Productschap Diervoeder

01/03/2003

Voorzorgmaatregel voersector i.v.m. Aviaire Influenza bij pluimvee

Algemeen

Naar aanleiding van een vermoeden van besmetting van pluimvee met aviaire influenza in de regio Barneveld heeft het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voorzorgmaatregelen getroffen, om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Voor nadere informatie omtrent de genomen maatregelen kunt u terecht op de website van LNV (www.minlnv.nl). Daar kunt u ook een nadere omschrijving van het gebied met de besmette stallen en de 10 km zone daaromheen vinden.

Maatregelen voersector

In een beraad tussen het ministerie LNV en het bedrijfsleven op 1 maart 2003 zijn ook afspraken gemaakt over voorzorgmaatregelen die de diervoedersector dient te treffen.

De volgende afspraken zijn gemaakt, die alle voerleveranciers strikt dienen na te leven.

1. Levering voer aan veehouderijbedrijven met pluimvee in het besmette gebied:
a. Één - op - één levering;
b. Dragen van beschermingsmiddelen (laarzen, handschoenen e.d.) door chauffeur;
c. Reinigen en ontsmetten van wielkasten van het transportmiddel voorafgaande aan het oprijden op het erf van het veehouderij en vóór het verlaten van het erf (zie hygiëneprotocol in bijlage); d. Reinigen en ontsmetten van het transportmiddel buiten het besmette gebied, voordat het transportmiddel bij de fabriek / laadplaats van de voerleverancier terugkomt (zie fase 3, oranje in hygiëneprotocol in de bijlage).

2. Levering voer aan veehouderijbedrijven zonder pluimvee in het besmette gebied:
a. Reinigen en ontsmetten van het transportmiddel buiten het besmette gebied, voordat het transportmiddel bij de fabriek / laadplaats van de voerleverancier terugkomt (zie fase 3, oranje in hygiëneprotocol in de bijlage).

3. Levering voer aan veehouderijbedrijven met pluimvee buiten het besmette gebied (rest van Nederland):
a. Reinigen en ontsmetten van het transportmiddel voordat het transportmiddel bij de fabriek / laadplaats van de voerleverancier

Deze maatregelen gelden tot nader order. Dit zijn bindende afspraken die met LNV gemaakt zijn.

Bijlage: Hygienemaatregelen bij aflevering voer ingeval van besmettelijke dierziekten

Zie het origineel http://www.pdv.nl/nederland/d...eving/page828.php .