Dienstenbond CNV

Onderhandelingsresultaat Reprografisch Bedrijf CAO 19-03-2003

Op 12 maart 2003 hebben wij, CNV Media, overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor het Reprografisch bedrijf. De belangrijkste uitkomsten hiervan treft u hieronder aan:


* Looptijd
één jaar, te weten van 1 februari 2003 tot en met 31 januari 2004.


* Loonsverhoging
de lonen alsook de minimum-vakantietoeslagen worden per 1 juni 2003 verhoogd met 2,15%.


* Toeslagen
de EHBO-toeslag wordt verhoogd tot 75 Euro per jaar.


* Premiespaar- en feestdagenregelingen
aangezien bewuste regelingen op bedrijfsniveau zijn geregeld en geen CAO-afspraak betreffen, hebben CAO-partijen de bij het Reprografisch Bedrijf aangesloten werkgevers geadviseerd de voordelen voor de werknemers van die regelingen zoveel mogelijk te compenseren.


* Sectorfonds
CAO-partijen zijn de mening toegedaan dat de middelen van het Sectorfonds Reprografie moeten worden aangewend voor het stimuleren van de opleidingsbereidheid van werkgevers en werknemers.


* Commissie opleidingen
CAO-partijen zullen een commissie opleidingen reprografisch bedrijf instellen die tot taak krijgt de ontwikkelingen op het gebied van vaktechnische opleidingen te volgen en voor zover mogelijk te adviseren en te bemiddelen bij de totstandkoming van opleidingen op het gebied van de reprografie.


* Vakbondsverlof
een werknemer heeft het recht gedurende 7 dagen per jaar, met behoud van loon, voor het vakbondswerk.


* Grafimedia CAO
CAO-partijen zullen een studie verrichten naar de inhoudelijke overeenkomsten tussen de CAO voor het Reprografisch Bedrijf en de Grafimedia CAO en bezien welke onderdelen van de CAO voor het Reprografisch Bedrijf gelijk zijn aan die van de Grafimedia CAO. Aan de hand daarvan kunnen CAO-partijen beslissen dat in ieder geval die onderdelen de Grafimedia CAO zullen volgen.


* Wao
wijziging van de Wao kan voor partijen aanleiding zijn de CAO tussentijds te wijzigen.

Naast het bovenstaande hebben wij afgesproken dat er gedurende de looptijd van de nieuwe CAO door CAO-partijen initiatieven zullen worden ontplooid om werkgevers en werknemers te informeren over de inhoud van diverse bedrijfstakregelingen zoals verlofspaarregeling, kinderopvangregeling, opleidingenregeling en het cafatariasysteem.

Uw mening
Wij leggen hierbij dit onderhandelingsresultaat ter goedkeuring aan u voor. Wij verzoeken u vóór 31 maart 2003 aan te geven wat u van deze concept-voorstellen vindt. Dat kan via het reactieformulier dat u per post heeft ontvangen. Ook kunt u reageren via deze pagina (eerst inloggen!).

Een goede cao komt er niet vanzelf...
Gelukkig mogen we vaststellen dat het overleg met Reprografisch Bedrijf een constructief karakter heeft en dat uw werkgever blijk geeft onze inbreng serieus te nemen. Dat betekent echter niet dat alles vanzelf gaat, dat het vanzelfsprekend is dat de vakorganisaties het wel regelen. Binnen en buiten de branche is het economische landschap de afgelopen tijd ingrijpend gewijzigd, de sociaal-economische omstandigheden veranderen mee. Het is van groot belang dat u zich medeverantwoordelijk voelt bij onze activiteiten, dat u betrokken blijft, inbreng levert, meehelpt om uw vakorganisatie sterk te houden. Ook uw niet-georganiseerde collegas hebben belang bij de afspraken die wij maken, maar ze betalen niet mee. Ze hebben ook geen rechtstreekse invloed, evenmin kunnen ze terugvallen op hulp van vakbondsbestuurders en juristen. Spreek die collegas aan, wijs hen op nut en voordelen van het lidmaatschap. Meer leden betekent meer invloed, in uw aller belang!
lid worden

Vragen
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Ahmed Kansouh, tel: (010)2651111.