Gemeente Ede

Belangrijkste resultaten van gemeente-enquête
Inwoners aan het woord in ``Ede 2002``

In oktober 2002 hebben 2.300 inwoners van de gemeente Ede meegedaan aan de Gemeente-enquête. Zij gaven via een enquêteformulier of via internet hun mening over 12 onderwerpen, waaronder buurtbeheer, brandpreventie thuis, parkeren, Ede-centrum, lokale politiek en vrijwilligerswerk. Dit persbericht geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten. Burgemeester en wethouders van Ede hebben in de beleidsnotitie ``Inwoners aan het woord 2002`` hun reactie gegeven op de uitkomsten en aanbevelingen van het inwonersonderzoek.

Communicatie
De gemeente-enquête 2002 toont aan dat inwoners van Ede geïnteresseerd zijn in de informatie die de gemeente verstrekt: de voorlichtingspagina's in Ede Stad worden goed gelezen. Het aantal Edese internetters is in de laatste vier jaar verdubbeld tot 70 procent; de internetdichtheid in Ede (66%) is nu iets hoger dan landelijk (60%). De website van Ede (www.ede.nl) is bekend (56%), wordt redelijk gewaardeerd (rapportcijfer 7) maar weinig bezocht (30%). Edenaren willen wel graag gebruikmaken van een eventueel toekomstig digitaal loket. Ruim 300 Edenaren hebben zich enthousiast aangemeld voor het Internetpanel om mee te denken met het gemeentebestuur over allerlei zaken die de inwoners aangaan.

Ede Centrum
Edenaren zijn positief over de kwaliteit van het winkelaanbod in Ede-Centrum en oordelen dit jaar iets positiever over de sfeer dan twee jaar geleden. Als het aan de (vrouwelijke) inwoners van Ede ligt, komen er meer kledingwinkels in Ede. Ook kijken de inwoners uit naar een tuincentrum of een grote sport-/outdoor-winkel. De nieuwe winkels bevallen goed; zij zijn ruimer van opzet en het assortiment is erop vooruitgegaan. Edenaren zouden de komst van terrassen en verschillende soorten restaurants erg op prijs stellen.

Binnenstedelijk vervoer en parkeren
Edenaren gebruiken voor vrijwel alle activiteiten de auto dan wel de (brom)fiets. Daarbij is de (brom)fiets even populair als de auto. Het openbaar vervoer is slechts voor een kleine groep, vooral ouderen en jongeren, het meest populaire vervoermiddel. Parkeren in Ede-centrum is geen probleem; vrijwel iedereen die een auto heeft, gebruikt hem dan ook wel eens (of regelmatig) om het centrum te bezoeken. Inwoners van Maandereng, Ede-Oost en Kernhem (in Kernhem is nog geen openbaar vervoer) zijn het minst tevreden over het openbaar vervoer. Parkeren in de eigen woonwijk gaat over het algemeen goed; Kernhem vormt hierop een uitzondering; daar is de tevredenheid laag.

Buurtbeheer
Buurtbeheer is goed bekend bij de inwoners. Edenaren zijn over het algemeen tevreden over de bereikbaarheid en de wijze waarop klachten worden afgehandeld. Veel Edenaren hebben nog nooit een reden gehad om buurtbeheer te bellen. Inwoners willen graag beter geïnformeerd worden over de werkzaamheden in de buurt.

Klachtenregeling
Edenaren zijn geen klagers. Van de kleine groep mensen (15%) die meent dat zij onbehoorlijk behandeld is, dient slechts 20% een klacht in. Dit heeft te maken met de onbekendheid van de regeling maar voor een deel ook met een gebrek aan vertrouwen in de wijze waarop de gemeente met klachten om zal gaan.

Rampenbestrijding
De bewaarkaart waarop inwoners kunnen lezen wat ze moeten doen bij een ramp ligt meestal niet onder handbereik. Desondanks weten inwoners goed wat ze moeten doen als zich een ramp voordoet. Ze weten ook de juiste zender (Omroep Gelderland) te vinden. Onder ouderen is de bekendheid geringer; 60% is van plan naar huis te gaan in plaats van direct ergens naar binnen te gaan of het niet verlaten van het gebouw waar men is.

