Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezamenlijk persbericht ministeries van Buitenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat

Derde Wereld Waterforum: meer aandacht voor armoedebestrijding en klimaatverandering

Dankzij de Nederlandse inspanningen in EU-verband is er in de slotdocumenten van de ministeriele conferentie op het Derde Wereld Waterforum in Kyoto een sterkere politieke focus gekomen op armoedebestrijding en klimaatverandering. Daarmee is de aandacht voor die armoedebestrijding, overstromingen en droogtes t.g.v. klimaatverandering, water en transport en publiek-private samenwerking bij watervoorziening beter in beeld gekomen.

Nederland oogstte op het Derde Wereld Water Forum veel lof vanwege zijn rol op het gebied van hoogwaterproblematiek en watermanagement-educatie. Delegatieleider staatssecretaris Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) acht de in Kyoto gemaakte afspraken alleen nog niet voldoende om de internationaal afgesproken doelstelling ­ halvering van het aantalmensen zonder toegang tot veilig drinkwater en sanitatie in 2015 ­ te halen.

In het aan de ministeriele vergadering voorafgaande Forum nam Nederland onder leiding van staatssecretaris Schultz van Haegen en in samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstituten en NGO's (Netherlands Water Partnership) volop deel aan tientallen internationale bijeenkomsten. Daarnaast werd tijdens het forum een aantal concrete stappen gezet op het gebied van grondwater, riviercommissies en overstromingsbeleid. Twaalf Afrikaanse landen krijgen hulp bij het opstellen van plannen om het aantal burgers dat geen toegang tot goed drinkwater heeft in 2015 te hebben gehalveerd. Ook zullen 10 landen, waaronder zes Afrikaanse, steun krijgen bij het formuleren van waterbeheersplannen. Dit is een uitwerking van de verplichtingen die vorig jaar zijn aangegaan op internationale conferentie voor duurzame ontwikkeling in Johannesburg. De extra bijdrage van EUR 45 miljoen per jaar (bovenop de jaarlijkse EUR 140 miljoen) die Nederland tijdens het tweede Wereld Waterforum heeft toegezegd voor watervoorzieningen in ontwikkelingslanden wordt ook de komende jaren beschikbaar gesteld.

Tijdens het waterforum is in aan wezigheid van de Prins van Oranje een Twinning-overkomst getekend door de Internationale Rijncommissie en de Zuid-Amerikaanse Platacommisie. Daarnaast heeft Schultz van Haegen een intentieverklaring ondertekend op het gebied van geintegreerd overstromingsbeleid met Argentinie, Bangladesh, China en Vietnam. Ook gaf zij het startschot voor het in Nederland te vestigen Internationale Groundwater Resources Assessment Centre waarvoor Nederland drie miljoen euro ter beschikking stelt.

Op het Derde Wereld waterforum is veel aandacht besteed aan de mogelijkheden van publiek-private samenwerking bij de opzet en uitvoering van waterbeheerssystemen. Nederland heeft aangekondigd een dialoog met NGO's, bedrijfsleven en overheden over water en publiek-private samenwerking op gang te brengen. Volgens de slotverklaring moet een scala van financieringsbronnen worden aangeboord om de watervoorzieningen op de wereld uit te breiden. Daarbij is deelname van het bedrijfsleven wenselijk mits dit gebeurt conform de nationale prioriteiten en wetgeving en de belangen van de armsten worden beschermd. Ook is er intensief gesproken over een geintegreerde aanpak van de gevolgen van overstromingen. Daarbij worden zowel waterberging, dijken alsmede ruimtelijke ordeningsmaatregelingen ('ruimte voor water') als geintegreerde aanpak genoemd. De slotverklaring geeft daarnaast aan dat de aanpak in grensoverschrijdende stroomgebieden een voorwaarde is om te komen tot een internationaal duurzaam waterbeheer.

===