Gemeente Voorburg-Leidschendam


Herinrichting Duivenvoordecorridor: stilstand is achteruitgang

Persbericht: Leidschendam-Voorburg, 19 maart 2003
---

Informele gedachtewisseling brengt veel duidelijkheid Wethouder Dwarshuis heeft op uitnodiging van de WLTO (Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie) op dinsdag 11 maart gesproken met de ondernemers in de Duivenvoordecorridor. De onzekerheid bij de ondernemers over de toekomst van de corridor en daarmee de toekomst van hun bedrijf zorgde ervoor dat de koffiecorner van tuincentrum Europatuin maar te nauwer nood voldoende stoelen bood voor alle aanwezigen. Om de onlangs gepresenteerde structuurvisie, over hoe het in Duivenvoordecorridor moet worden, in de juiste context te plaatsen ging Wethouder Dwarshuis in vogelvlucht in op de aanleiding en vooral de noodzaak van de structuurvisie.

De aanleiding
De eerste ideeën om de Duivenvoordecorridor een groener en opener karakter te geven zijn reeds in de 80-er jaren gelanceerd in het streekplan Zuid-Holland West van de provincie Zuid-Holland. Daarna volgde een hele reeks andere plannen zoals de gebiedsgerichte aanpak Den Haag-Katwijk, de landinrichting Leidschendam en de aanwijzing tot Rijksbufferzone. Al deze plannen borduurden voort op het uitgangspunt dat het waardevolle natuurgebied tussen Leidschendam-Voorburg en Voorschoten behouden moet blijven en dat verstedelijking zoveel mogelijk zou moeten worden tegengegaan of teruggedrongen. De doelstelling om in de corridor meer plaats te bieden aan groen afgewisseld met cultuurhistorische elementen zoals oude buitenplaatsen, vraagt op termijn om of het uitplaatsen van de huidige detailhandels- en glastuinbouwbedrijven of beëindiging of inpassing.

Structuurvisie
Het enerzijds invullen en uitwerken van de uitgangspunten van het streekplan en anderzijds het behartigen van de belangen van de in het gebied gevestigde ondernemers is niet alleen een complexe opdracht, het vraagt ook om een aanzienlijke financiële investering. Een investering waarvoor de ondersteuning van andere overheden benodigd is. De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten hebben daarom een gezamenlijke plan, de structuurvisie, opgesteld om te komen tot de herinrichting van de Duivenvoordecorridor. Deze structuurvisie is er onder andere voor om andere overheden te betrekken bij de toekomst van het gebied en hen daarmee tot het beschikbaar stellen van financiële ondersteuning.

Bestemmingsplan
Hiernaast dient de visie vervolgens ook als opstap naar een nieuw bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan is verouderd en biedt op de ondernemers binnen de Duivenvoordecorridor niet of nauwelijks nog ruimte tot uitbreiding of modernisering. Gelet op het streekplan Zuid-Holland West zal ook een nieuw bestemmingsplan geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor de bestaande bedrijven kunnen geven. Op 25 maart a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over de Structuurvisie Duivenvoordecorridor.

Disclaimer en colofon Gemeente Leidschendam-Voorburg 19.03.2003