Gemeente Ede

nummer 57 / Ede, 4 maart 2003

`Ede in uitvoering 2004 - 2010`
Ede wil verder met stedelijke ontwikkeling

De stedelijke ontwikkeling van Ede is door het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid in een stroomversnelling geraakt. De provincie heeft eind 2000 voor een periode van drie jaar forse financiële middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het stedelijke ontwikkelingsprogramma Ede (SOE).
Ede ligt goed op koers, maar we zijn er nog niet. Omdat niet is te verwachten dat de provincie op korte termijn uitsluitsel geeft over een vervolg, heeft het college zich beraden over concreet te ondernemen acties waardoor de voortgang van de stedelijke ontwikkeling is gewaarborgd.

Voor een aantal lopende projecten, zoals bijvoorbeeld het sportbuurtwerk, wil Ede nog een extra jaar geld reserveren. Daarbij wordt een beroep gedaan op financiële ondersteuning van de provincie. Daarnaast heeft de gemeente een aantal nieuwe projecten geformuleerd of een verdere uitwerking gegeven aan bestaande; voor deze projecten geldt dat zij uitstekend passen binnen de doelstellingen van stedelijke vernieuwing. Met andere accenten, nieuwe impulsen.

De herontwikkeling van de Spoorzone, de plannen voor het realiseren van museale functies in het gebied de Bospoort, de ontwikkeling van het voorzieningencluster `Het Nieuwe Landgoed` tussen Kernhem en Veldhuizen, de herinrichting van Lunteren en fysieke ingrepen in Veldhuizen A en Uitvindersbuurt zijn projecten waarvan de uitvoering voorwaarde is voor de verdere ontwikkeling van Ede tot een vitale en leefbare stad. Maar Ede kan dat niet alleen. Financiële steun van andere overheden zoals bijvoorbeeld de provincie is absoluut noodzakelijk.

GSO
Ede neemt met zeven andere Gelderse gemeenten deel aan het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO). Met financiële ondersteuning van de provincie wordt volop gewerkt aan het Stedelijk Ontwikkelingprogramma Ede (SOE), de lokale uitwerking van het GSO. Zoals onlangs al bericht ligt Ede met de uitvoering van de in totaal 22 projecten goed op koers.

De stedelijke ontwikkeling is echter nog lang niet af. In feite zijn de eerste stappen naar maar net gezet en worden de eerste resultaten zichtbaar: volop actie in het centrum van Ede, aanpak van de veiligheid in buurt en wijk, invoering van het politiekeurmerk Veilig Wonen, de vergevorderde plannen voor de Brede school, opening van het jongerencentrum `PepTalk`, de steunpunten voor 0-6 jarigen en nog veel meer.

Natuurlijk zijn de acht gemeenten zeer benieuwd naar het vervolg. Immers, de eerste GSO periode loopt op 31 december van dit jaar af. Ondanks druk van de acht gemeenten om tijdig uitspraken te doen over een tweede GSO-periode, vindt de provincie de tijd hiervoor nog niet rijp. Men wil eerst de verkiezingen van 11 maart a.s. afwachten én de uitkomst van de college-onderhandelingegn die daarop volgen. Daarna wil men zich nog buigen over de voortgangsrapportage die de acht gemeenten rond 1 juli van dit jaar aan de provincie moeten overleggen. Definitieve besluitvorming over een vervolg - en daar hebben de gemeenten alle vertrouwen in - laat dus nog even op zich wachten. De kans is groot dat om die reden 2004 als een overgangsjaar gaat gelden als aanloop naar een nieuwe GSO periode.

Ook in dat jaar echter moet de stedelijke ontwikkeling wel doorgaan. De nu in een handzaam boekje `Ede in uitvoering 2004- 2010` gepresenteerde projecten, vormen daarvan het bewijs. Aanvullende geldelijke steun van de provincie is daarbij absolute voorwaarde. De gemeente gaat daarvoor actief aan de slag.