Vlaamse overheid

Vlaanderen bouwt aan een Consortium Water voor Ontwikkeling. Dat consortium, bestaande uit overheid, ngo's, drinkwatermaatschappijen en financiers gaat wereldwijd investeren in watervoorziening en afvalwaterbeheer. Vlaams Minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua maakt dat bekend naar aanleiding van de Wereldwaterdag van 22 maart 2003. Die dag wordt meteen het on line Waterloket gelanceerd, een website waar gezinnen, gemeenten, landbouwers en bedrijven terechtkunnen voor alle mogelijke vragen over water.

Tegen 2015 moet het aantal mensen dat geen toegang heeft tot veilig drinkwater gehalveerd zijn. Dat was een van de doelstellingen van de Duurzame Top voor Ontwikkeling in Johannesburg in de zomer van 2002. Momenteel hebben 1,5 miljard mensen geen veilig drinkwater. Dat aantal zal nog stijgen: de wereldbevolking neemt nog toe, vooral in de derde wereld. In Johannesburg werd ook bepaald dat het aantal mensen dat niet beschikt over de basisbehoeften op vlak van opvang en verwerking van afvalwater moet gehalveerd worden tegen 2015. Beide doelstellingen vragen wereldwijd enorme investeringen in watervoorziening en afvalwaterbeheer. Het derde Wereld Water Forum, dat momenteel plaatsvindt in het Japanse Kyoto, roept alle landen op een strategie te ontwikkelen om die doelstellingen te helpen bereiken. Dat is nodig: van al het water ter wereld is maar 0,6 procent bruikbaar als drinkwater. Aan de geïndustrialiseerde landen, waaronder België, wordt dan ook gevraagd hun inspanningen te verdubbelen, onder meer op het vlak van het mobiliseren van financiële middelen en technische ondersteuning.

Consortium Water voor Ontwikkeling
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua wil daarom onderzoeken hoe Vlaanderen zijn inspanningen in deze materie kan verhogen. Er is in Vlaanderen heel wat kennis aanwezig over de watersector, zowel op het vlak van watervoorziening als van waterzuivering. Bovendien is een aantal niet- gouvernementele organisaties (ngo's) specifiek in deze materie actief in de derdewereldlanden. Het is de bedoeling dat overheid (leefmilieu en ontwikkelingssamenwerking), drinkwatermaatschappijen, ngo's en mogelijk ook financiers rond de tafel gaan zitten. Het einddoel moet zijn om tegen de Wereldwaterdag van 2004 het consortium Water voor Ontwikkeling op te richten om de nagestreefde verhoogde inspanning te kunnen realiseren. Tussen 1998 en 2001 spendeerde de Belgische federale overheid 39.000.000 euro aan waterprojecten in de wereld. Vanuit Wallonië kwam daar in die periode nog eens 523.000 euro bij, vanuit Vlaanderen 2.500.000 euro. Via de creatie van het consortium Water voor Ontwikkeling moet de inspanning van Vlaanderen om de wereld van veilig water te voorzien kunnen worden opgevoerd.

Vlaming verbruikt 120 liter water per dag Maar Vlaanderen is niet enkel begaan met het water elders ter wereld. Ook in én voor Vlaanderen worden zware inspanningen verricht. Deze week verschijnt "Werken aan Water voor vandaag en morgen", een bijlage in alle Vlaamse kranten. De bijlage brengt het verhaal van de inspanningen die de voorbije jaren geleverd zijn rond water. De bijlage linkt wat momenteel in Kyoto gebeurt aan de Vlaamse realiteit. Want water vormt ook in Vlaanderen soms een probleem. Over de kwaliteit van het water moet permanent worden gewaakt. En dat gebeurt. Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd dat Vlaanderen over voldoende water blijft beschikken. Vlaanderen verbruikt ongeveer 745 miljard liter water per jaar. Dat is 120 liter water per Vlaming per dag. Dat is veel, enorm veel. Om tegen 2015 overal een goede ecologische toestand van het water te halen, zoals opgelegd in de Europese Kaderrichtlijn, zullen nog veel inspanningen nodig zijn. Vandaar een pak concrete maatregelen voor de toekomst.
Het Decreet Integraal Waterbeheer, dat de eerstkomende weken definitief zal worden goedgekeurd door de Vlaamse regering, is alvast een duidelijke aanzet tot een vernieuwde aanpak van de waterproblematiek in Vlaanderen. Het Decreet leert ons anders omgaan met water en vormt het wapen tegen overstromingen. Water stopt evenwel niet aan de landsgrenzen. Vandaar dat Vlaanderen tot duidelijke afspraken wil komen met de buurlanden. Het eind vorig jaar ondertekende Maas- en Scheldeverdrag is daar een voorbeeld van.

Waterloket on line
Ook de burger speelt een belangrijke rol in het Vlaamse waterverhaal. Om die burger nog beter te informeren over de rol die hij kan spelen in het Vlaamse waterverhaal lanceert de Vlaamse overheid vanaf 22 maart 2003 het on line Waterloket. Het on line Waterloket wordt een centraal aanspreekpunt waar burgers, gemeenten, landbouwers en bedrijven terechtkunnen met de meest uiteenlopende vragen over duurzaam watergebruik. Van "hoe installeer ik een waterput" tot "hoe kan ik subsidies krijgen voor een individuele waterzuiveringsinstallatie". Het on line Waterloket is vanaf Wereldwaterdag te bereiken op www.waterloketvlaanderen.be.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

---