Ministerie van Financiën

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

2020308000 FM 2003-290 U

Onderwerp

Vragen van het lid Kant inzake Legio Lease

1 Heeft u kennisgenomen van het «aanbod» dat Dexia de gedupeerden

van Legiolease heeft gedaan?

Ja.

2 Is een dergelijk aanbod juridisch rechtsgeldig als op het

aanmeldformulier met geen woord wordt gerept over het feit dat

hiermee wordt afgezien van verdere juridische procedures? Is een

vermelding op de achterzijde van de bijgaande brief en op pagina 21 van

de in juridische taal geformuleerde overeenkomst voldoende?

In principe is er geen bezwaar tegen wanneer een partij in een zakelijk geschil een schikkingsvoorstel doet. Bij onenigheid hierover kan de rechter toetsen of een dergelijk aanbod rechtsgeldig is.

Overigens dient opgemerkt te worden dat naast genoemde formuleringen in de toelichting op het aanbod onder de noemer 'Belangrijke mededelingen' een passage is opgenomen waarin uiteengezet wordt dat men afstand doet van het recht om juridische acties tegen Dexia te beginnen of een beroep te doen op een eventuele rechterlijke uitspraak in een procedure die in verband met effectenlease tegen Dexia is of mocht worden aangespannen.

De minister van Financiën,