Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 14 en 18 maart 2003

Op vrijdag 14 en dinsdag 18 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders onder andere de volgende besluiten genomen:

Wijziging gemeenschappelijke regeling financieel koepelschap buitenstedelijke openluchtrecreatie
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het voorstel van de provincie Zuid-Holland om de gemeenschappelijke regeling financieel koepelschap buitenstedelijke openluchtrecreatie te wijzigen. Als gevolg van de Wet dualisering provinciebestuur kunnen statenleden namelijk voortaan alleen nog maar zitting nemen in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen; ze zijn niet meer benoembaar tot lid van het dagelijks bestuur of tot voorzitter. De gedachtegang van de provincie Zuid-Holland over dit onderwerp past in grote lijn bij de conclusies die de raadscommissie Bestuurszaken heeft getrokken na bespreking van de notitie Vertegenwoordiging van de gemeente in gemeenschappelijke regelingen in haar vergadering op 3 maart 2003. Het voorstel tot wijziging van deze gemeenschappelijke regeling wordt geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad van 24 maart 2003.

Startnotitie Brede School Netwerken
Het college heeft ingestemd met het concept raadsvoorstel en raadsbesluit voor de startnotitie Brede School Netwerken in Capelle aan den IJssel. Het voorstel wordt geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad van 24 maart 2003. Verder is besloten om voor de start van het eerste Brede School Netwerk de raad een voorstel voor te leggen over het formuleren van nadere prestatieafspraken.

Vaststellen beleidslijn inzake verlenen bijzondere bijstand in leges verblijfsvergunning
Het college heeft op 18 maart besloten om een beleidslijn vast te stellen voor het verlenen van bijzondere bijstand in de leges die zijn verschuldigd voor het aanvragen of verlengen van een verblijfsvergunning regulier. Aanleiding voor deze beleidslijn is dat het rijk de leges voor het aanvragen en verlengen van verblijfsdocumenten per 1 mei 2002 en 1 januari 2003 fors heeft verhoogd en dit voor mensen die zijn aangewezen op een minimuminkomen financiële problemen oplevert Voor het verkrijgen van bijzondere bijstand moeten inwoners van Capelle aan den IJssel een aanvraag indienen bij de deelsector Sociale Zaken. De beleidslijn geldt vooralsnog tot 1 januari 2004.

Vergadering regioraad Stadsregio Rotterdam 19 maart 2003 Op 19 maart 2003 vergadert de regioraad. De belangrijkste onderwerpen op de agenda zijn:

- Veiligheid: op verzoek van de regioraad heeft het dagelijks bestuur bekeken hoe vanuit de regio een bijdrage kan worden geleverd aan het veiligheidsbeleid. Conclusie is dat de bijdrage op regionaal niveau vooral gericht zal zijn op het bieden van een platform voor uitwisseling van informatie en waar mogelijk afstemming van lokale initiatieven.

- WachtlijstenAdvies- en Meldpunt Kindermishandeling en Bureau Jeugdzorg: toename van de wachtlijsten dwingt tot actie. Voor de korte termijn is uitbreiding van personeel nodig. Voor de langere termijn is een herijking nodig van de rol- en taakverdeling tussen regio en gemeenten.

- Structuurvisie detailhandel: er is een nieuwe Structuurvisie detailhandel opgesteld. Capelle heeft in het regionaal economisch overleg al ingestemd met deze visie.

- Woonvisie: er is een nieuwe regionale Woonvisie opgesteld.
- Interimregeling duurzaam veilig: is een nadere uitwerking van eerder besluitvorming.

- Actieprogramma communicatie met de burger 2003-2005: het plan stelt zich tot doel om de naamsbekendheid van de Stadsregio te vergroten, de relaties met de gemeenten te versterken en gaat in op hoe de Stadsregio zich als regionaal bestuur moet positioneren en profileren.
Het college adviseert de gemeentelijke vertegenwoordigers in de regioraad met deze voorstellen in te stemmen.

Beheersing kosten gemeenschappelijke regelingen De kring van gemeentesecretarissen van de regio Rijnmond-IJsselmonde heeft het initiatief genomen om als gezamenlijke gemeenten de invloed aan te wenden om de kostenstijgingen bij gemeenschappelijke regelingen te beperken. Als eerste gaat het er om voor 2004 een budgetplafond in te stellen. Het college heeft ingestemd met de conceptbrief over dit onderwerp. Deze brief moet uiterlijk op 2 april 2003 aan alle gemeenschappelijke regelingen zijn toegezonden. De brief gaat uit van een maximale loonstijging in 2004 van 2,5% ten opzichte van 2003. De overige uitgaven mogen niet verder stijgen. Om de kosten voor de langere termijn beheersbaar te krijgen, is het nodig de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken. Hiervoor zullen waarschijnlijk statuten moeten worden aangepast. Het college heeft besloten om ook aan dit traject medewerking te verlenen.

Contract verwerking huishoudelijk restafval
De contractperiode met betrekking tot de verwerking van het huishoudelijk restafval is verlopen. Door middel van een Europese aanbesteding is er een nieuw contract gesloten, waarbij de verwerking gegund is aan de AVR. Specifieke punten die in het contract naar voren komen, zijn:

- Er mag geen lange wachttijd ontstaan voor de chauffeurs en eventuele problemen bij de AVR dienen vooraf bij de AVR te worden gemeld zodat er geen onnodige ritten hoeven te worden gemaakt.
- De AVR gaat voorstellen doen om met innovatieve werkwijzen een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen voor zover dit past binnen de afgesproken tarieven.

Vacature dagelijks bestuur DCMR
In het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond is een vacature ontstaan. Het college heeft besloten wethouder De Jong kandidaat te stellen voor deze functie.

Afwijken van Nota Aanbestedingsbeleid gunning aan één aannemer van steken harde kanten langs het gazon
Het college heeft besloten af te wijken van de Nota Aanbestedingsbeleid en de opdracht voor het steken van de harde kanten van het gazon enkelvoudig onderhands te gunnen aan één aannemer. De specifieke methode waarmee deze aannemer de kanten afsteekt is uniek en voordeliger dan de tot voorheen gehanteerde methode.

Professionalisering van de milieuhandhaving
In november 2002 heeft het ministerie van VROM een landelijk professionaliseringstraject milieuhandhaving opgestart. In het kader van dit traject heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond een nulmeting uitgevoerd. In opdracht van VROM heeft KPMG Sustainability een verificatie van dit onderzoek uitgevoerd. Op grond van het verificatierapport is het nulmetingrapport op een paar kleine onderdelen aangepast. Het college heeft het aangepaste nulmetingrapport vastgesteld. Het rapport wordt toegestuurd aan de provincie Zuid-Holland, die het professionaliseringstraject regisseert.

Trillingonderzoek Kerklaan
Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat passage van vrachtwagens over een bestaande verkeersdrempel aan de Kerklaan in bepaalde gevallen tot schade aan aanliggende woningen kan leiden. Besloten is de drempel te vervangen door andere snelheidsremmende maatregelen. Tevens wordt bezien of de eerst ingeschakelde adviseur kan worden aangesproken omdat die een ander advies heeft uitgebracht.