Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dagindeling werkt door!

ZORG OP MAAT

De experimenten hebben een betere kijk op de situatie van werkende mantelzorgers opgeleverd. De zorgmakelaar en gastgezinnen voor ouderen bieden nieuwe vormen van ondersteuning. Betaling van mantelzorgers uit het persoons- gebonden budget blijkt mogelijk. Er zijn gesprekken gestart met werkgevers en Arbo-diensten om uitval op het werk te voorkomen. Op kleine schaal zijn allochtone mantelzorgers als betaald werknemer in de thuiszorg aan de slag. Er wordt gewerkt aan fl exibilisering van het vrijwilligerswerk en afstemming op drukbezette mensen.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Een flink aantal experimenten Zorg op maat krijgt een vervolg, in de eigen organisatie of als goed voorbeeld voor andere organisaties.

· Het concept van de zorgmakelaar in Alkmaar en de gastgezinnen voor ouderen in Sas van Gent staan volop in de belangstelling van de branche.
· Werkgevers tonen interesse in instrumenten voor personeelsbeleid die werknemers met mantelzorgtaken lucht geven.
· Twee grote vrijwilligersorganisaties in Nederland stemmen hun vrijwilligerswerk af op de mogelijkheden van werkende mensen.
· De slimme sleutel wordt in Gouda verder doorgevoerd. In andere regio's bestaat belangstelling.
· Meerdere thuiszorgorganisaties zijn geïnteresseerd in de aanpak van Amsterdam om allochtone vrouwen en mantelzorgers aan te nemen.
· De thuiszorg gaat experimenteren met kleinschalig ondernemer- schap en ontwikkelt een franchiseformule.
· Veel mantelzorgers en ook de landelijke vereniging (de LOT) maken zich sterk voor meer gebruik van het persoonsgebonden budget voor de mantelzorger.

Opgepakt in beleid
De ervaringen en resultaten van de experimenten dagindeling zijn input in diverse beleidskaders.
Het ministerie van VWS werkt aan de uitvoering van het beleid uit de nota `Zorg Nabij' (2001): uitbreiding van steunpunten mantelzorg en facilitering van het Expertisecentrum Informele Zorg. VWS is overleg gestart met de werkgeverskoepels in de zorg over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en benut daarbij de oplossingen van experimenten dagindeling. Dat geldt eveneens voor beleidsontwikkeling rond woonzorgzones, multifunctionele wijkcentra en dienstenknooppunten. Het ministerie van SZW betrekt de experimenten bij ontwikkelingen rond de wet Arbeid en Zorg.

Meer .. Zie het origineel http://docs.szw.nl/pdf/35/2003/35_2003_3_3522.pdf .

ZORG OP MAAT drijft erop. Maar de DIENSTEN OP MAAT belasting is zwaar. Kan TIJD OP MAAT deze combinatie van ©
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Coördinatie Emancipatiebeleid Meer exemplaren kunt u opvragen bij Projectbureau Dagindeling via dagindeling@minszw.nl Projectbureau Dagindeling of kijk op www.dagindeling.nl Maart 2003