Waterloopkundig Laboratorium

R&D presentatiemiddagen

WL | Delft Hydraulics wordt onderzoek uitgevoerd en technologie ontwikkeld ten behoeve van overheid en bedrijfsleven. WL heeft vier middagen in maart gereserveerd voor presentaties, vragen en discussies over een aantal r&d-onderwerpen. De bedoeling is meer bekendheid te geven aan recente onderzoeksresultaten en de wisselwerking te versterken tussen WL en zijn doelgroepen. De meeste presentaties worden door WL-medewerkers gegeven, enkele worden verzorgd door bij het r&d-programma betrokken medewerkers van andere organisaties.

Wij streven waar mogelijk naar programmering en uitvoering van onderzoek in samenwerkings- verbanden. Op projectniveau wordt een deel van het onderzoek begeleid vanuit de overheid, maar dit blijft beperkt tot de kring van direct betrokkenen. WL wil op de middagen zowel deze direct betrokkenen uitnodigen als ook belanghebbenden die op wat grotere afstand staan. Daarom worden ook uitnodigingen gestuurd naar beheersdiensten van de overheid (onder andere regionale directies van RWS), waterschappen, ingenieursbureaus en aannemers.

De voordrachten zullen bij WL worden gehouden en beginnen steeds om 13.30 uur. Eerst wordt een korte inleiding gehouden door ondergetekende over de wijze waarop de overheid het r&d bij WL mogelijk maakt en wordt de voorzitter van de betreffende middag ingeleid. Per voordracht wordt ongeveer een half uur à drie kwartier ingeruimd, waarbinnen ruim de tijd wordt geboden voor discussie, vragen en opmerkingen.

De voordrachten behandelen de maatschappelijke vraagstelling, het werk tot nu toe verricht (met name in 2002), een doorkijk naar 2003 en verder, en de opgeleverde of nog op te leveren producten. Het programma loopt tot ongeveer 17.00 uur, waarna de mogelijkheid wordt geboden in een ontspannen sfeer na te praten.

Opgeven
U kunt u opgeven per e-mail: christy.hout@wldelft.nl of telefonisch (015 285 8506).

Programma

woensdag 19 maart 2003

Duurzame inrichting van water- en kustsystemen:
Hydrologie en waterkwaliteit voor stroomgebiedsplannen en inrichtingsvraagstukken

middagvoorzitter: Kees Bons

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en broodjes

13.30 - 13.45 Algemene inleiding

Stroomgebiedsmodellering vanuit Nederlands en Europees perspectief

13.45 - 14.30 Modellering van watervraag en -aanbod binnen stroomgebiedenPeter Gijsbers


* modellering voor strategische en operationele vraagstukken
* tussen waterbalansaanpak en hydraulisch rekenen
* interactie tussen watervraag en watertoedeling
14.30 - 15.15 Modellering van emissies en retenties in stroomgebieden Pascal Boderie


* Kaderrichtlijn Water (`management pull')
* nieuwe technieken (`technology push')
* hydrologische karakteristieken als sleutelfactor
15.15 - 15.30 Koffie- en theepauze

Inrichtingsvraagstukken en waterberging

15.30 - 16.15 Kansen voor natuur bij waterberging langs de grote rivieren Henk Verheij


* locatiekeuze in relatie tot veiligheid en ecologische hoofdstructuur
* ecologische streefbeelden en inrichtingsconsequenties
* `sturen' van vegetatiesuccessie door ecologische inundaties
* eisen aan waterbouwkundige constructies
16.15 - 17.00 Meervoudig ruimtegebruik en waterberging in regionale watersystemen Harm Duel


* spannend water, waterwildernis en blauwe contouren
* drijvende kassen

17.00 Afsluiting en gelegenheid tot napratendonderdag 20 maart 2003

Veiligheid en risicobeheersing & Transport en infrastructuur

middagvoorzitter: nog niet bekend

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en broodjes

13.30 - 13.45 Algemene inleiding

13.45 - 14.30 Golfmodellering voor Nederlandse dijken Jacco Groeneweg

14.30 - 15.15 Golfinteractie met diverse kustwaterbouwkundige constructies Marcel van Gent

15.15- 15.30 Koffie- en theepauze

15.30- 16.15 Dijkdoorbraakprocessen bij rivierdijken Henk Verheij

16.15 - 17.00 Geocontainers onder invloed van golven en stroming Mark Klein Breteler

17.00 Afsluiting en gelegenheid tot napratendinsdag 25 maart 2003

Methodieken en technologie voor water- en kustbeheer

middagvoorzitter: Huib de Vriend

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en broodjes

13.30 - 13.45 Algemene inleiding

13.45 - 14.30 Delft Software Architecture (OMI/HarmonIT, OMS, DC-OMS, SR, Delft- WISE) and Delft-TOOLS
Peter Gijsbers

14.30 - 15.15 Data Model Integration
Herman Gerritsen

15.15- 15.30 Koffie- en theepauze

15.30- 16.15 Typhoon Modelling Framework (Delft3D) Deepak Vatvani

16.15 - 17.00 Floods Modelling Framework (SOBEK 1D2D functionality) Adri Verwey

17.00 Afsluiting en gelegenheid tot napratenwoensdag 26 maart 2003

Verspreiding en mobilisatie van stoffen:
Effect-keten modellering watersysteem Noordzee

middagvoorzitter: Huib de Vriend

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en broodjes

13.30 - 13.45 Algemene inleiding

13.45 - 14.30 Grootschalig 3D slib, waterkwaliteit en primaire productie Jos van Gils

14.30 - 15.15 Modellering van algenbloei
Anouk Blauw

15.15 - 15.30 Koffie- en theepauze

15.30- 16.15 Reflectiebeelden slib en vertroebeling ten gevolge van baggerwerkzaamheden Nicky Villars, Johan Pennekamp

16.15 - 17.00 Inzicht in watersystemen: Noordzee Nicky Villars, Paul Erftemeijer, Henriëtte Otter

17.00 Afsluiting en gelegenheid tot napraten