Raad van Bestuur

Persbericht

Econosto besluit tot liquidatie Malbranque en publiceert resultaat over 2002

LIQUIDATIE MALBRANQUE

Capelle a/d IJssel, 19 maart 2003 - Koninklijke Econosto N.V. ("Econosto") heeft besloten om de sterk verlieslatende Franse dochteronderneming Malbranque S.A. ("Malbranque") te liquideren.

Ondanks pogingen om Malbranque te verkopen is dit niet gelukt. Om verdere verliezen voor Econosto te beperken, is medio maart 2003 besloten om Malbranque te liquideren. Het financiële gevolg hiervan is in de jaarrekening 2002 verwerkt.

RESULTAAT OVER 2002

Econosto heeft over 2002 een nettoverlies geboekt van E 30,5 mln. Het verlies is onder andere het gevolg van een in november 2002 aangekondigde eenmalige reorganisatielast van E 25,1 mln vóór belasting. Bij het opmaken van de jaarrekening zijn er voorzieningen getroffen voor de duurzame waardevermindering van enkele dochtermaatschappijen en is er een negatief effect vanwege het niet langer opnemen van actieve belastinglatenties. De omzet daalde in 2002 naar E 275,3 miljoen. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door het afstoten van enkele dochterondernemingen.

Omzet en resultaten

In 2002 is Econosto er in geslaagd haar marktposities in de verschillende deelmarkten te handhaven. De daling van de netto-omzet in het afgelopen boekjaar van E 380,8 mln tot E 275,3 mln was dan ook voor het overgrote deel toe te schrijven aan de verkoop van enkele activiteiten die Econosto niet langer tot haar kernactiviteiten rekent. De daling van de omzet van de overgebleven bedrijven bedraagt E 3,3 mln (-1,2%).

Onder de overige bedrijfsopbrengsten, per saldo E 12,6 mln negatief, zijn verantwoord de boekwinst op de verkoop van de Nederlandse onderneming J.E. Stork Ventilatoren BV en het merendeel van de eenmalige reorganisatielast, genomen in het kader van de operationele problemen bij de verschillende werkmaatschappijen alsmede het effect wegens het treffen van voorzieningen met betrekking tot de duurzame waardevermindering van enkele dochtermaatschappijen.

Operationeel heeft Econosto een verlies geboekt van E 3,7 mln. Dit negatieve resultaat is sterk beïnvloed door de grote operationele verliezen bij de Franse dochteronderneming Malbranque. Indien het negatieve resultaat van Malbranque buiten beschouwing wordt gelaten, heeft Econosto over 2002 operationeel nagenoeg een break-even resultaat gerealiseerd.

Per saldo komt het nettoresultaat over 2002 uit op E 30,5 mln negatief. Voorgesteld wordt derhalve om over het boekjaar 2002 geen dividend uit te keren.

Solvabiliteit
Door het negatieve resultaat is de verhouding tussen het groeps- en het totaal vermogen gedaald van 18% ultimo 2001 naar 5% ultimo 2002.

Vooruitzichten
De nieuwe Raad van Bestuur, officieel benoemd op 14 oktober 2002, heeft een perspectiefrijk plan van aanpak opgesteld, dat er in voorziet Econosto op korte termijn financieel gezond te maken en op middellange termijn weer aantrekkelijke rendementen te laten behalen. Dit plan is de eerste stap in de realisatie van de nieuwe strategie waarbij de onderneming zich weer volledig richt op haar handelsactiviteiten met een focus op groei in Europa en het Midden-Oosten. Hiermee gaat Econosto terug naar haar historische kernactiviteiten. Als pure handelsonderneming zal het nieuwe Econosto een onderneming zijn met homogene activiteiten en een sterke eenduidige cultuur.

Voor het succesvol kunnen uitvoeren van deze plannen bleek het bovenal noodzakelijk om een oplossing te vinden voor een tweetal korte termijnproblemen: het sterk verlieslatende Malbranque en de aflossing van de converteerbare achtergestelde obligatielening. Voor de aflossing van de converteerbare achtergestelde obligatielening hopen wij voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2003 een oplossing te vinden.

Om de onderneming op middellange termijn weer aantrekkelijke rendementen te laten behalen behelst het plan van aanpak, naast de hierboven genoemde strategische punten, ook de verdere reductie van het werkkapitaal, het desinvesteren van activiteiten die niet aan de gestelde rendementseisen voldoen en kostenverlagingen.

Gezien de huidige economische omstandigheden en onzekerheden is het niet mogelijk om in te gaan op het te verwachten resultaat over 2003.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer ing. J.F.A.M. (Frank) van Os Lid Raad van Bestuur, tel.: 010-2841280

GECONSOLIDEERDE BALANS

Voor verwerking resultaatbestemming
(in miljoenen euro)
31.12 31.12
2002 2001

Vaste activa 49,6 51,6
Vlottende activa 139,3 166,4
------- -------
Totaal activa 188,9 218,0

Eigen vermogen 7,0 38,5
Aandeel derden 2,1 1,8
Voorzieningen 6,9 10,2
Langlopende schulden 20,0 30,2
Kortlopende schulden 152,9 137,3
------- -------
Totaal passiva 188,9 218,0

Vooruitlopend op nieuwe regelgeving is de balans opgesteld voor verwerking resultaatbestemming. De cijfers van 2001 zijn overeenkomstig aangepast.

Zoals aangekondigd in het jaarverslag 2001 zijn de commanditaire vennootschappen, waarin opgenomen het onroerend goed, met ingang van 2002 in de consolidatie opgenomen.

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

(in miljoenen euro)
2002 2001

Netto-omzet 275,3 380,8
Mutaties onderhanden werk 1,5 -0,3
Overige bedrijfsopbrengsten -12,6 6,2
-------- --------
Som der bedrijfsopbrengsten 264,2 386,7
Som der bedrijfslasten 280,5 378,8
------- -------
Bedrijfsresultaat -16,3 7,9

Financieel resultaat - 7,7 - 8,0
------ ------
Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening voor belastingen - 24,0 -0,1

Belastingen -6,3 8,9
Aandeel derden - 0,2 - 0,2
----- -----

Netto resultaat -30,5 8,6

OVERIGE GEGEVENS

2002 2001

Aantal gewone aandelen (x 1.000) 10.260 10.260

Netto resultaat per aandeel E -2,97 E 0,84

Verhouding groeps/totaal vermogen (in %) 5 18

Gemiddeld aantal medewerkers
op full-time basis 1.936 2.428

---- --