Fontyswoensdag 19 maart 2003

Fontysopleidingen Elektrotechniek gevisiteerd

Fontysopleiding Elektrotechniek Venlo scoort goed

Een goede score voor de opleiding Elektrotechniek van Fontys Technische Hogeschool in Venlo. Dat is het oordeel van de visitatiecommissie in haar vandaag gepubliceerde kwaliteitsonderzoek, dat zij in opdracht van de HBO-raad uitvoerde. Bestuurslid Frans van Rijswijk is zeer tevreden met dit mooie resultaat.

De visitatiecommissie vindt 24 van de 25 beoordeelde kwaliteitsaspecten voldoende. De opleiding heeft volgens de visitatiecommissie duidelijk oog voor de ontwikkelingen in de maatschappij en het bedrijfsleven. De elektrotechnisch ingenieur zal werkzaam zijn in een breed vakgebied van marketing, ontwikkeling, productie, verkoop en toepassing van producten en diensten. De vraag naar mechatronici wordt steeds groter. De opleiding speelt hierop in door mechatronica tot de kern van haar nieuwe curriculum te maken, dat van de commissie veel waardering krijgt voor de doordachte en evenwichtige opbouw. Hierdoor is volgens de beroepspraktijk een brede opleiding gecreëerd waarin op zinvolle wijze een koppeling tussen Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Computertechniek wordt aangebracht.

Het nieuwe curriculum bestaat in een Nederlandstalige en een tweetalige Duitse vorm. De laatste vorm leidt tot het behalen van een dubbel diploma in samenwerking met de Fachhochschule Niederrhein. De opleiding levert mechatronici af die breed inzetbaar zijn in multidisciplinaire omgevingen. De opleiding kenmerkt zich door betrokken en gemotiveerde medewerkers, kleinschalig en studentgericht onderwijs en nieuwe onderwijsvormen die op bewonderenswaardige wijze in het curriculum zijn vormgegeven.

Het enige punt dat volgens de commissie de komende tijd meer aandacht vraagt, is de wetenschappelijke oriëntatie van het personeel; een punt dat in de laatste jaren een lagere prioriteit heeft gehad onder invloed van de keuze om vooral in te zetten op didactische vernieuwing.

Henk van den Heuvel, directeur van de opleiding, is zeer tevreden over dit mooie rapport. Hij beschouwt het als een bevestiging van de koers die enkele jaren geleden door het gehele instituut is ingeslagen: onderwijs op basis van een drietal kennispijlers die structureel door de opleiding heen terugkomen, gekoppeld aan toepassing van opgedane kennis in het kader van een project- en probleemgestuurde aanpak. Tegelijkertijd is het ook een expliciete vorm van waardering voor de niet aflatende betrokkenheid van een relatief kleine groep personeel met zowel studenten als het afnemend beroepenveld. Fontys Technische Hogeschool Venlo is erin geslaagd hoogwaardig onderwijs te ontwikkelen, dat duidelijk voorziet in de verwachtingen van (toekomstige) studenten en het bedrijfsleven. Tevredenheid bestaat er ook met de erkenning dat het onderwijs betreft waarin de opleiding haar onderwijsvisie daadwerkelijk waarmaakt: de student staat centraal.