Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

19-03-2003 B&W besluitenlijst Dinsdag 18 maart 2003

B&W besluitenslijst, dinsdag 18 maart 2003

---

11-03-GGB/m&b
Kennis genomen van achtergrondproblematiek inzake strijdige vestiging detailhandel in het door IKEA Beheer BV aan Belcompany verhuurde pand aan de Nieuwgraaf 62a te Duiven. Akkoord met opstarten handhavingtraject en conceptbrief vooraankondiging bestuursdwang.
---

11-06-B&S/maza
Vooruitlopend op de besluitvorming van de gemeenteraad over de advisering van commissies aan de bestuursorganen, overgegaan tot benoeming van onderstaande personen als leden van de seniorenraad en ondertekenen van de brief:
Dhr. Rosendahl op voordracht van de FNV bondgenoten; Mevr. Geerlofs op voordracht van de Samenwerkende bonden voor ouderen Duiven.

---

11-07-GGB/m&b
Gebruiksvergunning verleend aan Th. Gieling voor het brandveilig gebruik van Café Zalen Gieling & zn. BV, Dorpstraat 29, 6923 AC Groessen.

---

11-27-BD/az
Overeenkomstig het advies van de Commissie van Advies voor de bezwaar- en beroepschriften op 22 januari 2003, inzake het door de heer P. Pas namens Indufil B.V. ingediende bezwaarschrift tegen de afwijzing van het verzoek van Indufil B.V. te Duiven om medewerking aan de plaatsing van een windturbine nabij haar bedrijfspand. Overeenkomstig het advies Indufil B.V. niet-ontvankelijk verklaard in haar bezwaar en de afzonderlijke belangen van Indufil B.V. nader bezien, zoals verwoord in conceptbrief.

---

12-01-BD/az
Kennis genomen van ingekomen brief middels e-mail van Bas Elfrink waarin hij een reactie geeft op de uitnodiging voor het bijwonen van de nationale boomfeestdag en met name de ondersteuning door Coca-Cola. Een afschrift van de brief is gestuurd naar de raadsleden.
---

12-03-GGB/bb
Kennis genomen van de mandaatbesluiten van de sector Grondgebied over de periode 6 maart 2003 t/m 12 maart 2003 besluitnrs: 2003.0145 t/m 2003.0160.

---

12-04-GGB/m&b
Gebruiksvergunning verleend voor brandveilig gebruik door Laurus Nederland BV ten behoeve van Super de Boer, Eilandplein 508 te Duiven.
---

12-08-B&S/wob
Akkoord met brief aan de provincie Gelderland inzake de discussie over het domein van Bureau Jeugdzorg.

---

12-10-BD/fin
Akkoord met het aantrekken van 7.000.000,-- tegen 3.095% voor de financiering van de gemeente Duiven grondexploitatie.
---

12-11-B&S/wob
Bijdrage van 3.000,-- ten behoeve van de officiële opening en de Open Dag van Groengebied Horsterpark op 29 juni 2003 beschikbaar stellen uit de begrotingspost in- en externe contacten (representatie) waarvoor in de begroting 2003 een bedrag is opgenomen van 14.575,--. Het budget is momenteel nog toereikend, maar door het beschikbaar stellen van deze onvoorziene bijdrage zal deze begrotingspost in de loop van het jaar wel een aanvulling behoeven.

---

12-17-GGB/vrog
Concept-brief over de Visie Stedelijk Netwerk KAN in opiniërende zin voorleggen aan de Raadscommissie Grondgebied.
RG 25 03 2003

---