Katholieke Universiteit Nijmegen

Minisymposium ´Hoe ervaart Lent de Waalbochtverlegging? Gezondheidsklachten door onrust over de eigen woonomgeving´


Datum 24-3-2003

Tijd van 13:30 tot 16:00 uur
Organisatie Afdeling Sociale Geneeskunde en Universitair Centrum voor Milieuwetenschappen.
Plaats Auditorium faculteit der Medische Wetenschappen; Geert Grooteplein 15 (tegenover hoofdingang St. Radboud ziekenhuis Soort Evenement symposium

Beschrijving

Plannen voor ingrepen in de ruimtelijke omgeving en de discussie daarover in de lokale, provinciale of landelijke politiek leiden vaak tot spanning en stress onder burgers die met die plannen te maken krijgen. In dit minisymposium staat de vraag centraal hoe deze spanningen zich uiten. Is er bijvoorbeeld een effect op de frequentie van het bezoek aan de huisarts en de klachten die daar gepresenteerd worden? Zou onrust en spanning te beperken zijn door een andere manier van communicatie tussen overheid en burgers bij planologische beslissingen?

Als casus staat in dit minisymposium de voorgenomen Waalbochtverlegging in Lent centraal. Eerder werd Lent al geconfronteerd met de Betuwelijn en de Waalsprong, een stadsuitbreidingsplan van Nijmegen. Wil van den Bosch (hoogleraar Huisartsgeneeskunde KU Nijmegen) zal op basis van zijn ervaringen als bewoner en huisarts in Lent vertellen over wat mensen ervaren en in hoeverre dit soort ingrepen in het woonmilieu van invloed zijn op de gezondheid(sbeleving). Een belangrijke factor is dat planologische beslissingen dikwijls traag verlopen wat jarenlange onduidelijkheid met zich mee brengt.

De vraag is of de publieke onrust beperkt kan blijven wanneer de overheid zou proberen om het planologische probleem op een voor burgers aanvaardbare wijze uit te leggen en de burger actief zou laten meedenken over de oplossing ervan. Eric Mol (zelfstandig communicatieadviseur die veel werkt voor de gemeente Nijmegen) legt uit hoe binnen een gemeente met deze problematiek wordt omgegaan. Op basis van eigen praktijkervaringen vertelt hij welke mogelijkheden er zijn om het communicatie / participatieproces over planologische ingrepen minder stressvol te laten zijn voor bewoners.

Tot slot presenteert Pieter Leroy (hoogleraar van de Leerstoelgroep Milieu en Beleid aan de KUN) vanuit zijn achtergrond hoe op dit moment gedacht, gediscussieerd en gewerkt wordt aan communicatie over onzekerheid. Hij schetst de ontwikkelingen op dit vlak en gaat na of een betere interactie tussen overheid, experts en burgers wellicht tot minder onrust leidt en daarmee tot minder gezondheidsklachten. Het minisymposium wordt voorgezeten door Joost van der Gulden (docent Sociale Geneeskunde aan de KUN en blokcoördinator).

Programma
13.00 Ontvangst met koffie
13.30 dr. Joost van der Gulden
Inleiding
13.55 Prof. dr. Wil. van den Bosch
Ervaringen met gezondheidsbeleving in Lent
14.20 drs. Eric Mol
Knelpunten bij communicatie door lokale overheid 14.45 Prof dr. Pieter Leroy
Oplossingswegen voor een verbeterde interactie tussen burger en overheid
15.10 Discussie met zaal en sprekers o.l.v. Joost van der Gulden 16.00 Afsluiting en Borrel

Gelieve van te voren aan te melden bij amooren@sci.kun.nl. Contactpersoon Drs. Paul J.M. van den Heuvel
Email amooren@sci.kun.nl
Telefoon 024 365 20 89