Hes Beheer NV

P E R S B E R I C H T 19 maart 2003

EUR 1,9 miljoen winst voor hes beheer

H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft het jaar 2002 met een nettowinst van EUR 1,9 miljoen afgesloten (2001 : EUR 0,6 miljoen, inclusief EUR 2,6 miljoen bijzondere baten). Alle belangrijke dochters en deelnemingen verbeterden hun prestaties. Onder invloed hiervan steeg het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening met EUR 3,9 miljoen tot EUR 1,9 miljoen. De verbeteringen konden in belangrijke mate worden bereikt dankzij de interne maatregelen die de afgelopen twee jaar werden getroffen. Hierbij stonden kostenbeheersing, een stringent kasbeleid, beperkte investeringen en vergroting van de efficiency centraal. De solvabiliteit nam met 3,2 procentpunten toe tot 34,6%.

Het beleid is gericht op een verdere verbetering van de winstgevendheid en de balansverhoudingen. Gegeven de vele onzekerheden, met name de stagnerende economie, de achterblijvende industriële productie in het relevante achterland en eventuele militaire acties in Irak is het onzeker wanneer dit streven kan worden waargemaakt. De directie onthoudt zich vooralsnog van een concrete uitspraak over het te verwachten resultaat over 2003.

Nadere toelichting

1. De som der bedrijfsopbrengsten groeide met 3% tot EUR 69,2 miljoen. Alle geconsolideerde bedrijven zagen hun omzet stijgen: EBS met 0,5%, NHBS met 2,6% en OBA met 10,6%.

1. Het bedrijfsresultaat inclusief deelnemingen gaf een forse kentering ten goede te zien. Bedroeg dit in 2001 nog + EUR 0,7 miljoen, in het verslagjaar werd + EUR 4,0 miljoen gerealiseerd. Alle belangrijke dochters en deelnemingen verbeterden hun prestaties. Het aanvoerpatroon bij de verschillende deelnemingen geeft een divers beeld. Per saldo zat de kolenoverslag verder in de lift, de aanvoer van industriële mineralen (inclusief ijzererts) stabiliseerde op het niveau van vorig jaar, terwijl de aanvoer van agribulk op Rotterdam een sterke terugval liet zien.

Pagina -2-

Persbericht 19 maart 2003

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bij European Bulk Services (E.B.S.) B.V. (100%) verbeterde van -/- EUR 3,4 miljoen tot -/- EUR 0,7 miljoen, met name door 5% lagere kosten. New Holland Bulk Services Ltd. in North Lincolnshire (100%) en Rotterdam Bulk Terminal B.V. in Vlaardingen (40%) slaagden erin een bescheiden winst te boeken, terwijl in 2001 nog een licht verlies werd geleden. OBA Group B.V. in Amsterdam (49,9%) heeft met een nettowinst van EUR 2,8 miljoen een recordwinst geboekt (2001 EUR 0,2 miljoen). De winstbijdrage van zowel EMO/EKOM B.V. op de Rotterdamse Maasvlakte (31%) als OVET B.V. in Terneuzen (33,3%) gaf een forse stijging te zien.

1. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen verbeterde van
-/- EUR 2,0 miljoen tot + EUR 1,9 miljoen.

1. De bankschulden namen met EUR 7,8 miljoen af tot EUR 34,1 miljoen.

De directie van H.E.S. Beheer N.V.