Gemeente Emmen


---

Persbericht: Tussenstand stedelijke vernieuwing, 19 maart 2003

Tussenstand Ontwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing

Eind 1999 maakten de gemeente Emmen met het rijk afspraken over de realisering van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) Stedelijke Vernieuwing. Het is nu tijd om de tussenstand op te maken. Hiermee wordt aangegeven in hoeverre de doelen ten aanzien van wonen, werken, voorzieningen, groen & recreatie en milieu van het Ontwikkelingsprogramma worden gerealiseerd. Verder wordt ingegaan op de financiën, de risicos en de wijze waarop de gemeente de beheersing van het proces heeft vormgegeven, de zogenaamde kwaliteitszorg. De tussenstand wordt aangeboden aan de gemeenteraad met het voorstel om bij de begrotingsvoorstellen voor 2004 rekening te houden met een extra claim van 1,4 miljoen op de algemene middelen.

Doelen

q Wonen: de groei van de woningvoorraad zal ongeveer 1000 woningen achterblijven bij het beleidsdoel. Een aanjaagteam woningbouw dat in december 2002 is geformeerd, bewaakt en stimuleert de voortgang en komt in april met een analyse van kansen om de woningbouwproductie te versnellen en voor de toekomst veilig te stellen. q Werken: de gemeente wil nog dit jaar beginnen met de revitalisering van circa 100 ha van het bedrijventerrein Bargermeer; voor de resterende 300 ha wordt een ingrijpender herinrichting voorbereid die overigens niet voor 2005 zal zijn afgerond.
q Voorzieningen: de revitalisering van het winkelcentrum Angelslo kan binnenkort worden gestart; verder heeft de gemeente de herinrichting en revitalisering van de winkelcentra Bargeres, Emmerhout en Emmermeer in voorbereiding; De herontwikkeling van een drietal wijkgebouwen/sociaal-culturele centra vindt plaats in samenhang met de revitalisering van genoemde winkelcentra. Ook wordt verder gewerkt aan de planontwikkeling voor het nieuwe stadstheater. Deze voorzieningen kunnen niet voor 2005 zijn uitgevoerd.
q Groen&Recreatie: met de aanleg en verbetering van stadsgroen geeft de gemeente een impuls aan de leefbaarheid; tot nu toe is al 30 ha (stads)groen toegevoegd en rest nog een opgave van 18 ha. Het nog te ontwikkelen stadspark Emmen omvat circa 30 ha; hiervan kan het landschappelijk deel van 25 ha eventueel voor 2005 worden ontwikkeld. De revitalisering van een aantal binnenstedelijke groenlocaties kan voor 2005 worden afgerond.
q Milieu: het beoogde aantal van 22 bodemsaneringen is zekergesteld; wel wordt voorgesteld om een drietal saneringen op het industrieterrein Bargermeer te verschuiven naar de Bedrijvenregeling en hiervoor in de plaats andere locaties op te voeren.

Vrijvallende middelen kunnen dan worden ingezet voor de versnelde sanering van een VOCL-verontreiniging in Emmen Centrum-Noord (urgent in verband met het waterwingebied).

Financiën
De totale omvang van de uit het MOP/ISV-budget (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) te dekken investeringen is toegenomen. Dit is in het bijzonder veroorzaakt door de gebiedsontwikkelingsplannen, de projectorganisatie Emmen Revisited, het Masterplan Emmen Centrum, Emmerhout Noord, het wijkpark Angelslo en de woonomgeving Danackers. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de financiële consequenties van de herziene raming te betrekken bij de begrotingsvoorstellen van 2004 (betreft claim op algemene middelen van 1,4 miljoen.

(Risico)analyse
Het rijk heeft het recht om een gedeelte van de beschikbaar gestelde budgetten terug te vorderen dan wel te korten op de middelen voor het volgende ISV-programma; alleen als de gemeente verwijtbaar nalatig is geweest in het realiseren van doelen. Overmacht door externe factoren zoals economische conjunctuur alsmede gewijzigd beleid door nieuwe inzichten kunnen voor het rijk aanvaardbare redenen zijn. De niet tijdige realisering van de Emmense beleidsdoelen, zoals de revitalisering van bedrijventerreinen en de toevoeging van woningen, is vooral een gevolg van marktomstandigheden en gewijzigde beleidsinzichten. Dit knelpunt speelt in meerdere steden. De minister van VROM heeft daarom besloten het tempo van de stedelijke vernieuwing impulsen te geven door een zogeheten `Actieprogramma Stedelijke Vernieuwing. Dit programma omvat onder meer de aanwijzing van prioritaire wijken waarvoor een specifiek instrumentarium en faciliteiten worden gecreëerd. Hiervoor zijn de Emmen Revisited wijken Angelslo, Emmerhout en Bargeres voorgedragen.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2003 Gemeente Emmen