Provincie Limburg

GS: 100.000,- voor Agrarisch sectorplan Zuid-Nederland (078)

Samenwerking Zuid-Nederland voor komende twee jaar

Gedeputeerde Staten stellen een bedrag van 100.000,- beschikbaar voor de uitvoering van het Agrarisch sectorplan voor Zuid-Nederland. Dit plan draagt oplossingen aan voor de knelpunten op de arbeidsmarkt in de agrarische sector. Er wordt een programmamanager aangesteld die in de periode 2003-2005 verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de diverse programma's binnen het plan.

Er is een duidelijke tweedeling van de arbeidsmarkt binnen de agrarische sector zichtbaar. Enerzijds is er een stijgende behoefte aan hoger geschoolde werknemers voor vaste arbeid en anderzijds is er een toenemende vraag naar laag geschoolde werknemers voor seizoensarbeid. Belangrijke knelpunten zijn:

* het tekort aan werknemers voor vaste dienst in de glastuinbouw en de paddestoelenteelt;

* het tekort aan seizoensarbeiders in de glastuinbouw, volle grond- en fruitsector;

* de constatering dat zeventig procent van de leerlingen van het agrarisch VMBO niet kiest voor een agrarische vervolgstudie.

Aanpak
Vaststelling en uitvoering van een sectorplan sluit goed aan bij het arbeidsmarktbeleid van het Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg. Dat streeft ernaar dat alle sectoren hun arbeidsmarktbeleid op deze wijze vorm geven. Het agrarisch sectorplan is zo regionaal specifiek dat het goed inspeelt op de behoefte aan concreet beleid op rayonniveau. De agrarische sector heeft (formeel per 1 januari 2003) een aantal samenwerkingsverbanden in Zuid-Nederland gebundeld in het "Sectorservicepunt Alles voor groene arbeid" (SAGA). Het bestuur van SAGA heeft een plan vastgesteld voor de agrarische sector Zuid-Nederland voor de periode 2003-2005. Het sectorplan bevat een programma met 26 actiepunten, en is gebaseerd op een sterkte/zwakte analyse van de gebieden en de deelsectoren en op trendanalyse.

Concreet richt het plan zich op:

* de werkgelegenheid in de verschillende sectoren: glastuinbouw, volle grondtuinbouw/akkerbouw, paddestoelen, boomkwekerijen, fruit, veehouderij;

* de drie zuidelijke provincies, waarbij de verschillende deelgebieden gedifferentieerde prioriteiten kennen.

De uitvoeringsperiode loopt in eerste instantie tot en met eind 2004. Het is de bedoeling dat aansluitend een nieuw actieplan wordt vastgesteld.

In het sectorplan werken de branches, de Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, de RWI en de ministeries van SZW en LNV samen.

De totale kosten voor de komende periode bedragen 770.000,- waaraan de Provincie Limburg 100.000,-- bijdraagt.
19-3-2003 16:07