Maatschappelijke voorzieningen
Inkomensondersteunende maatregelen zijn in Ede, net als elders in Nederland, juist onder de doelgroep van beleid onvoldoende bekend. De collectieve vervoersvoorzieningen en het gemeentearchief zijn de meest bekende voorzieningen.

Opleidingen
Het opleidingsniveau van de Edese bevolking wijkt niet af van de landelijke situatie. Onder de werkzoekende werklozen heeft een groot deel een hoog opleidingsniveau. Vooral mensen met een baan volgen een opleiding.

Brandpreventie in de woning
De overgrote meerderheid van de Edenaren heeft nog nooit een brand in de woning gehad. Een belangrijke oorzaak van brand in huis is kortsluiting. Een aanzienlijk deel van de inwoners van Ede neemt onnodig risico's die brand kunnen veroorzaken. Vooral jongeren en gezinnen met kinderen lopen door hun eigen gedrag grotere risico's op brand in de woning; dit is bijvoorbeeld het geval bij het onbeheerd aan laten staan van wasdrogers en wasmachines. Ongeveer de helft van de Edenaren heeft rookmelders in huis; andere brandveiligheidmiddelen meestal niet. Een vluchtroute is vaak wel bekend; afspraken over wie de kinderen in veiligheid brengt en wie de brandweer belt niet.

Lokale politiek
Een minderheid van de inwoners heeft interesse in de politiek van de gemeente Ede. Jongeren en inwoners met een laag inkomen zijn doorgaans minder geïnteresseerd in de lokale politiek. Ongeveer 30% is wel eens actief geweest door het bezoeken van een inspraakavond of een bezoek aan de wethouder. Naar avonden van wijkbezoeken van het college gaan maar weinig Edenaren; men heeft er overwegend geen belangstelling voor. Edenaren zijn wel trouwe stemmers: 66% van de inwoners bracht bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 haar stem uit (dit is het hoogste van alle 100.000+ gemeenten).

Sport, cultuur en vrijwilligerswerk
Edenaren gaan graag naar het museum (55%) of de bioscoop (65%). Edese jongeren zijn bezig met een inhaalslag; hun deelname op cultuurgebied komt nu overeen met de gemiddelde cultuurparticipatie van jongeren in Nederland. Uitgezonderd de bibliotheek worden de andere instellingen binnen Cultura nog weinig gebruikt.

Edenaren zijn fervente fietsers en wandelaars maar sporten minder in verenigingsverband. Net als gemiddeld in Nederland neemt ook in Ede de belangstelling voor sporten in verenigingsverband af. Er lijkt in Ede geen krapte aan vrijwilligers; er zijn meer mensen die als vrijwilliger actief zouden willen zijn dan die dit nu doen.

Arbeidsmarkt
De arbeidsparticipatie is gestegen, vooral door een vergrote deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt. De meeste Edese vrouwen (52%) werken net als de meeste Nederlandse vrouwen (54%). Edenaren maken erg lange werkweken. In de transportsector, de bouw, de landbouw, de industrie en de groothandel geeft 20% aan gemiddeld werkweken van meer dan 50 uur te hebben. Edenaren gaan vaak (50%) met de auto naar het werk. Het werk ligt ook steeds vaker (50%) niet in Ede; in 1996 werkte 55% in Ede. Er is draagvlak voor kleinschalige bedrijvigheid in de wijk.

Meer informatie
De gemeente Ede houdt sinds 1992 gemeente-enquêtes. Deze kunnen bijdragen aan een verbetering van de relatie met de inwoners. Het gemeentebestuur gebruikt de onderzoeksresultaten voor het bedenken, uitvoeren en beoordelen van het gemeentelijke beleid op diverse terreinen. Het onderzoek in 2002 is opgezet en uitgevoerd door de afdeling Onderzoek, Ontwikkeling & Statistiek (OO&S). De onderwerpen kwamen tot stand na een inventarisatie bij raadsleden en ambtenaren. De vragen werden uitgezet bij willekeurig gekozen inwoners van 15 jaar en ouder. De meesten van hen reageerden schriftelijk; voor het eerst kwamen 450 reacties binnen via Internet.