Gemeente Leeuwarden

Collegebesluiten van 18 maart 2003 ¦ Hoe stuurt u een brief aan de Collegebesluiten van 18 maart 2003
Bezwaren buurtbewoners Tijnjedijk tegen benzineverkooppunt Het college van b. en w. heeft besloten het bezwaarschrift van de buurtbewoners Tijnjedijk ongegrond te verklaren. Het bezwaarschrift is gericht tegen een bouwvergunning voor een benzine verkooppunt van Tango C.V. op Tijnjedijk 76. Het benzinestation valt binnen het bestemmingsplan Wielenpôlle. De bezwaren vallen onder milieuoverlast en verkeersoverlast en deze belangen wegen niet mee bij het verlenen van een bouwvergunning.
Collegebesluit van 18 maart 2003.

Bezwaarschrift tegen horecabedrijf aan Breedstraat

De bezwaren tegen het Café-Restaurant Picasso aan de Breedstraat 42 worden gegrond verklaard. De exploitatievergunning voor een Café-Restaurant wordt herroepen, zo heeft het college van b. en w. besloten. In heroverweging wordteen exploitatievergunning voor een restaurant verleend.
Collegebesluit van 18 maart 2003.
ISV- en WSDV herverdeling
verdeling van ISV (investeringsprogramma sociale vernieuwing) en WSDV middelen (stadsvernieuwingsmiddelen) volgens het voorstel in het Meerjaren investeringsprogramma 2003 niet te wijzigen na de motie van de raad op 1 februari. Er is geen reden voor herverdeling. Collegebesluit van 18 maart 2002.

Onteigening van perceel grond aan Oostergoweg

Het college van b. en w., heeft besloten in te stemmen met de door het Gerechtshof te Leeuwarden bij arrest vastgestelde schadeloosstelling van 165.898,13 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 december 2002. Het perceel moet voor 12 mei overgaan naar de gemeente. Collegebesluit van 18 maart 2003.

Mandatering bevoegdheid subsidies In- en Doorstroombanen

Het mandaatbesluit aangaan van subsidieovereenkomsten met ID-werkgevers wordt ingetrokken, zo heeft het college van b. en w. besloten. De bevoegdheid voor het nemen en ondertekenen van besluiten over aanvragen voor subsidieverlening e.d. wordt gemandateerd aan het bestuur van de Stichting Werkwijzer. Het bestuur van de Stichting Werkwijzer krijgt toestemming ondermandaat te geven aan de manager van de Stichting Werkwijzer.
Collegebesluit van 18 maart 2003.

Scan Vrijheidswijk

Het college van b. en w. heeft besloten in te stemmen de scan Vrijheidswijk. De scan is uitgevoerd als rapportage van de voortgang van het proces van de stedelijke vernieuwing in de Vrijheidswijk. De scan Vrijheidswijk wordt ook aangeboden aan de Commissie Stadsontwikkeling.
Na de rapportage over de stedelijke vernieuwing in Achter de Hoven heeft het college toegezegd de raad ook te informeren over de stedelijke vernieuwing in de Vrijheidswijk. De scan informeert over de huidige stand van zaken. Aangegeven wordt hoe ver de verschillende deelgebieden gevorderd zijn met de uitwerking van plannen, financiering en uitvoering. Behalve de gemeente Leeuwarden spelen de woningbouwcorporaties Nieuw Wonen Friesland en Corporatieholding Friesland een rol in het gebied. De woningbouwcorporaties treden hier vaker op als ontwikkelaar.
Collegebesluit van 18 maart 2003.

Subsidies jongerenparticipatie

Het college van b. en w. heeft besloten de volgende subsidies toe te wijzen aan:

* wijkvereniging De Toekomst-Vosseparkwijk 4.537,00;
* stichting buurtcomité Valeriuskwartier 4.537,00;
* wijkvereniging t Knooppunt 4.537,00;
* wijkpanel Huizum-west 4.537,00;
* wijkorganisatie Huizum-oost 4.537,00;
* dorpsbelang Goutum 7.184,00;

* wijkpanel Bloemenbuurt Oldegalileën 4.537,00;
* wijkpanel Vrijheidswijk 4.159,00;
* wijkpanel Oud Oost 4.537,00.

De subsidieverzoeken zijn bestemd voor de professionele ondersteuning van jongerenplatforms.

Met de subsidies wil de gemeente Leeuwarden de jongerenparticipatie stimuleren.
Collegebesluit van 18 maart 2003.

Subsidies Multiculturele activiteiten

Het college van b. en w. heeft besloten subsidie te verlenen voor de activiteiten van vijf zelforganisaties (Hindi Sanskriet Paatshala, ISKCON, Koerdische Culturele Vereniging, Somalische Culturele Vereniging, Koerdische Vereniging Midia) en Kleurrijk Beraad van 19.517,00. Hierbij wordt de aanvraag van de Koerdische Vereniging Midia afgewezen wat betreft de organisatiekosten. De aanvraag voor de activiteiten van twee zelforganisaties en Kleurrijk Beraad werd afgewezen omdat de aanvraag te laat was ingediend. Ze krijgen tot 1 mei 2003 de kans de aanvraag opnieuw in te dienen. Collegebesluit van 18 maart 2003.

Subsidie voor BV Sport

BV Sport krijgt een subsidie van 4.437.582,00 voor het uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleid en het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportaccomodaties.
Collegebesluit van 18 maart 2003.