekken als het de autoriteiten niet zo goed uitkomt.

`vergunningen' voor akties en demonstraties
In verschillende steden, maar vooral in Den Haag, proberen autoriteiten aktievoerders consequent weg te intimideren door te vragen naar identificatie en een vergunning voor de demonstratie. Er zijn maar weinig mensen die op zo'n moment weten dat je helemaal geen vergunning nodig hebt voor de aktie of demonstratie. Er bestaat wel zoiets al een meldingsplicht, maar dit is vooral bedoeld als anderen last kunnen hebben van jouw aktie. Bijvoorbeeld als je over de openbare weg gaat lopen. Maar voor een kleine spandoekaktie is zelfs dat niet nodig. Eveneens hoef je je niet te identificeren, aangezien er (nog) geen identificatieplicht is. Mensen realiseren zich niet dat op het moment dat zij hun naam geven, zij gelijk in de boeken komen als tegenstanders van de staat. Dit kan men moeilijk vrijheid van meningsuiting noemen. Als je bij elke aktie met naam en toenaam geregistreerd wordt.

Criminalisering door Justitie
Steeds vaker worden aktievoerders, nadat ze zijn opgepakt voor één of andere aktie, vrijgelaten met een dagvaarding op zak. Vaak voor de meest onzinnige dingen, zoals bijvoorbeeld het niet opvolgen van een politiebevel. Nogal dubieus, als je in je recht staat met je aktie en de politieagent je toch weg wil hebben. Een aantal jaar geleden werden aktivisten zelden vervolgd. Tegenwoordig is het meer een zeldzaamheid als je niet wordt vervolgd. Terwijl de aktievoerders vaak uiteindelijk worden vrijgesproken En dan durft justitie ook nog te zeggen dat ze geen tijd heeft voor `echte' criminelen.

Criminalisering door politie
Er zijn allerlei demonstraties geweest in Nederland waarbij de politie het geweld duidelijk heeft uitgelokt, om vervolgens met hun persvoorlichters de feiten te verdraaien en de demonstranten tot relschoppers te bombarderen. Bijvoorbeeld een demonstratie tegen de Europese Unie, waarbij de route was besproken met de politie en deze op een bepaald moment om onduidelijke reden de demonstratie wilden ontbinden en vervolgens halverwege de route een linie agenten neer zette. Demonstranten pikten dit niet en pogen door de linie heen te breken. Vervolgens wordt vreedzame demonstranten in elkaar geslagen door de politie en vervolgens als relschopper afgeschilderd. Er zijn erg veel van dit soort voorbeelden te noemen. Ook bij b.v demonstraties van Koerden en Molukkers e.d.

Er is nog zoveel meer te vertellen over deze vormen van repressie. Waarschijnlijk is de helft nog vergeten. Maar dan zou het een te grote bijlage worden aan de artikelen en persberichten. Wilt u meer informatie over bovenstaande zaken, neem dan kontakt op met de organisatie van de demonstratie.

Comité Der Aktivisten Voor Vrijheid & Democratie E-mail: cdavvd@yahoo.co.uk telefoon 06-23555247 Postbus 85069, 3508 AB Utrecht

DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.